Bacheloroppgave i sykepleie
2012-2013 - SPL3903 - 20sp

Forutsetter bestått

 • SPL2031 Sykdomslære somatikk
 • SPL2041 Sykdomslære psykiatri
 • SPL2012 Sykepleie i spesialisthelsetjenesten

Studentene kan gjenstå med to praksisperioder når prosjektskissen leveres.Når bacheloroppgaven leveres kan studenten gjenstå med én praksisperiode.

SPL 3012 må være bestått før  prosjektplanen kan innleveres(ultimo februar).

Forventet læringsutbytte

 Kunnskap   Studenten skal

 • gjøre rede for ulike forskningsdesign og forskningsmetoder
 • ha innsikt i forskningsetiske problemstillinger

Ferdighet  Studenten skal

 • anvende forskningsmetodiske prinsipper
 • anvende systematisk litteratursøk
 • vurdere kritisk og anvende publiserte forskningsresultater som er relevante for problemstillingen
 • drøfte sykepleiefaglig perspektiv knyttet til valgt problemstilling
 • vise kritisk refleksjon over eget arbeid

Generell kompetanse Studenten skal

 • fordype seg i gitte tema innenfor forskningsområdet klinisk sykepleie
 • gjennom opposisjon - og respondentskap vise kritisk vurdering og argumentasjon for egne meninger
 • anvende relvant fagspråk
 • se betydningen av kunnskapsbasert praksis
 • se betydningen av innovasjon og nytenkning

Emnets temaer

 •  Forskningsdesign
 •  Forskningsmetode
 •  Forskningsetikk
 •  Sykepleieteoretisk tilnærming
 •  Systematisk søk og bruk av litteratur
 •  Kunnskapsbasert praksis

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Seminar med respondent - og opponentskap

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen i gruppe med muntlig individuell høring. Skriftlig oppgave må være bestått for å kunne gå opp til muntlig høring. Skriftlig oppgave vil gi en foreløpig bokstavkarakter. Etter muntlig høring kan karakteren justeres med inntil 2 karakterer. Både skriftlig og muntlig del må være bestått for at endelig karakter kan gis.

Dersom studentene ved den muntlige individuelle høringen ikke kan gi en selvstendig individuell refleksjon over oppgavens innhold og organisering, kan prestasjonen vurderes til "ikke bestått".

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Ekstern sensor + intern sensor vurderer alle besvarelser.
 Ekstern sensor + intern sensor gjennomfører muntlig høring

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått skriftlig eller muntlig vurdering må studenten gå opp til ny eksamen i påfølgende semester, og levere en forbedret oppgave. Studenten må opp til ny muntlig høring på forbedret oppgave.

Studenter som ønsker å forbedre en bestått karakter, må melde seg opp til neste ordinære eksamen. Studentene må i så fall levere ny  oppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

 •  Skisse til bacheloroppgave
 •  Godkjent utvidet plan for bacheloroppgave
 •  Opponentskap/ respondentskap
 •  2 obligatoriske veiledninger

 Konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav er at Bacheloroppgaven ikke kan innleveres.

 Se ellers Undervisningsplan for 3. studieenhet for nærmere opplysninger.

Erstatter

SPL3902

Supplerende opplysninger

Skisse til bacheloroppgave leveres til emneansvarlig. Denne skissen skal være på ca 300 - 500 ord. Skisse til bacheloroppgave danner grunnlag for tildeling av veileder.

Godkjent utvidet plan for bacheloroppgave utarbeides under veiledning og er grunnlaget for diskusjon i respondent og opponentskapet.

Bacheloroppgaven skal ha et omfang på 13 000 ord, (10 000 ord for individuell besvarelse dersom denne er innvilget).

Besvarelsen leveres elektronisk i pdf-format i Fronter. Alle besvarelser vil gjennomgå en plagiatkontroll.

Besvarelser som vurderes til karakteren C eller bedre vil bli tilgjengelig i høgskolens bibliotek dersom forfattere og veileder tillater dette.