Tilstandsanalyser i bygninger
2012-2013 - BYG1341 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære å gjennomføre tilstandsanalyser i nye og gamle bygg med måletekniske metoder innen termografi, tetthet, fukt, temperatur/operativ temperatur, lyd og radonmålinger, vurdere disse opp mot gjeldende forskrifter, normer og standarder og dokumentere analysen i rapportform. Etter at studentene har gjennomført emnet, skal de være i stand til å gjennomføre måletekniske analyser i bygg, dokumentere målingen i hht til standarder og skrive rapport.

Emnets temaer

 • Bygningsfysikk mhp varmetransport, fukt, lyd/akustikk, temperatur og radoninntrengning
 • Lover, forskrifter, normer og standarder innen energiforbruk og HMS
 • Byggtermografering
 • Termografering ute/inne
 • Tetthetsmålinger
 • Termografering ved økt trykk
 • Måling av luftemperatur, strålingstemperatur, overflatetemperatur og operativ temperatur,
 • Fuktmålinger i luft og inne i konstruksjoner
 • Lyd og støy, lydgjennomgang, trinnlyd, roms akustiske egenskaper
 • Måling av lydgjennomgang, trinnlyd, etterklangstid og STIPA 
 • Radon i grunn og i bygninger, radonmålinger

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Ledet selvstudium på nett. Veiledning i øvingsoppgaver med Illuminate. Samlinger for gjennomføring av obligatoriske laboratorieøvinger.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Prosjektoppgave over 4 uker, individuelt eller i gruppe.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring

Obligatoriske arbeidskrav

Det gjennomføres 2 samlinger med laboratorieoppgaver, der samtlige laboratorieoppgaver skal være godkjent.

6 godkjente flervalgstester i Fronter.

6 laboratorieoppgaver, der måleresultatene må være godkjent og med godkjent målerapport.

Supplerende opplysninger

Emnet tilbys dessverre ikke høsten 2012.