Bachelor i sykepleie - BSPL

Innledning

Vår visjon er å være en anerkjent utdanning innen klinisk sykepleie.
Utdanningens målsetting er å utdanne sykepleiere som er dyktige utøvere og som bidrar til kunnskapsbasert praksis i dagens og morgendagens helsevesen.

Bachelor i sykepleie er organisert under Seksjon for sykepleie. Seksjonen har klinisk sykepleie som sitt satsningsområde og forskningsfelt med fokus på helse i dagliglivet, kvalitet i sykepleie og utdanningskvalitet.

HiG lokalt.
Studentlivet på HiG innebærer studier i flotte lokaler og på gode praksisplasser. Vårt avanserte simuleringssenter gir studentene mulighet til læring av ferdigheter fra det elementære til mer komplekse situasjoner. HiG har gode avtaler med praksissteder så vel i spesialisthelsetjenesten som i kommunehelsetjenesten, noe som innebærer kvalitativt gode og mangfoldige læringsarenaer for sykepleierstudenter.

HiG internasjonalt.
Studentlivet på HiG innebærer muligheter for internasjonal erfaring gjennom å ta delstudier i utlandet. Utenlandsopphold kan vare en praksisperiode eller et helt semester. Utveksling i en praksisperiode kan innebære studier i andre nordiske land, i Europa for øvrig, eller i Namibia. Utveksling i et helt semester er mulig i Australia eller i USA.

Bachelor i sykepleie bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25.januar 2008.

Studiets varighet, omfang og nivå

 • Studiet er organisert over 3 år på heltid og 4 år på deltid. Deltidsutdanningen kan organiseres som desentralisert utdanning.
 • I deltidsstudiet er den teoretiske delen tilrettelagt med en arbeidsinnsats tilsvarende 75% av arbeidsinnsatsen i heltidsstudiet. Veiledet praksis gjennomføres med sammenhengende praksisperioder á 300 timer med 100% arbeidsinnsats.
 • Studiet gir 180 studiepoeng
 • Bachelorutdanningen i sykepleie gir kompetanse som kvalifiserer for autorisasjon som sykepleier etter gjeldende regler.

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte er den kompetanse studenten forventes å ha ved avsluttet utdanningsprogram og beskrives som utbytte i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i henhold til Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk.

Kunnskap
Studenten

 •  Gjør rede for ulike sykepleieperspektiver og deres relevans for nåtidens og fremtidens utfordringer
 •  Gjør rede for naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig kunnskap med relevans for helheten i faget sykepleie
 •  Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innen faget sykepleie
 •  Har kunnskap om sykepleiens historie, tradisjoner og egenart

Ferdigheter
Studenten

 •  Mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis
 •  Reflekterer over egen faglige utøvelse og justerer denne under veiledning
 •  Er systematisk i søken etter anerkjent kunnskap fra ulike kilder.
 •  Er i stand til kritisk å vurdere kunnskap og dens anvendelse i praksis.

Generell kompetanse
Studenten

 •  Viser innsikt i relevante sykepleiefaglige problemstillinger
 •  Reflekterer over yrkesetiske problemstillinger
 •  Ser betydningen av kunnskapsbasert praksis
 •  Ser betydningen av innovasjon og nytenkning
 •  Planlegger og gjennomfører prosjekter knyttet til kvalitetsutvikling
 •  Viser innsikt i forskningsetiske problemstillinger
 •  Bidrar aktivt i flerfaglige arbeidsmiljø gjennom utveksling av synspunkter, erfaring og kunnskap

Læringsutbytte er konkretisert i emnebeskrivelser og i undervisningsplaner for de enkelte studieenhetene.

Internasjonalisering

Som student ved Seksjon for sykepleie kan du få mulighet til å ta delstudier i utlandet. Dette gjelder både praksisperioder og hele semestre. Gjennom medlemskap i Nordplusnettverket som er finansiert av Nordisk Ministerråd, kan vi tilby studentene reisestipend for delstudier i Norden. Seksjon for sykepleie har også flere ERASMUS-avtaler i Europa hvilket innebærer stipendordninger finansiert av EU-midler.

HiG er aktiv i UNISKA-samarbeidet, et samarbeid mellom svenske og norske utdanningsinstitusjoner og som inkluderer prosjekter innen forskning og utdanning.Vi har videre samarbeidsavtaler med universiteter i USA (Tacoma, Washington) , Australia (Perth, Western Australia og Wollongong, New South Wales) og Namibia (Windhoek). Se her for fullstendig oversikt over våre avtaler med internasjonale samarbeidspartnere.

På Seksjon for sykepleie arbeider vi med å fornye og videreutvikle vårt internasjonale engasjement.

Målgruppe

 Med HiGs tilbud om sykepleierutdanning organisert som heltids-, deltids- og desentraliserte studier ønsker vi å rekruttere studenter fra ulike aldersgrupper og miljøer.

Opptakskrav og rangering

Minstekrav for opptak til studiet er generell studiekompetanse og søkere rangeres etter opptakspoeng. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp med grunnlag i realkompetansevurdering.

Politiattest før opptak avkreves i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 6. Skikkethetsvurdering er lagt inn i som en del av den løpende helhetsvurdering av studenter i bachelorutdanningen i sykepleie, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

 
Studentene skal etter 3 årig/4 årig løp ha gjennomført 180 studiepoeng fordelt på fire hovedemner, inkludert praksisstudier i et omfang på 90 studiepoeng. (jfr.Rammeplanen)

Oversikt over hoved- og delemner:  

1 Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 33 studiepoeng
  Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk   9 studiepoeng
  Sykepleiens vitenskapelige grunnlag, fagutvikling og forskning i sykepleie   9 studiepoeng
  Vitenskapsteori og forskningsmetode*   6 studiepoeng
  Etikk*   9 studiepoeng
2 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget 72 studiepoeng
  Sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten 36 studiepoeng
  Sykepleierens funksjon og oppgaver i kommunehelsetjenesten 36 studiepoeng
3 Medisinske og naturvitenskapelige emner 45 studiepoeng
  Anatomi, fysiologi og biokjemi 12 studiepoeng
  Generell patologi, sykdomslære og farmakologi 24 studiepoeng
  Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene    9 studiepoeng
4 Samfunnsvitenskaplige emner 30 studiepoeng
  Psykologi og pedagogikk   9 studiepoeng
  Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning*   6 studiepoeng
  Sosiologi og sosialantropologi   6 studiepoeng
  Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, herunder juridiske rammer for yrkesutøvelsen*   9 studiepoeng

 *: emner fra felles innholdsdel i Rammeplanen

Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Gjøvik er bygd opp som en helhetlig utdanning med fokus på klinisk sykepleie. Utdanningen er organisert i 3 studieenheter:

Studieenhet 1:
Hovedfokus i studieenhet 1 er grunnleggende sykepleie. Studentene får kjennskap til pleie- og omsorgstjenesten i kommunen gjennom veiledet praksis i sykehjem mot slutten av studieenheten.

Studieenhet 2:
Hovedfokus i studieenhet 2 er sykepleie i spesialisthelsetjenesten. Studentene får erfaring med spesialisthelsetjenesten gjennom veiledet praksis i medisin, kirurgi og psykiatri.

Studieenhet 3:
Hovedfokus i studieenhet 3 er sykepleie i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Studentene får erfaring med pleie- og omsorgstjenesten i kommunen gjennom veiledet praksis i hjemmebasert omsorg, sykehjem eller rehabiliteringssentre, inkludert praksis hos helsesøster.

Det er viktig for Seksjon for sykepleie å ta hensyn til at vår region har stort behov for sykepleiere. Dette er en av grunnene til at veiledet praksis i hjemmetjenesten er lagt mot slutten av studiet. Stadige endringer i helsetjenesten medfører økte krav til høyere kompetanse blant helsepersonell i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen; kanskje den delen av helsetjenesten som skal betjene pasienter og klienter med de mest komplekse og sammensatte diagnoser i årene som kommer.

Både teori- og praksisstudiene er organisert etter hovedfokusene i studieenhetene. Læringsutbytte i studiet er bygget opp slik at delemner fra de ulike hovedemner bygger direkte på hverandre gjennom studieenhetene. Dette synliggjøres også ved at det stilles krav om at enkeltemner (teori og veiledet praksis) må være bestått før studenten kan komme videre i studiet (se emnebeskrivelser). Hensikten med veksling mellom teoretiske og praktiske studier er integrering av kunnskap fra ulike kilder.

Områder og omfang for praksisstudiene

Praksis utgjør totalt 90 studiepoeng. 75 studiepoeng knyttes til praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende. 15 studiepoeng knyttes til ferdighetstrening,
og refleksjon over egen og andres læring i Simuleringssenteret. Studiet har 5 veiledede praksisperioder alle på 10 uker der forventet studieinnsats er 40 timer pr. uke. Dette gjelder både for heltid og deltid.

Alle emner er obligatoriske. Detaljert beskrivelse av de ulike emner framgår i den enkelte emnebeskrivelse. Ved sykefravær må studenten kontakte studieprogramansvarlig  for til rettelegging av manglende obligatoriske arbeidskrav.

Emne- og studiepoengfordeling i studieenhetene er synliggjort i tabellene under.

Sammensetning av obligatoriske emner – HELTID:

Emnekode Studiepoeng Hovedemne Emne Høst Vår Høst
 Studieenhet 1: august 2012 – juni 2013
SPL1004 14 3 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene  X    
SPL 1004MED 1 3 Medikamentregning X X  
 SPL1091  5 4 Psykologi, sosiologi, sosialantropologi, kommunikasjon og samhandling X X  
 SPL1012 15 1 - 2 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning  X  X  
 PRU1002 10 2 - 3 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1  X  X  
VPS1002 15 1 - 4 Veiledet praksis i sykehjem   X  
Studieenhet 2: august 2013 – oktober 2014
 VPM2002  15  1 - 4 Veiledet praksis 1 i medisin, inkl. føde-/barsel  X    
VPK2002 (15) 1 - 4 Veiledet praksis 1 i kirurgi(evt.) (X)    
VPP2002 (15) 1 - 4 Veiledet praksis 1 i psykiatri (evt.) (X)    
SPL2041 5 3 Sykdomslære psykiatri X    
SPL2031 10 3 Sykdomslære somatikk X X  
VPK2012 15 1- 4 Veiledet praksis 2 i kirurgi   X  
VPP2012 (15) 1 - 4  Veiledet praksis 2 i psykiatri (evt.)   (X)  
VPM2012 (15) 1 - 4  Veiledet praksis 2 i medisin, inkl. føde-/barsel (evt.)   (X)  
PRU2002  5 2 - 3 Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 X X  
SPL2012 10 1 - 4 Sykepleie i spesialhelsetjenesten X X  
VPP3002 15 1 - 4 Veiledet praksis 3 i psykiatri     X
VPK3002 (15) 1 - 4 Veiledet praksis 3 i kirurgi (evt.)     (X)
VPM3002 (15) 1 - 4 Veiledet praksis 3 i medisin,inkl. føde-/barsel (evt.)     (X)
Studieenhet 3: oktober 2014 – juni 2015
SPL3013 10 1 og 4 Helsetjenestens organisering, brukermedvirkning og helsefremmende arbeid X    
VPH3012 15 1 - 4 Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, inkl. praksis hos helsesøster   X  
SPL3902 20 1 - 4 Bacheloroppgave i sykepleie X X  

Sammensetning av obligatoriske emner -  DELTID

Emnekode Studiepoeng Hovedemne Emne Høst Vår Høst
Studieenhet 1: aug. 2012 – okt. 2013
SPL1004 14 3 Anatomi/fysiologi,mikrobiologi og hygiene X    
SPL1004MEDD 1 3 Medikamentregning X X  
SPL1092 5 4 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi X X  
SPL1012 15 1 - 2 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning X X  
PRU1002 10 2 - 3 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1 X X  
VPS1002D 15 1 - 4 Veiledet praksis i sykehjem     X
Studieenhet 2: okt. 2013 – april 2015
VPM2002D 15 1 - 4 Veiledet praksis 1 i medisin, inkl. føde-/barsel   X  
VPK2002D (15) 1 - 4 Veiledet praksis 1 i kirurgi (evt.)   (X)  
VPP2002D (15) 1 - 4 Veiledet praksis 1 i psykiatri (evt.)   (X)  
SPL2031D 10 3 Sykdomslære somatikk X X X
SPL2041D 5 3 Sykdomslære psykiatr X X X
VPK2012 15 1 - 4 Veiledet praksis 2 i kirurgi   X  
VPP2012 (15) 1 - 4 Veiledet praksis 2 i psykiatri (evt.)   (X)  
VPM2012 (15) 1 - 4 Veiledet praksis 2 i medisin, inkl. føde-/barsel (evt.)   (X)  
PRU2002D 5 2 - 3 Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 X X X
SPL2012 10 1 - 4 Sykepleie i spesialhelsetjenesten X

X

X

X
Studieenhet 3: april 2015 – juni 2016
VPH3012D 15 1 - 4 Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen, inkl. praksis hos helsesøster   X  
SPL3013D 10 1 og 4 Helsetjenestens organisering, brukermedvirkning og helsefremmende arbeid   X  
VPP3002 15 1 - 4 Veiledet praksis 3 i psykiatri     X
VPK3002 (15) 1 - 4 Veiledet praksis 3 i kirurgi (evt.)     (X)
VPM3002 (15) 1 - 4 Veiledet praksis 3 i medisin, inkl. føde-/barsel (evt.)     (X)
SPL3903 20 1 - 4 Bacheloroppgave i sykepleie X X  

Pedagogiske metoder

Ved Høgskolen i Gjøvik organiseres sykepleierstudentene i grupper fra oppstart av studiet. Alle grupper får tildelt lærerveileder i 1.studieår. Det er obligatorisk å være deltaker i en gruppe. Gruppene er formelle samarbeidsgrupper som møtes regelmessig og holder sammen gjennom minst ett, fortrinnsvis to, studieår.

Høgskolen legger opp til varierte metoder i undervisning og vurdering. Seminarer, gruppearbeid, diskusjoner, prosjektarbeid og praksisstudier er undervisnings- og arbeidsformer som gir muligheter til studentaktivitet og problemorientering. Praksisrettet undervisning og ferdighetslæring innebærer forberedelse til praksis og refleksjon over egen og andres læring. Vårt moderne simuleringssenter gir studentene en unik mulighet til å erfare praksisnære situasjoner gjennom ulike scenarier og avansert simuleringsutstyr.

For nærmere oversikt over pedagogiske metoder i de enkelte emnene; se emnebeskrivelser og undervisningsplan for de ulike studieenhetene.

Veiledede praksisstudier

Veiledede praksisstudier innebærer at høgskolens undervisningspersonell samarbeider med praksisfeltet og tilrettelegger for gode læresituasjoner. Det er høgskolen som har det formelle ansvaret for vurderingen av studenten. Praksisstedets sykepleiere har ansvar for veiledning av studentene i forhold til praksisstedets spesialiteter og egenart. Innen store deler av sykepleietjenesten er læresituasjoner aktuelle hele døgnet. Studenten planlegger i samarbeid med praksisstedets sykepleiere og høgskolens undervisningspersonell hvordan disse læresituasjonene best kan benyttes.

Læring av praktisk sykepleieutøvelse, samhandling og kommunikasjon med pasienter, pårørende og andre yrkesutøvere tilrettelegges slik at studenten i pleiesituasjonen kan dra nytte av andres opplevelser og erfaringer innenfor regelverkets krav og med bakgrunn i pasientens integritet og selvbestemmelse. I praksis skal sykepleierstudenter således erfare arbeidsfellesskapet som framtidig sykepleier.

Studenten skal i veiledede praksisstudier ha kontinuerlig veiledning fortrinnsvis av sykepleier med veiledningskompetanse, som bør ha minst ett års erfaring som sykepleier. Høgskolen har ansvar for å tilby praksisstedets sykepleiere kurs eller utdanning i veiledning.

Ved Høgskolen i Gjøvik har sykepleierstudentene fem perioder med veiledet praksis i løpet av utdanningen. Praksis i sykehjem gjennomføres ved alders- og sykehjem i Oppland, samt Ringsaker kommune i Hedmark. Medisinsk og kirurgisk praksis gjennomføres ved Sykehuset Innlandet, fortrinnsvis avd. Gjøvik og avd. Lillehammer. Psykiatrisk praksis gjennomføres ved Sykehuset Innlandet, psykiatriske sentra i fylket eller hos psykiatriske sykepleiere i kommunene. Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten/hjemmebasert omsorg gjennomføres i kommuner og evt. rehabiliterings institusjoner i Oppland fylke, samt Ringsaker kommune i Hedmark.

Hensikten med hospiteringsstudier i veiledet praksis er at studenten skal oppnå erfaring fra ulike deler av sykepleietjenesten. Hospiteringsstudier er av kortere varighet og en del av veiledet praksis.

For ytterligere informasjon om praksisstudier: se Praktisk håndbok og Internt praksisreglement for helsefaglige bachelorutdanninger.

Obligatoriske arbeidskrav framgår av den enkelte emnebeskrivelse

Litteraturlister
• Litteraturliste for 1.studieår høsten 2012 vil finnes her. Undervisningsplan for 1. studieenhet finnes i Fronter som man får tilgang til etter å ha aktivert studentkonto.
• 2. og 3. studieenhet finner sine litteraturlister i undervisningsplanen i Fronter.

Tekniske forutsetninger

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er viktig for gjennomføring av studiet og i utøvelse av sykepleie. Høgskolen i Gjøvik har valgt Fronter som læringsplattform og alle studenter vil være brukere av denne. Dette forutsetter både kunnskaper om og teknikker for innhenting, kritisk utvelgelse, bearbeiding, strukturering og formidling av informasjon. Det er derfor viktig at studenten gjennom prosjektoppgaver/eksamener, bruk av datasystemer og bibliotektjenester oppøver disse ferdighetene.

Studentene vil få opplæring i bruk av Fronter. Oppgaver og hjemmeeksamener skal leveres elektronisk i pdf-format. Plagiatkontroll gjennomføres. Det er en forutsetning at studentene har tilgang til PC med internettilknytning.

Emnetabeller

Heltid studieenhet 1: aug. 2012 - juni 2013

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene O 14  
SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi O 5  
SPL1012 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning O 7,5 7,5
PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1 O 5 5
SPL1004MED Medikamentregning O   1
VPS1002 Veiledet praksis i sykehjem O   15
Sum: 31,5 28,5
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Heltid studieenhet 2: aug. 2013 - oktober 2014

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H)
VPP2002 Veiledet praksis i psykiatri O     15    
VPK2002 Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd. O     15    
VPM2002 Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel O     15    
SPL2031 Sykdomslære somatikk O     5 5  
SPL2012 Sykepleie i spesialisthelsetjenesten O     5 5  
SPL2041 Sykdomslære psykiatri O     2,5 2,5  
PRU2002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 O     2,5 2,5  
VPP2012 Veiledet praksis i psykiatri O       15  
VPM2012 Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel O       15  
VPK2012 Veiledet praksis i kirurgi inkludert hospitering i operasjonsavdeling O       15  
VPM3002 Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel O         15
VPK3002 Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd. O         15
VPP3002 Veiledet praksis i psykiatri O         15
Sum: 30 30 30 30 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Heltid studieenhet 3: oktober 2014 - juni 2015

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SPL3013 Helsetjenestens organisering, brukermedvirkning og helsefremmende arbeid O         10  
SPL3903 Bacheloroppgave i sykepleie O         10 10
VPH3012 Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen O           15
Sum: 30 30 30 30 20 25
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Veiledede praksisstudier

Studentene blir tildelt praksisplass i VPM, VPK eller VPP.


Deltid studieenhet 1 (august 2012-oktober 2013)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SPL1004 Anatomi/fysiologi, mikrobiologi og hygiene O 14              
PRU1002 Praksisrettet undervisning i studieenhet 1 O 5 5            
SPL1092 Psykologi og sosialantropologi/sosiologi O 2,5 2,5            
SPL1012 Sykepleiefaglig grunnlagstenkning O 7,5 7,5            
SPL1004MEDD Medikamentregning O   1            
VPS1002D Veiledet praksis i sykehjem O     15          
Sum: 29 16 15 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Deltid studieenhet 2 (oktober 2013-april 2015)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
PRU2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2 O     1 1 1 1 1  
SPL2012D Sykepleie i spesialisthelsetjenesten O     2,5 2,5 2,5 2,5    
SPL2031D Sykdomslære somatikk O     3 3 4      
SPL2041D Sykdomslære psykiatri O     2 2 1      
VPK2002D Veiledet praksis i kirurgi inkl.hospitering på opr.avd. - studieenhet 2 O       15        
VPP2002D Veiledet praksis i psykiatri O       15        
VPM2002D Veiledet praksis i medisin inkludert hospitering i føde/barselavd. - studieenhet 2 O       15        
VPK2012 Veiledet praksis i kirurgi inkludert hospitering i operasjonsavdeling O           15    
VPM2012 Veiledet praksis i medisin inkl. hospitering på føde-/barsel O           15    
VPP2012 Veiledet praksis i psykiatri O           15    
Sum: 0 0 8,5 23,5 8,5 18,5 1 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Deltid studieenhet 3 (april 2015-juni 2016)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SPL3013D Helsetjenestens organisering, brukermedvirkning og helsefremmende arbeid O           10    
VPH3012D Veiledet praksis i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen O             15  
VPK3002D Veiledet praksis i kirurgi inkl. hospitering på opr.avd. O               15
VPM3002D Veiledet praksis i medisin - inkludert hospitering i føde/barselavd. O               15
VPP3002D Veiledet praksis i psykiatri O               15
SPL3903 Bacheloroppgave i sykepleie O             10 10
Sum: 0 0 0 0 0 10 25 25
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne