Videreutdanning i anestesisykepleie - ANEST

Studiets varighet, omfang og nivå

Fagplan for Videreutdanning i anestesisykepleie bygger på Rammeplan for videreutdanning i anestesisykepleie og forskrift fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet (2005).

Studiet er en videreutdanning som forutsetter grunnutdanning i sykepleie og er tilrettelagt som et heltidsstudium over 1 ½ år.

Studiet gir formell kompetanse 90 studiepoeng ( ECTS ) innen høgere utdanning.

Bestått videreutdanning gir grunnlag for innpasning til Master i klinisk sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik.

Forventet læringsutbytte

Hensikten med videreutdanning i anestesisykepleie er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve anestesisykepleie til pasienter som skal opereres, har fått en skade, er rammet av akutt og/ eller kritisk sykdom eller har fått en forverring av langvarig sykdom. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse og fagets kunnskaper og verdier.

Videreutdanning i anestesisykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag. Studenten skal derfor kunne anvende og utvikle sin kompetanse innen nye områder av anestesisykepleiefaget.

 Utøvelsen av anestesisykepleie krever at anestesisykepleieren har avansert kunnskap om akutt/kritisk syke pasienter generelt og pasienter som skal ha anestesi spesielt. Etter endt utdanning skal studenten beherske nødvendige praktiske ferdigheter og relevant medisinsk-teknisk utstyr knyttet til utøvelsen av anestesisykepleie. Studenten skal også ha kunnskaper om og ferdigheter i bruk av metoder for faglig utviklingsarbeid, og skal ha gode samhandlingsferdigheter.

Høgskolen skal :
 a) Legge til rette for at studentene kan tilegne seg kunnskaper og ferdigheter og utvikle holdninger som sikrer yrkeskompetanse i samsvar med pasientenes   og samfunnets krav til anestesisykepleie.
 b) Stimulere studentene til ansvarsfull og reflektert yrkesutøvelse.
 c) Legge til rette for at studentene kan ta ansvar for egen læring.
 d) Drive utviklings- og forskningsarbeid knyttet til fag, undervisning og yrkesutøvelse i anestesisykepleie.
 e) Være nasjonalt og internasjonalt faglig oppdatert og framtidsrettet innenfor fagområdet.
 f) Ha et formalisert samarbeid med praksisfeltet og samarbeide med tilgrensende utdanninger og fagområder.
 g) Fremme studentenes evne til samarbeid med andre yrkesgrupper.
 

 Studenten skal etter endt utdanning:  
 a) Utøve anestesisykepleie med respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser av å være akutt og/ eller kritisk syk og gjennomgå undersøkelser og behandling.
 b) Mestre gjennomføringen av generell anestesi selvstendig på ellers funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege gi anestesi til pasienter med mer komplekse sykdomstilstander.
 c) Mestre overvåking og administrering/vedlikehold av sedasjon og regional anestesi.
 d) Identifisere, gjennomføre og evaluere pasienters behov for individuell og helhetlig sykepleie pre-, per- og postoperativt samt forebygge komplikasjoner og ivareta pasientens sikkerhet.
 e) Bedømme situasjoner selvstendig, prioritere og handle raskt og forsvarlig slik at akutt og/ eller kritisk sykes livsviktige funksjoner opprettholdes/gjenopprettes.
 f) Mestre bruk og kontroll av medisinsk teknisk utstyr og ha et reflektert forhold til denne teknologiens muligheter og begrensninger.
 g) Reflektere kritisk i valgsituasjoner og handle etisk og juridisk forsvarlig.
 h) Støtte og yte omsorg til pårørende og fremme pasientens og pårørendes medbestemmelse.
 i) Mestre samhandling med akutt og/ eller kritisk syke pasienter og deres pårørende, og hjelpe dem til å bearbeide opplevelser og reaksjoner på sykdom og død.
 j) Gi situasjonstilpasset undervisning, veiledning og informasjon til pasienter, pårørende, studenter og andre medarbeidere.
 k) Anvende relevante kunnskaper i møte med pasienter og pårørende fra ulike kulturer.
 l) Bearbeide egne reaksjoner i forbindelse med arbeidet, og bistå medarbeidere/ kollegaer med deres opplevelser og reaksjoner.
 m) Dokumentere, evaluere og kvalitetssikre eget arbeid.
 n) Beherske kunnskapsbasert praksis som basis for yrkesutøvelse og bidrag til faglig utvikling .
 o) Ha ferdigheter i samhandling og teamarbeid på tvers av faggrupper og nivåer.
 p) Videreutvikle den personlige og faglige kompetansen som anestesisykepleier. 

Internasjonalisering

Høgskolen i Gjøvik har i sine strategiske planer en økt satsing på internasjonalisering. Videreutdanningen i anestesisykepleie ønsker å legge forholdene til rette slik at en fire ukers valgfri praksis mot slutten av utdanningen kan gjennomføres i land utenfor Norge.

Nærmere informasjon om dette vil studentene få fra Internasjonalt Kontor ved høgskolen.

 
 

Målgruppe

Offentlig godkjente sykepleiere.

Opptakskrav og rangering

Offentlig godkjenning som sykepleier og minst 2 år relevant yrkespraksis etter godkjenning.

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, rangeres søkerne på følgende grunnlag:

a) Karakterpoeng: gjennomsnitt av alle karakterer oppnådd på vitnemålet for fullført sykepleierutdanning
b) Utdanningspoeng: 1 poeng pr år/60 sp for videreutdanning innen helse- og omsorgsfag, maks 3 poeng.
c) Praksispoeng I: 1 poeng pr år (deltid omregnes til heltidsstilling) for relevant yrkespraksis utover minstekravet for opptak, maks 4 poeng.

Praksispoeng II: 1 ekstrapoeng pr år (deltid omregnes til heltidsstilling) for yrkespraksis som sykepleier fra følgende avdelinger: medisinsk intensiv, kirurgisk intensiv, akuttmottak, intensiv nyfødt, kirurgisk/ortopedisk sengepost, kirurgisk poliklinikk, operasjonsavdeling, ambulanse, medisinsk sengepost, dialyseavdeling, maks 3 tilleggspoeng

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er inndelt i 3 hovedemner og bygger på teoretiske og praktiske bidrag fra ulike fag og kunnskapstradisjoner. Studentene skal tilegne seg kunnskaper, erfaringer og holdninger i det enkelte tema ut fra undervisning/ veiledning i både de teoretiske og praksisstudiene.

Studiet har et omfang på 90 studiepoeng over 3 semestre, fordelt på 40 studiepoeng teoretiske studier og 50 studiepoeng praksisstudier.

2 ukers arbeidsinnsats med et omfang på 40 timer per uke vil tilsvare 3 studiepoeng.

 

 Hovedemne 1    Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitensskaplige emner  
 Opplevelser og reaksjoner på akutt og/ eller kritisk sykdom
 Kompetanse- og fagutvikling
 Etikk
 Rammefaktorer, organisering, ledelse og miljø
 
15 studiepoeng
 Hovedemne 2    Medisinske og naturvitenskapelige emner  
 Fysiologi og patofysiologi
 Farmakologi
 Mikrobiologi
 Medisinsk utstyr
 Intensivmedisin og kirurgi
 Anestesiologi
 
39 studiepoeng
 Hovedemne 3    Anestesisykepleie – fag og yrkesutøvelse  
 Den akutt og/eller kritisk syke pasient og pasienter som skal ha anestesi
 Anestesisykepleie, ansvar og kompetanseområder
 
36 studiepoeng

 

 Oppbygging av studiet  

 

Semester   Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014
Teoretiske studier   12 uker teoretiske studier 8 uker teoretiske studier 8 uker teoretiske studier
Praksis   300 timer veiledet praksis (VPAIO1) 300 timer veiledet praksis (VPAIO2)

300 timer veiledet praksis (VPAIO4)

 Valgfri praksis
 (HPAIO3 120 timer)
 

Obligatoriske arbeidskrav  

Passeringstest: Farmakologi

Passeringstest: Medikamentregning

Fagnotat: Kunnskap, læring og fagutvikling

Fagnotat: Etisk og juridisk ansvarlighet i kvalitetsutvikling

Fagnotat: utgangspunkt i praksis

Studieplan for praksis

Skriftlig refleksjon: Ved hospitering

Prosjektarbeid: Kunnskapsbasert praksis

Studieplan for praksis

Pedagogisk framlegg

Fagnotat: Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning, klinisk sykepleievitenskap

Passeringstest: Anestesiologi med aktuelle medikamenter innen anestesiologi

Skriftlig refleksjon: Ved hospitering

Studieplan for praksis

Pedagogisk framlegg

Prosjektplan: Fordypningsoppgave

Plan for valgfri praksis

Fagnotat: Valgfritt emne i klinisk spesialitet

Skriftlig refleksjon: Ved hospitering

 Eksamen    Individuell skriftlig dagseksamen -
 Fordypning i klinisk spesialitet. Medisinske og naturvitenskapelige emner. Del 1 (AIO023)
 
Individuell eksamen – Fordypning i klinisk spesialitet. Del 2 (AIO024) Fordypningsoppgave i anestesisykepleie (AIO018) med eksamensseminar
 Studiepoeng   25 studiepoeng 30 studiepoeng 35 studiepoeng

 

 Arbeids og undervisningsformer  

Utdanningen skal føre fram til kompetanse innen faget, slik at anestesisykepleieren kan utføre sitt arbeid i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, faglig forsvarlighet og sykepleierens yrkesetiske normer.

I videreutdanningen legges det vekt på integrasjon mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Høgskolen vil gjennom teoretiske studier og praksisstudier vektlegge studentens ansvar for egen læring, samt samarbeidslæring. Det vil benyttes pedagogiske metoder som stimulerer studenten til egenaktivitet, selvstendighet og kritisk tenkning. Utøvelse av faglig forsvarlig anestesisykepleie læres gjennom teoretisk fordypning og i direkte pasientrettet praksis.

 Teoretiske studier  

Hensikten med teoretiske studier er at studenten skal tilegne seg relevant teoretisk kunnskap som sammen med praktisk kunnskap og erfaringskunnskap skal ligge til grunn for å utvikle nødvendig handlingskompetanse innen faget.

Det er lagt opp til følgende arbeids- og undervisningsformer:

 Teoriundervisning  

Teoriundervisningen gjennomføres i samarbeid med tilsvarende videreutdanninger ved andre høgskoler og andre samarbeidspartnere. Undervisningssted vil derfor kunne variere. Teoriundervisningen legges opp som tradisjonelle forelesninger, bruk av videokonferanse eller nettbasert og bruk av case og gruppeoppgaver med forankring i egen hverdag. Bruk av Simuleringssenteret ved Høgskolen i Gjøvik og simulering som undervisnings- og praksis forberedende metode vil bli vektlagt. Visualisering er viktig fordi det øker studentenes involvering og identifikasjon i situasjonen og gir studentene økt mulighet for analyse og fordypning i situasjonen ved at relasjonen også inkluderer kroppsspråk og den kontekst som samhandlingen foregår i.

Noe teoriundervisning vil også ligge til praksisperiodene der studentene benytter studiedager for å delta.

Intensjonen er at studentene:

 •  arbeider med sykepleiefaget ved å integrere forskningsbasert kunnskap fra ulike fagområder.
 •  opparbeider evne til analyse og refleksjon
 •  opparbeider argumentasjonsevne.
 •  opparbeider evne til muntlig og skriftlig framstilling.
 •  benytter eventuelle egne relevante erfaringer som grunnlag for analyse og refleksjon
 •  benytter kunnskapsbasert praksis som grunnlag for sin virksomhet

 Selvstudier og studentsamarbeid  
 En del av studiet vil foregå i form av selvstudier hvor studentene arbeider enkeltvis eller i grupper. Det legges vekt på aktiv deltagelse fra studentens side for å innhente ny litteratur/ forskningsresultater som omhandler temaer innenfor alle hovedemnene.
 

 Praksisstudier  

Praksisstudiene styres av utdanningens mål og hensikten er at studentene utvikler nødvendig handlingskompetanse og handlingsberedskap.  

 Handlingskompetanse  betegner områder som utdanningen har ansvar for å bidra til yrkesutøverens selvstendige fungering. Den nyutdannede anestesisykepleier skal ha handlingskompetanse til å ivareta og utøve de oppgaver som står sentralt i yrkesfunksjonen og som er direkte rettet mot pasienter og pårørende.

 Handlingsberedskap  betegner de områder der utdanningen bidrar til at den nyutdannede anestesisykepleier har kunnskaper om feltet, men mangler nødvendig erfaring og spesialisert opplæring til å kunne handle selvstendig. Først etter at arbeidsgiver har lagt forhold til rette gjennom opplæring, kan det forventes at anestesisykepleier etter endt utdanning kan ta ansvar for disse fagområder.

Omfang og organisering av praksisstudier:  

Studietiden i praksis innebærer 40 timers studieinnsats pr. uke med krav om studietid i praksis på 30 timer pr. uke i gjennomsnitt for hver periode.

Praksisstudier er obligatoriske og det aksepteres inntil 10 % fravær.

Praksisstudiene utgjør 60 % av studietiden. 90 % av praksisstudiene vil være knyttet til direkte pasientsituasjoner. Den resterende del vil være faglig refleksjoner, øvelser i tiltenkte realistiske pasientsituasjoner, for eksempel skadestedsorganisering/ katastrofeøvelse, i Simuleringssenteret og ved ekskursjoner.

Praksisstudiene skal knyttes til avdelinger der det er anestesiologisk virksomhet, og de må omfatte elektiv, dagkirurgisk og øyeblikkelig hjelp behandling i og utenfor sykehus. Praksisstudiene skal også omfatte de behandlingsområdene som er nevnt nedenfor, og det skal gjennomføres et tilstrekkelig antall anestesier til barn innenfor hvert av områdene. Praksistiden innen hvert av disse områdene skal utgjøre minimum 10 % av den totale praksistiden, og den resterende delen kan benyttes til andre behandlingsområder og pasientgrupper tilpasset lokale forutsetninger.

 • Kar-/thoraxkirurgi
 • Gastrokirurgi
 • Urologisk kirurgi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Øre-, nese-, halskirurgi
 • Obstetrikk, gynekologisk kirurgi
 • Postoperativ overvåkning

Høgskolene har ansvar for at studenten får erfaringer fra alle sentrale fagområder, og en tilstrekkelig bredde på sine praksiserfaringer.

 Praksisstudiene består av:  

 Vårsemesteret 2013: 300 timer praksisstudier (VPAIO1)
 Høstsemesteret 2013 : 300 timer praksisstudier (VPAIO2)
 Vårsemesteret 2014: 300 timer praksisstudier (VPAIO4)
 120 timer valgfri praksis (HPAIO3).

Studenten skal i hovedpraksisperiodene delta i avdelingens anestesivirksomhet. Det er viktig å vektlegge individuell progresjon, fra å være observatør til å kunne fungere selvstendig og i samarbeid med andre. Denne progresjon skal utvikles gjennom de kliniske studier slik at studenten har tilegnet seg nødvendig handlings­kompetanse etter endt utdanning og har:

 • fått erfaringer med og utviklet kompetanse i anestesisykepleie i forhold til vanlige anestesiformer, pasientgrupper og ulike pasientsituasjoner
 • praktisert og videreutviklet sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger under kyndig veiledning og i direkte samhandling med pasienter 
 • tilegnet seg yrkesspesifikke kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samarbeid med spesialsykepleiere og annet helsepersonell

Hensikten med praksisstudiene er at studentene utvikler nødvendig handlingskompetanse. Praksisstudiene styres av utdanningens mål.

Ansvarsfordeling  
Høgskolen i Gjøvik, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, har utarbeidet en samarbeidsavtale mellom høgskolen og praksisstedene som synliggjør forpliktelser og ansvarsfordeling mellom høgskolene og praksisstedene (”Samarbeidsavtale nivå 2” som bygger på ”Strategisk samarbeidsavtale av 17.desember 2004”).

Praksisstudier er primært lagt til Sykehuset Innlandet HF, men kan legges til andre sykehus i Helse Sør-Øst RHF ut i fra den til enhver tid samlede kapasitet på praksisplasser i helseregionen.

Veiledning  

Høgskolelærer med videreutdanning innenfor respektive fagområde og som er ansatt ved Høgskolen i Gjøvik, faglærer , har hovedansvar for veiledning av studentene i praksisstudier. I tillegg vil en sykepleier med videreutdanning innen aktuelle fagområde, og som er ansatt ved praksisstedet, daglig veileder/hovedveilede r, ha ansvaret for den daglige veiledningen av studenten. Hensikten med veiledningen er at studenten skal gis mulighet til personlig og faglig vekst, til å reflektere over egen praksis, egne handlinger og tilnærming til målgruppen akutt og kritisk syke.

Faglærer skal være tilstede ved minimum 3 veiledninger i hver veiledet praksisperiode, målsamtale, midt- og sluttvurdering.

Studentens ansvar  

 •  den praktiske del av studiet er obligatorisk og fravær utover 10 % av studietiden må, etter avtale med avdelingens leder, tas igjen
 •  studenter som ikke følger normert plan, må søke høgskolen om å få individuell utdanningsplan. Det vises her til emnebeskrivelser.
 •  studenten har ansvar for egen læring
 •  studenten utarbeider skriftlig    studieplan for hver praksisperiode med utgangspunkt i hovedmålsettingen for praksis, videreutdanningens fagplan, egne læringsbehov og tilgjengelige læresituasjoner på praksisstedet
 •  studieplan leveres daglig veeileder/hovedveileder og faglærer i løpet av uke 1    og gjennomgås med studenten i en målsamtale og godkjennes i uke 2  
 •  studenten utarbeider en turnus for praksisperioden som bør være i samsvar med daglig veileders, slik at grunnlag for vurdering er best mulig.
   Turnus leveres til praksis og faglærer i løpet av uke 1  til godkjenning.
   
 •  studenten reflekterer over egen læring og skriver ukentlige    oppsummeringer som diskuteres med daglig veileder/hovedveileder. Refleksjonsnotat som kreves innlevert, leveres faglærer i forkant av midt- og sluttvurdering.
 •  studenten skriver en oppsummerende rapport og/eller faglig notat etter hver hospiteringspraksis og denne leveres faglærer i løpet av første uke etter avsluttet hospiteringspraksis.
 •  studenten møter skriftlig    forberedt til midt- og sluttvurdering
 •  studenten har ansvar for å ta initiativ til at hun/han får en kontinuerlig vurdering av sykepleie utført i samhandling med annen spesialsykepleier/sykepleier.
 •  studenten melder fra til avdelingen og eventuelt faglærer ved sykdom og dokumentert fravær.
 •  studenten bidrar til faglig utvikling i avdelingen ved å presentere ny forskningsbasert kunnskap knyttet til relevante problemstillinger i avdelingen.

 Daglig veileder/hovedveileders ansvar  

 •  undervise og veilede student i daglige gjøremål i samsvar med studiets mål og retningslinjer
 •  orientere studenten om mulige og aktuelle læresituasjoner på praksissted alene og i samarbeid med faglærer
 •  delta i tre samtaler/vurdering med student og faglærer: målsamtale, midt- og sluttvurdering
 •  bidra til å skape trivsel og trygghet for den enkelte student

 Faglærers ansvar  

 •  tilrettelegge og relatere teoriundervisningen opp mot praktiske studier
 •  organisere kliniske studier slik at læresituasjonene holder faglige og pedagogiske mål, og påse at studentene har faglige utfordringer som til enhver tid er tilpasset deres kunnskaps- og funksjonsnivå og at det er progresjon i læreprosessen
 •  holde praksisfelt orientert om fagplaner
 •  medvirker til at studenten under videreutdanning utøver kunnskapsbasert praksis
 •  legge til rette for læresituasjoner i samarbeid med daglig veileder/hovedveileder
 •  legge til rette for veiledning, undervisning og vurdering gjennom praksisperiodene
 •  bidra til å skape trivsel, trygghet og godt læringsmiljø for den enkelte student og kontaktsykepleier
 •  veilede og vurdere pedagogiske framlegg
 •  veilede studenten i å skrive fagnotat og vurdere disse
 •  veilede og bistå praksisfeltets sykepleiere i veiledning av studenter

Tekniske forutsetninger

Videreutdanningen forutsetter mulighet til bruk av PC med internettillkobling og Fronter benyttes som gjennomgående arbeidsverktøy i informasjon, kommunikasjon og veiledning i studentgrupper og mellom lærer/veileder og studenter. Opplæring i bruk av Fronter vil bli gitt ved studiestart.

Emnetabeller

Videreutdanning i anestesisykepleie 2013-2014

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(V) S2(H) S3(V)
AIO023 Fordypning i klinisk spesialitet, del 1- Medisinske og naturvitenskapelige emner O 10    
VPAIO1 Første veiledet praksis O 15    
AIO024 Fordypning i klinisk spesialitet, del 2 O   15  
VPAIO2 Andre veiledet praksis O   15  
AIO018 Fordypningsoppgave AIO O     15
HPAIO3 Valgfri praksis O     5
VPAIO4 Tredje veiledet praksis O     15
Sum: 25 30 35
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne