Nytenking og innovasjonsprosesser
2012-2013 - TØL1031 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap:
• Gjøre rede for sentrale begreper i innovasjon og nytenkingsarbeid
• Ha forståelse for nødvendigheten av nytenking og innovasjonsarbeid
• Gjøre rede for hva som fremmer og hva som hemmer nytenking og innovasjon
• Ha kjennskap til privat- og offentlig virksomhet med vekt på verdiskaping
• Gjøre rede for prinsipper for innovasjonsprosesser

Ferdigheter:
• Anvende metoder og teknikker for bruk i kreative prosesser

Generell kompetanse:
• Kunne bidra til nytenking og innovasjonsprosesser

Emnets temaer

1. Innføring i emnet og motivasjon
 a. Introduksjon om hvorfor det er nødvendig med nyskapning og innovasjon
 b. Begrepsforståelse, spesielt intraprenørskap / entreprenørskap
 c. Verdiskapning i privat og offentlig virksomhet
 d. Krefter og motkrefter
 e. Globalt perspektiv

2. Nytenking
 a. Kreative teknikker

3. Innovasjonsprosesser
 a. Klima for innovasjon
 b. Fra ide til produkt eller tjeneste (konsept)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer(e)). Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3. - 4. år) til retting og utarbeidelse av eksamensoppgaver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

"Praktisk nytenkning" Leif-Runar Forsth
"Game Storming" Gray, Brown, Macanufo
"6 tenkehatter" Edv. De Bono
Artikler (kompendium) Göran Ekvall m.fl.
"The art of Innovation" Tom Kelly
Artikler om intraprenørskap, sosialt entreprenørskap mm (kompendium)
St.meld.nr.7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge
NOU: 2011:11 Innovasjon i omsorg
"Offentlig innovation – I balance mellem idé og systematikk", Annette Digmann m.fl.

Supplerende opplysninger

Inngår som valgemne for samtlige BA-utdanninger ved HiG. Max antall studenter er 30 . Emnet vil ikke bli startet opp med færre enn 12 studenter oppmeldt.