Årsstudium i medieledelse - ÅRMEDLED

Innledning

Høgskolen i Gjøvik har siden 1978 hatt utdanninger rettet mot mediebransjen. Årsstudiet i medieledelse er en av flere utdanninger i denne porteføljen.

Årsstudiet gir en generell innføring i økonomi og ledelse, samtidig som studentene får kjennskap til utvikling og nyskaping i mediesektoren. Studentene vil få introduksjon om og kjennskap til produksjonsprosesser, arbeidsflyt og markedsforståelse. Fokus vil være knyttet til økonomi og ledelse i mediebedrifter. Noe av kunnskapen skal omsettes i praktiske ferdigheter ved at studentene jobber med praktiske problemstillinger knyttet til produksjon av ulike typer medieelementer.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid på ett år. Omfanget er 60 stp.

Nivå i kvalifikasjonsrammeverk: Syklus 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om mediebransjens  tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • Kandidaten har kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen mediebransjen.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

 • Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer knyttet til medieproduksjon.
 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og til en viss grad se sammenheng mellom produksjon, kostnader og økonomi og treffe begrunnede valg

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i relevante ledelsesproblemer og arbeidslivsjuss.
 • Kandidaten har evne til å evne til å gjøre muntlige og skriftlige presentasjoner relatert til studiets emner. Dette gjelder både faglige teorier, sentrale problemstillinger og tilhørende løsninger.
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studentene kan ta noen deler av studiet i utlandet.

Målgruppe

 • Studenter som ønsker å få en innføring i mediefag og ledelse, men ønsker å vente med å velge spesialisering.
 • Studenter som ønsker en påbygging til tidligere fullført fagutdanning eller høyere utdanning.
 • Søkere som har arbeidslivserfaring og ønsker kunnskap innen medieproduksjon og ledelse.

Studenter fra Årsstudiet i medieledelse kan søke intern overflytting videre til 2. studieår på Bachelor i Medieledelse og innovasjon.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering. 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt opp i emner som delvis supplerer og delvis bygger på hverandre. Første semester fokuserer på en generell introduksjon til teknologi og publiseringssystemer, kunnskaper og ferdigheter om fotografiet som uttrykksform, økonomi, og ledelse i mediebedrifter.

Annet semester fokuserer på ledelse generelt, samt merkevarebygging og markedsføring. Det blir også tilbudt et emne der studenten kan velge fordypning enten i videoproduksjon eller trykksaksproduksjon.

Studentene vil gjennom studiet gjennomføre en del praktiske oppgaver knyttet til de ulike emner. Oppgavene gjennomføres både som gruppearbeide og individuelt. Studiet gjennomføres som forelesninger, oppgaveløsninger, seminar og bedriftsbesøk.

Tekniske forutsetninger

Det er ingen spesielle forutsetninger knyttet til Årsstudiet i mediemanagement.

Emnetabeller

Årsstudium i medieledelse 2012/2013

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1291 Webdesign O 10  
SMF1042 Økonomistyring O 10  
IMT1421 Ledelse og innnovasjon i mediebedrifter O 5  
IMT1401 Informasjons- og publiseringsteknologi O 5  
SMF2062 Markedsføring O   5
SMF1261 Merkevarebygging O   5
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O   10
IMT1331 Digital medieproduksjon og storytelling V   10
IMT1232 Trykksaksproduksjon V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne