Bachelor i mediemanagement - BMEMA

Innledning

På verdensbasis er mediesektoren det området som har en sterkest vekst. En stadig større del av arbeidsplassene finnes i medie- og informasjonsindustrien. Nasjonale grenser for informasjonsdistribusjon blir borte. Det tradisjonelle skille i produksjonen av papirbaserte medier, etermedier og kabeldistribuert informasjon og den databaserte IT- industrien forsvinner. Overgang fra analoge til digitale teknikker foregår på nesten alle områder. Disse endringer og omstillinger gjør ledelses og økonomistyringer stadig viktigere for at bedriftene skal utvikles og bli lønnsomme.

Studiet har sitt hovedfokus på grafisk bransje, men dekker også andre bransjene i medie- og informasjonsindustrien.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning med en normert studietid på 3 år – 180 studiepoeng og tilbys som heltidsstudie. Fullført utdanning gir retten til å bruke graden Bachelor i mediemanagement.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter å ha fullført og bestått studiet ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer,
 • problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen mediebransjen.
 • Kandidaten har inngående kunnskap om lederrollen og omstillingsarbeide i ulike bedriftskulturer innen mediebransjen.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor økonomi og ledelse generelt og i mediebedrifter spesielt.
 • Kandidaten har kunnskap om de aktuelle lover og regler som gjelder for mediebedrifter.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • Kandidaten har kunnskap om mediebransjens  tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og se sammenheng mellom produksjon, kostnader og økonomi og treffe begrunnede valg
 • Kandidaten behersker teoriene og er i stand til å utvikle forretningsideer og beregne de nødvendige budsjetter
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer knyttet til medieproduksjon.
 • Kandidaten skal være i stand til å organisere og styre prosjekter, og fungere i rollen som prosjektleder med arbeidsoppgaver som kalkulasjon, budsjettarbeide og statistikker.
 • Kandidaten beherske og henvise til innovasjonsprosser.
 • Kandidaten skal kunne fungere i roller som produksjonsleder, planleggingsleder, kunderådgiver og selger

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i relevante ledelsesproblemer og arbeidslivsjuss.
 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten har evne til å evne til å gjøre muntlige og skriftlige presentasjoner relatert til studiets emner. Dette gjelder både faglige teorier, sentrale problemstillinger og tilhørende løsninger.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kandidaten kjenner til nytenknytenking/innovasjonsprosessering og innovasjonsprosesser.

Internasjonalisering

Studentene kan reise på utveksling i inntil et halvt år til en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet, for eksempel Den grafiske Højskole i København eller Bond University i Australia. Aktuelle studiesteder og emner avklares med den enkelte student før utreise. Utveksling passer i fjerde semester.

Målgruppe

Studiet passer for alle med generell studiekompetanse, men spesielt for søkere fra studieretningen ”medier og kommunikasjon”, samt for videreutdanning av ansatte fra   grafisk bransje. Studenter fra Årsstudiet i medieproduksjon kan starte direkte inn i 2. studieår.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering som er beskrevet i egne regler.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Bachelor i mediemanagement er et økonomi- og ledelsesstudium med bransjefokus. I løpet av studiet skal studenten forstå særtrekk ved mediebransjen og anvende kunnskaper og ferdigheter innen økonomi- og ledelsesfag knyttet prosjekt- og produksjonsorganiserte bedrifter.  Studiet er strukturert over tre studieår der det i første studieår blir fokusert på å gi en grunnleggende bransjeforståelse, andre studieår tar for seg tema fra grunnleggende økonomi og ledelse, og siste studieår gir studentene en større mulighet for å velge fordypningsområde.

Emnene i første studieår fokuserer i stor grad på å gjøre studentene kjent med produkter og produksjonsprosesser i ulike deler av industrien. Dette innebærer kjennskap til produksjon av trykksaker, web, video, men også bruk av IKT som verktøy i planleggings- og produksjonsprosesser. Studiet krever en høy grad av regneferdigheter, og et eget emne i matematikk og statistikk er en viktig skolering på dette området. I første studieår vil det bli gjennomført bedriftsbesøk, og det er også etablert en tradisjon der klassen reiser på studietur.

I andre studieår er det et større fokus på de tradisjonelle økonomi- og ledelsesemnene. Dette innebærer at oppmerksomheten rettes mot tema innen økonomi slik som verdiskapning, budsjett, regnskap, kalkulasjon og prissetting.  Relevante tema innen ledelse er organisasjonsstrukturer, organisasjonskulturer, serviceledelse og arbeidslivsjus, samt prosjektledelse. Andre områder er markedsføring, merkevarebygging og nytenking/innovasjonsprosesser.

I tredje studieår er det et fortsatt fokus på ledelse. Samtidig bygges det videre på opparbeidede kunnskaper og ferdigheter fra økonomi og ledelse slik at studentene kan jobbe videre med bedrifts- og foretningsutvikling. Studenten kan i siste studieår velge emner som er med å spisser utdanningen i retning av egne interesser. Dette skjer gjennom tilbud om ulike valgbare emner, men ikke minst ved gjennomføring av bacheloroppgaven. Denne gjennomføres i de fleste tilfeller som en praktisk oppgave med en mediebedrift som oppdragsgiver. Prosjektet gjennomføres i grupper med 2 eller 3 studenter med en veileder fra høgskolen, og resultatet skal fremføres i plenum. Prosjektet skal ha karakter av forskning, utviklingsarbeide eller løsning av et konkret problem.

Det pedagogiske opplegger er variert: Forelesninger, gruppearbeide, veiledning, selvstendige oppgaver/prosjekter med skriftlig og muntlig presentasjon, laboratoriearbeider, bedriftsbesøk. Et mangfold av metoder gir studenten erfaring med å hente inn informasjon og løse oppgaver av ulik art. På den måten er de forberedt på en arbeidshverdag preget av dynamikk og utfordringer.

Undervisningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant, tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og elektronisk publisering, videoproduksjon samt fargevitenskap.

Emnetabeller

1. studieår Bachelor i mediemanagement 2011/2012

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi O 10          
IMT1311 Management i mediebedrifter O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
IMT1331 Digital medieproduksjon og storytelling O   10        
IMT1291 Webdesign O   10        
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i mediemanagement 2012/2013

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1212 Prosjektledelse O     10      
TØL1031 Nytenking og innovasjonsprosesser O     10      
SMF1042 Økonomistyring O     10      
SMF2062 Markedsføring O       5    
SMF1261 Merkevarebygging O       5    
IMT1301 Digital bildereproduksjon og fargestyring O       10    
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i mediemanagement 2013/2014

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF3011 Endringsledelse O         10  
IMT3831 Bedriftsutvikling O         10  
SMF2211 Foretaksstrategi V         10  
SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi V         10  
Valgemne, 10 st.p. V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner våren 2014

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1132 Risikostyring: metodikk og standarder V           10
IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag V           10
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder V           10
SMF2151 Finansregnskap V           10
SMF3041 Strategigjennomføring V           10
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne