Årsstudium i medieproduksjon - ÅRMEDPROD

Innledning

Gjennom Årsstudiet i medieproduksjon tilbys en innføring i grunnleggende emner som gir nødvendig kunnskap i gjennomføringen av enkle, digitale medieproduksjoner. For å gi studentene et helhetlig perspektiv, fokuserer undervisningen på nødvendig, grunnleggende teori, så vel som praktisk og kreativt arbeid.

Studiet kan etter søknad om intern overflytting inngå i Bachelor i medieproduksjon.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids grunnutdanning med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng.

Nivå i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: Syklus 1

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen moderne digital multimedieproduksjon, mediefag og relevante samfunns- og forretningsfag samt om hvordan disse utnyttes i kreativt arbeid og aktuelle problemløsninger innen fagområdet digital multimedieproduksjon.
 • Kandidaten har elementærkjennskap til medieproduksjonsledelse, kreativ prosess, tekst-, informasjon-, og innholdsproduksjon, storytelling/dramaturgi og digital publisering med fokus på video, trykk og webdesign.
 • Kandidaten kjenner til elementær mediahistorie, medias rolle i samfunnet og teknologiutvikling, relevante lovbestemmelser for ikke-matrielle verdier og programvare, og har fått en innføring i innovasjon og entreprenørskap samt bærekraftig utvikling.
 • Kandidaten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper/publikum og praksis.

Ferdigheter

 • Kandidaten evner å anvende og bearbeide kunnskap for å løse enklere teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innen medieproduksjon
 • Kandidaten behersker metoder og verktøy som bidrar til både analytisk, strukturert, målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer:
  • Integrering og kritisk bruk av forskjellige typer relevante medieproduksjonsverktøy for moderne innhold og formater
  • Bruk av kreative utviklingsmetoder og kundemedvirkning
  • Modeller for klassisk og tilrettelagt storytelling/dramaturgi
  • Medie og samfunnskunnskap, med vektlagt fokus på trykk, web og video.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre mindre multimedieproduksjonsprosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, forholde seg kritisk til, bruke og henvise til relevant informasjon, litteratur og fagstoff
 • Kandidaten kan bidra med nytenkning, innovasjon og entreprenørskap

Generell kompetanse

 • Kandidaten er bevisst medieprodusentens og innholdsutviklerens rolle og kjenner til de muligheter dette kan gi såvel nørings - som samfunnsmessig
 • Kandidaten kan formidle kunnskap om medieproduksjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig samarbeide.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til at studenter kan ta noen del av dette studiet i utlandet.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er:

 •  Studenter som vil ta fatt på en utdanning innen medieproduksjon, men som ønsker å vente med å velge fordypning
 •  Studenter som ønsker en påbygging til tidligere fullført utdanning
 •  Kandidater som er i jobb og har behov for kunnskaper innen medieproduksjon

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt opp i emner som delvis supplerer og delvis bygger på hverandre. I det første semesteret blir det gitt en innføring i typografisk design, i medievitenskaplige emner og essayskriving, i grunnleggende fotografi samt i teknologien som benyttes innen ulike typer medieproduksjon. Det andre semesteret introduseres studentene til produksjon av trykksaker, produksjon av video og produksjon og publisering for web.

Studentene vil i løpet av studieåret gjennomføre en rekke obligatoriske oppgaver knyttet til de ulike emnene. Oppgavene kan være av både praktisk og teoretisk art og gjennomføres både som gruppearbeid og individuelt.

Tekniske forutsetninger

Det er ingen spesielle forutsetninger knyttet til å være student ved Årsstudiet i medieproduksjon.

Emnetabeller

Årsstudium i medieproduksjon 2012/2013

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT1281 Medievitenskap O 10  
IMT1101 Typografi O 10  
IMT1401 Informasjons- og publiseringsteknologi O 5  
IMT1411 Grunnleggende praktisk fotografi O 5  
IMT1331 Digital medieproduksjon og storytelling O   10
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10
IMT1292 Webdesign O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne