Klimaforandringer og energi
2012-2013 - TEK3071 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA2041 Fysikk

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • gjøre rede for jordens energibalanse
 • gjøre rede bærekraft sett i sammenheng med klimaendringer
 • gjøre rede for hva energi er
 • gjøre rede for ikke-fornybare energikilder
 • gjøre rede for fornybare energikilder.
 • beskrive betydningen av et varmere klima

Ferdigheter:

 • beregne energimengder i de forskjellige teknologier

Generell kompetanse

 • grunnlag for å delta i offentlig diskusjon om bærekraftig utvikling angående energi.

Emnets temaer

 •  Hva er energi?
 •  Jordens energibalanse
 •  Historien om menneskets bruk av energi
 •  Bærekraftighet, klimaforandringer og det globale miljø
 •  Økonomi og omgivelsene
 •  Ikke bærekraftige energiteknologier
 •  Klimaforandringer
 •  Fornybar energiteknologi

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Inntil to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Gjennomføres neste gang emnet går, ingen egen konteeksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent kalkulator som ikke kan kommunisere med andre
 • Skrivesaker
 • Utdelte tabeller

Læremidler

 David Coley: Energy and Climate Change Creating a Sustainable Future ISBN978-0-470-85313-9

Supplerende opplysninger

 Energidelen er overlappende med ELE 3281 Energiteknikk og produksjon, slik at kandidatene ikke kan få studiepoeng for begge emner.