Teknologi og metode
2012-2013 - K1168 - 6sp

Forutsetter bestått

Bachelorgrad eller tilsvarende

Forventet læringsutbytte

Kurset TEKNOLOGI OG METODE har som mål å øke deltagerens refleksjon og kompetanse om teknologi på flere nivå:
a) i forhold til samfunnet generelt,
b) i forhold til helsevesenet spesielt og
c) spesifikt i forhold til medisinsk metodikk.

Etter endt kurs skal studenten:

 • ha kunnskap om hva teknologi er, hvilke metoder som finnes for å vurdere teknologi, og hvordan teknologi samvirker med samfunnet
 • ha ferdigheter i å gjenkjenne og analysere hvordan teknologien fungerer i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt
 • ha utviklet analytiske og sunt kritiske holdninger til teknologi

Emnets temaer

Medisinsk vitenskapsteori

 • Grunnleggende definisjoner: Hva er vitenskap? Hva er vitenskapelig kunnskap?
 • Medisinsk rasjonalitet
  • Hvordan får vi kunnskap?
   • Rasjonalitet versus erfaring, hvordan vi tenker når vi innfører teknologi, eks: endoskopi, CT, dialostisk blodtrykk ved oscillometrisk blodtrykksmåling
  • Hva handler medisinen om?
   • Hva er en celle uten et mikroskop? Hva er DNA uten FISH og PCR?
  • Hvilke slutningsformer har vi i medisin (og andre vitenskaper)?
   • Induksjon, deduksjon og abduksjon.
  • Hva ønsker vi å vite?
   • Kausalitet: Hva gjør noe til en årsak?
  • Hva er kunnskapens grenser?
   • Risiko, usikkerhet, uvitenhet og ubestembarhet, eks: sykehusinfeksjoner, reoperasjoner, stråledose, virkning og bivirkning
 • Hvilke mål(eenheter) har medisinen? Harde versus myke endepunkter, eks: resulterer redusert blodtrykk i økt overlevelse?
 • Hvordan får vi sikker kunnskap? Testing av hypoteser.
 • Kvalitative versus kvantitative tilnæringsmåter: eks. måling av insulin i blod versus undersøkelse av om mennesker føler seg bedre ved å endre insulinnivået.

Medisinsk metode og statistikk

 • Hva er evidens?
  • Validitet og pålitelighet
 • Hvordan kommer vi frem til medisinsk kunnskap?
  • Ulike forsøks- og studiedesign
 • Hvordan måler vi kunnskapens godhet?
  • Falsk negative, falsk positive
  • Sensitivitet, spesifisitet
  • Prediktive verdier, sannsynlighetsratioer
  • odds ratio, risk ratio, number needed to treat
  • signifikansnivå og signifikanstesting

Medisinsk teknologivurdering

 • Systematisk kunnskapsoppsummering - finnes det god nok dokumentasjon for at en gitt teknologi har helsemessig effekt?
  • Perspektiver på ytelser - teknisk nøyaktighet, diagnostisk nøyaktighet, diagnostisk betydning, terapeutisk betydning og utbytte for pasient (overlevelse, sykelighet, funksjonsevne)
 • Vurdering av effekt versus kostnader - står effekt og økonomiske kostnader i et rimelig forhold til hverandre?
  • Perspektiver på effektivitet - efficacy, effectiveness, efficiency
 • Organisatoriske konsekvenser (inklusive kompetansebehov) - hvordan, hvor og i hvilket omfang bør en teknologi implementeres i helsevesenet?
 • Etiske implikasjoner - er teknologien moralsk forsvarlig ut fra samfunnets aksepterte syn på menneskets integritet og behov for vern?

Medisinsk teknologi, etikk og samfunn

 • Hva er forholdet mellom teknologi og verdier?
 • Hvilke etiske utfordringer møter vi i forhold til bruk av teknologi i helsevesenet?
 • Hva er forholdet mellom teknologi og samfunn?
  • Hvordan påvirker teknologi samfunnet generelt og vår oppfatning av sykdom spesielt?
  • Er det vi som styrer teknologien eller er det den som styrer oss?

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 1. Nettbaserte forelesninger som du kan laste ned fra Fronter.
 2. Pensumlitteratur som er nødvendig for å løse oppgaver.
 3. Oppgaver som ligger i mappen "Innlevering" i Fronter.
 4. Diskusjonsforum der du kan stille spørsmål til faglærer og der du kan diskutere problemstillinger med andre kursdeltagere.
 5. Eksamen som ligger i mappen "Innlevering" i Fronter

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Innleverte oppgaver teller 60 %
 • Avsluttende eksamen teller 40 %
 • Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Læremidler

Tema 1: Medisinsk vitenskapsteori

Hofmann B. Teknologi og medisin – om verdifull kunnskap og viten om verdier. Nytt Norsk Tidsskrift 2002; 4: 311-9.

Fischer ES, Welch HG (1999). Avoiding the Unintended Consequences of Growth in Medical Care. JAMA; 281: 446-53.

Hofmann B og Holm S. Medisinsk vitenskapsteori. I Laake og Benestad. Forskningsmetode i medisin og biofag. Gyldendal akademisk, 2008: 29-65.

Hofmann B. Usikkerhetens skyld – Om handling under usikkerhet. Utposten 2010; 1: 32-7. http://www.utposten-stiftelsen.no/LinkClick.aspx?fileticket=wcrcvfOP52s%3d&tabid=640&mid=1445

Hofmann B. Hva er medisinsk teknologi? Helse Medisin Teknikk 2008; 5:25-30.

Tema 2: Medisinsk metode og statistikk

Bjørndal A, Flottorp S, Klovning A. Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Gyldendal Akademisk, 2007, kap. 5,6 og 7.

Korsbrekke K. Om radiologi og radiologisk metode - samarbeid kliniker og radiolog. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1907-8. http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=122677

Tema 3: Medisinsk teknologivurdering

Bjørndal A, Flottorp S, Klovning A. Kunnskapshåndtering i medisin og helsefag. Gyldendal Akademisk, 2007, kap. 2,3, 8 og 9.

Fryback DG, Thornbury JR. The efficacy of diagnostic imaging. Med Decis Making 1991;11(2):88-94.

Tema 4: Medisinsk teknologi, etikk og samfunn

Cassell EJ (1993). The Sourcer’s Broom. Medicine’s Rampant Technology. Hastings Center Report, 23; (6): 32-39.

Hofmann B. Is there a technological imperative in health care? International Journal of Technology Assessment in Health Care 2002; 18(3): 675-89.

Hofmann B. The technological invention of disease. J Med Ethics: Medical Humanities 2001;27:10-19.

Hofmann B. On the value-ladenness of technology in medicine. Medicine, Health Care and Philosophy 4: 335–346, 2001.

Hofmann B. Etikk for medisinsk-teknisk personale: Hvordan analysere og løse moralske utfordringer. Tidsskriftet Helsetjenesten Medisinsk Teknikk 2002; 5: 28-31.

Hofmann B. Etikk for medisinsk-teknisk personale: Etiske utfordringer. Tidsskriftet Helsetjenesten Medisinsk Teknikk 2002; 4: 28-31.

Hofmann B. Den digitale nødvendighets begrunnelse. Hold Pusten 2002; 10: 26-7.

Lian O, Skolbekken JA. Etiske utfordringer ved innføring av ny medisinsk teknologi. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123:478-81.

Hofmann B. Etikk i vurdering av helsetiltak. Utvikling av en metode for å synliggjøre etiske utfordringer i vurdering av helsetiltak. Rapport nr 26−2008. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2008.

For oversikt over støttelitteratur: se Kursprogram.