Årsstudium i medie- og informasjonsteknologi - ÅRMIT

Innledning

Et ettårig studium i medie- og informasjonsteknologi (medie og IT) egner seg som en introduksjon til videre studier innen medie- og informatikkfag, eller som en påbygning til en utdanning eller bachelorgrad hvor medie- og IT-forståelse vil være en fordel. Forståelse for og kunnskap i medie og IT vil gjøre den ferdige studenten til en ressurs i bedrifter som bruker dataverktøy aktivt og vil effektivisere og forenkle data- og mediestøttede arbeidsoppgaver.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltidsutdanning på bachelornivå med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene vil i løpet av studieåret få mulighet til å opparbeide en grunnleggende forståelse for utvikling og vedlikehold av webløsninger, publisering og visuell presentasjon på tvers av plattformer og teknologier, og utviklingsprosesser og -metoder innen medie- og informasjonsteknologi. De skal kunne oppdatere og videreutvikle tilegnet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innenfor dette området. Kandidaten vil også ha noe kunnskap om rettslige aspekter. I tillegg gis det mulighet for å opparbeide et solid grunnlag innenfor programmeringstankegang som kan anvendes i et vidt spekter av informasjonsteknologier.

Ferdigheter:

Kandidatene skal gjennom de ulike emnene dette studieåret inneholder kunne anvende kunnskap om utvikling av løsninger for webplattformer og kunne angripe teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. De skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og de skal kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. Kandidatene skal videre kunne beherske de viktigste faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer relevante for arbeid i IT-baserte utviklingsprosjekter. Det vil i tillegg legges opp til gode programmeringsferdigheter.

Generell kompetanse:

Etter ett år med medie- og informasjonsteknologi vil kandidaten ha grunnleggende innsikt i aktuelle problemstillinger rundt nettbasert kommunikasjon og informasjonsflyt med en god forståelse for disses understøttende teknologier. De skal kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor it, medieteknologi, webutvikling og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta deler av dette studiet i utlandet. Eventuelle tilpasninger avtales med studieprogramansvarlig. Enkelte valgemner undervises på engelsk.

Målgruppe

Et ettårig studium i medie- og informasjonsteknologi gir gjerne ikke alene tilstrekkelig kompetanse og bør derfor kombineres med en annen utdanning. Studiet er aktuelt for dem som har arbeidserfaring, men mangler datakunnskaper, eller som generell kompetanseheving. Studiet kan også benyttes som etterutdanning eller være starten på et lengre medie- og/eller IT-studium.

Studiet passer for de som

  • er ferdig med videregående og ønsker å vurdere om en yrkeskarriere innen medie og IT. Utdanningen kan videre brukes inn i de fleste utdanninger og yrkesretninger.
  • har en jobb, eller en utdanning som krever at dataverktøy brukes for å gjennomføre arbeidsoppgavene. Med en dypere forståelse for medie- og datateknologi vil man lettere tilegne seg kunnskap om dataverktøy.
  • mangler tilstrekkelig med informatikkbaserte emner fra bachelorgraden til å kunne fortsette på informatikkrelaterte masterutdanninger, som for eksempel Master in Applied Computer Science.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse med fordypning i Matematikk R1 (2MX, 2MY eller 3MZ) eller Matematikk (S1 + S2) (se Forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-3).

Søkere som mangler fordypningen i matematikk kan søke opptak under forutsetning av at man gjennomfører høgskolens R1-kurs i matematikk som starter noen uker før ordinær studiestart.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er satt sammen av emner som gir en bred, grunnleggende forståelse og praksis innen medie-, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Undervisningen baserer seg for det meste på klasseromsundervisning og laboratoriearbeid.

Tilpasning til nettstøttet veiledning kan avtales med hver enkelt emneansvarlig der det er praktisk mulig å gjennomføre emnet på distanse.

Studentene vil gjennom studieåret gjennomføre en rekke individuelle og gruppebaserte praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til de forskjellige emnene.

Fagområdene i studiet er i hovedsak medie- og informatikkrelaterte.

I vårsemesteret er det lagt opp til at 10 stp kan velges fritt fra høgskolens varierte og vidstrakte emneportefølje.

Tekniske forutsetninger

Selv om det vil være en fordel at studentene disponerer egen PC/Mac, er dette ingen forutsetning. Skolen stiller maskiner til disposisjon på datalaboratorier.

Studiet inneholder emner som til dels baserer seg på kunnskap om digital teknologi brukt i bearbeiding og formidling av medier. Det er dog ingen forutsetninger at studentene har forkunnskaper om emnene, undervisningen starter på et grunnleggende nivå som gjør at alle skal være i stand til å tilegne seg den samme basiskunnskapen.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1401 Informasjons- og publiseringsteknologi O 5  
IMT1161 Medierett O 5  
IMT1291 Webdesign O 10  
IMT1031 Grunnleggende programmering O 10  
IMT2243 Systemutvikling O   10
IMT1082 Objekt-orientert programmering O   10
Valgemne, 10 st.p. V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgfag

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet V   10
IMT2551 Grunnleggende Mobile Systemer V   5
SMF2062 Markedsføring V   5
IMT1411 Grunnleggende praktisk fotografi V 5  
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne