Bachelor i medieledelse og innovasjon - BMI

Innledning

Få bransjer er så forskjellige og i så rask endring som innen medieindustrien. Det er en unik kombinasjon av kreativitet og næringsvirksomhet, innenfor en sektor i sterk vekst. Digitaliseringen av mediene har ført til både betydelige omstillinger i de tradisjonelle mediebransjene, og lagt grunnlag for etablering av mange nye virksomheter. I en industri preget av innovasjon og nyskapning blir produksjon og distribusjon mer lik som følge av digitaliseringen, mens det fortsatt er ulike forutsetninger for fortjeneste i de ulike mediebransjene.

Medieledelse og innovasjon er både en generalistutdanning innen økonomi og ledelse, samtidig som studentene får muligheten til å fordype seg innen utvikling og nyskaping i mediesektoren. I studiet kombineres generelle økonomi- og ledelsesfag med bransjespesifikk kunnskap om produksjonsprosesser, arbeidsflyt og markedsforståelse. Videre skal kunnskapen omsettes i praktiske ferdigheter ved at studentene jobber med relevante problemstillinger i de emneoverbyggende prosjektene. Et sentralt tema i prosjektene er innovasjonsprosesser, forretnings- og produktutvikling. Dette skal kunne håndteres både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en grunnutdanning med en normert studietid på 3 år – 180 studiepoeng og tilbys som heltidsstudie. Fullført utdanning gir retten til å bruke graden Bachelor i medieledelse og innovasjon.

Forventet læringsutbytte

Studentene skal etter å ha fullført og bestått studiet ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper
•    Kandidaten har inngående kunnskap om forutsetninger for fortjeneste i ulike mediebransjer.
•    Kandidaten har god forståelse for helheten i en medievirksomhet, og samspillet mellom ulike fagområder innen teknologi, økonomi og ledelse.
•    Kandidaten har bred kunnskap om fagområdenes teorier, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter, samt fagenes praktiske anvendelsesområder og metoder for anvendelse.
•    Kandidaten har kunnskap om grunnleggende og avanserte organisasjons- og ledelsesteorier.
•    Kandidaten skal forstå virksomheters forretningskonsept, se behovet for nye løsninger og muligheter for å skape vekst, og identifisere hindringer.

Ferdigheter
•    Kandidaten kan systematisk lede utviklingsprosesser fra idé til etablering av nye produkter, tjenester eller virksomheter.
•    Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.
•    Kandidaten skal være i stand til å iverksette, delta i og lede, kreative prosesser og målrettede prosjekter.
•    Kandidaten kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekker seg over tid, alene, som deltaker i en gruppe og som leder.
•    Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer knyttet til medieproduksjon.

Generell kompetanse
•    Kandidaten har en helhetlig forståelse for hvordan virksomheter skapes og utvikles.
•    Kandidaten skal kunne delta aktivt i faglige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.
•    Kandidaten skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser i forhold til egne arbeidsoppgaver.

Internasjonalisering

Studentene kan reise på utveksling i inntil et halvt år til en av høgskolens samarbeidspartnere i utlandet, for eksempel Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København eller Bond University i Australia. Aktuelle studiesteder og emner avklares med den enkelte student før utreise. Liste over aktuelle studiesteder her. Utveksling passer i fjerde semester.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har interesse for å bli leder innenfor mediesektoren, og som ønsker å være med på å utvikle nye og eksisterende virksomheter gjennom sine fagkunnskaper.

Studiet passer for alle med generell studiekompetanse, men spesielt for søkere fra studieretningen ”Medier og kommunikasjon”. Studenter fra Årsstudiet i medieledelse kan etter søknad om intern overflytting starte i 2. studieår.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Søkere som er 25 år eller eldre kan også bli tatt opp på bakgrunn av realkompetansevurdering som er beskrevet i egne regler.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Bachelor i medieledelse og innovasjon er et studium i økonomi og ledelse med bransjefokus. I løpet av studiet skal studenten forstå særtrekk ved ulike mediebransjer og anvende kunnskaper og ferdigheter innen økonomi- og ledelsesfag knyttet til prosjekt- og produksjonsorganiserte bedrifter.  Studiet er strukturert over tre studieår, der det i første studieår blir fokusert på å gi en grunnleggende bransjeforståelse, andre studieår tar for seg tema fra grunnleggende økonomi og ledelse, og siste studieår gir studentene en større mulighet for å velge fordypningsområde.

Emnene i første studieår gjør studentene kjent med produkter og produksjonsprosesser i ulike deler av industrien. Dette innebærer kjennskap til produksjon av trykksaker og video, men også bruk av IKT som verktøy i planleggings- og produksjonsprosesser. Studentene blir også introdusert til tema innovasjon og nytenkning. De vil i tillegg jobbe med markedsføring og merkevarebygging. Et eget emne i matematikk og statistikk gir grunnlag for økonomifagene.
 
I andre studieår legges det mer vekt på økonomi og ledelse. Dette inkluderer tema som organisasjonskulturer, serviceledelse og arbeidslivsjus, samt prosjektledelse. Studentene får videre kjennskap til produksjonsprosesser innen webpublisering. En serie på to innovasjonsprosjekter setter fokus på innovasjonsprosesser og forretningsmodeller. Studentene skal omsette teoretisk prosjektledelse til praktisk å gi studentene erfaring med forretnings- og produktutvikling gjennom konkretiserte problemstillinger hentet fra næringslivet.
 
I tredje studieår bygges det videre på opparbeidede kunnskaper og ferdigheter fra økonomi og ledelse slik at studentene kan jobbe videre med bedrifts- og forretningsutvikling. Femte semester inneholder også et tredje innovasjonsprosjekt. I løpet av studieåret kan studenten gjøre valg som er med å spisse utdanningen i retning av egne interesser. Dette skjer gjennom tilbud om to valgbare emner, men ikke minst ved gjennomføring av bacheloroppgaven. Denne gjennomføres i de fleste tilfeller som en praktisk oppgave med en mediebedrift som oppdragsgiver. Prosjektet gjennomføres i grupper med en veileder fra høgskolen, og resultatet skal fremføres i plenum. Prosjektet skal ha karakter av forskning, utviklingsarbeid eller løsning av et konkret problem.

Det pedagogiske opplegget er variert: Forelesninger, gruppearbeid, veiledning, selvstendige oppgaver/prosjekter med skriftlig og muntlig presentasjon, laboratoriearbeider og bedriftsbesøk. Et mangfold av metoder gir studenten erfaring med å hente inn informasjon og løse oppgaver av ulik art. På den måten er de forberedt på en arbeidshverdag preget av variasjon og utfordringer.

Undervisningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant, tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og elektronisk publisering, videoproduksjon, samt fargevitenskap.

Emnetabeller

1. studieår Bachelor i medieledelse og innovasjon 2012/2013

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1421 Ledelse og innnovasjon i mediebedrifter O 5          
IMT1401 Informasjons- og publiseringsteknologi O 5          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
TØL1031 Nytenking og innovasjonsprosesser O 10          
SMF1261 Merkevarebygging O   5        
SMF2062 Markedsføring O   5        
IMT1232 Trykksaksproduksjon O   10        
IMT1331 Digital medieproduksjon og storytelling O   10        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i medieledelse og innovasjon 2013/2014

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2591 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I O     5      
SMF1202 Prosjektstyring O     5      
IMT1292 Webdesign O     10      
SMF1042 Økonomistyring O     10      
IMT1301 Digital bildereproduksjon og fargestyring O       10    
IMT3811 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter II O       10    
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i medieledelse og innovasjon 2014/2015

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF3011 Endringsledelse O         10  
IMT3821 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter III O         10  
SMF2211 Foretaksstrategi V         10  
SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi V         10  
Valgemne, 10 st.p. V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1132 Risikostyring: metodikk og standarder V           10
IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag V           10
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder V           10
SMF2151 Finansregnskap V           10
SMF3041 Strategigjennomføring V           10
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne