Bachelor i webutvikling - BWU

Innledning

Siden midten av 1990-tallet har webutvikling vært en av de raskest voksende industrier i verden. Veksten i industrien presses frem av store bedrifter som ønsker å selge produkter og tjenester, men også på grunn av automatisering av arbeidsflyt og webbaserte tjenester. Tidligere var disse kun tilgjengelige som programmer installert lokalt på hver enkelt datamaskin, men med utviklingen av webbaserte tjenester har det blitt skapt nye metoder for kommunikasjon og muliggjøring av desentralisert informasjons- og mediedistribusjon. Brukerne vil i stadig mindre grad være avhengig av en bestemt arbeidsstasjon for å kunne få tilgang til og arbeide med sine programmer.

Webutvikling er et vidt begrep som omfatter alle aktiviteter innenfor bearbeidelse av nettsteder for World Wide Web, eller tilsvarende plattformer. Dette kan inkludere e-handel, forretningsutvikling, design, innholdsproduksjon, klient- og serversidescripting, webserverkonfigurasjon, mediekonvergens og utvikling av webgrensesnittet på mobile enheter, og baserer seg helt og holdent på en eller annen form for medieteknologi. Webutvikling kan strekke seg fra det å lage en statisk enkeltside med ren tekst til de mest komplekse webbaserte internettapplikasjoner, elektroniske bedrifter, forretningskritiske løsninger eller sosiale nettverkstjenester.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltidsutdanning på lavere grad (Syklus 1) med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden Bachelor i webutvikling.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

Uteksaminerte kandidater skal ha bred kunnskap om utvikling og vedlikehold av web- og mobilløsninger, publisering og visuell presentasjon over et bredt spekter av plattformer og teknologier og utviklingsprosesser og -metoder innen medie- og informasjonsteknologi. De skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor webutviklingsfagområdet og kunne oppdatere og videreutvikle både sine teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter innen utvikling av løsninger for ulike web- og mobilplattformer og -teknologier. Kandidaten skal også ha kunnskap om webteknologiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:

Kandidatene skal gjennom studiets emner kunne anvende kunnskap om utvikling av løsninger for webplattformer og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. De skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning og de skal kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. Kandidatene skal videre kunne beherske faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer relevante for arbeid i IT-baserte utviklingsprosjekter.

Generell kompetanse:

Ferdig utdannede webutviklere skal ha innsikt i aktuelle problemstillinger rundt opphavsrett, autentisering, datasikkerhet og informasjonsflyt. De skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. De skal kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom de ulike mediene webteknologien kan utnyttes brukt i. De skal kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor web- og mobilutvikling og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. Webutviklingfagområdets raske utvikling og stadige skiftning krever i tillegg at kandidatene kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Studiet er spesielt godt tilrettelagt for å fortsette på HiGs egen Master i brukersentrert mediedesign. Forutsatt at man har minimum R1 fra videregående (evt. høgskolens sommerkurs) og velger matematikk som valgfag, vil studiet kvalifiserer til opptak ved it- og mediebaserte mastergradsstudier både nasjonalt og internasjonalt, blant annet HiGs Master in Applied Computer Science.

Fullført studium vil kvalifisere for arbeid med webtekniske løsninger og produksjon i:

  • web- , mobil- og multimedieutviklingsselskaper
  • forlag, aviser, radio, fjernsyn og grafiske bedrifter
  • bedrifter som utvikler interaktiv programvare
  • andre bedrifter som jobber med produksjon av medie-, mobil- og webrelaterte produkter.

Internasjonalisering

Emnene undervises normalt på norsk (det må påregnes enkelte engelskspråklige forelesninger). Det er åpnet for at studenter ved Bachelor i webutvikling som ønsker et semesters opphold ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon kan gjøre avtale om dette. Studiet har et godt samarbeid med spesielt universiteter i Tyskland og Sverige, men det vil være anledning til å utveksle til skoler i blant annet Peru, Australia, Storbritannia, USA, Frankrike, Spania og Østerrike også. Det er enklest å få til utveksling i andre og tredje studieår.

Målgruppe

Studiet passer for alle som har interesse i å lære seg utvikling av løsninger for web og mobile enheter. Det stilles ikke krav om spesielle ferdigheter innen data på forhånd, siden dette opparbeides gradvis gjennom studiet. Studiet passer både elever som kommer rett fra videregående skole og søkere som etter noen år i yrkeslivet har fattet interesse for utvikling av webbaserte løsninger.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er bygget opp med en grunnstamme av emner som er obligatoriske for alle studenter. I tillegg velger studentene i tredje studieår fordypningsområde i egne valgbare emner, samt i bacheloroppgaven, som strekker seg over hele det siste semesteret.

Studiets to første semestre er satt sammen med den hensikt å gi studentene bred forståelse for og god innsikt i de ulike teknologier og metoder for utvikling av webløsninger.  I tillegg vil de emneoverbyggende prosjektene starte opp i 2. semester. I tredje og fjerde semester vil det fokuseres mer i dybden innenfor webrelaterte teknologier og utviklingsmetoder, og de emneoverbyggende prosjektene fortsetter i 4. semester. I siste studieår får studentene mulighet til å fordype seg innenfor selvvalgte områder relevant for webutvikling. Bachelorprosjektet er i sin helhet initiert av studenten, og stiller store krav til selvstendighet. Prosjektene blir som oftest gjennomført med en ekstern oppdragsgiver. Dette kan gi studentene en åpning mot arbeidsmarkedet, både fordi prosjektet fokuserer på relevante problemstillinger, og fordi studenter med gode referanser prioriteres av bedriftene.

Sammensetningen av studiet kan deles inn i fire hovedområder:

Webteknologier og utviklingsmetoder

For å kunne lage fungerende webløsninger trenger kandidaten kunnskap om den grunnleggende teknologien for kommunikasjon og publisering, programmering av løsninger på ulikt nivå, forståelse og erfaring i oppbygging av web- og mobilløsninger både på klient- og serverside, forståelse for brukeren og dens behov og evnen til å tilfredsstille dens krav, informasjonsstrukturer, databaser, avansert webteknologi og evnen til å lage et fungerende, grafisk design.

Medier og mediekonvergens

Ulike medier og kommunikasjonskanaler smelter stadig mer sammen. Kandidaten trenger derfor også innsikt i og forståelse for hvordan man utvikler og distribuerer tekst, bilder, lyd og video i flere dimensjoner og kunne reflektere omkring medienes rolle i det moderne samfunnet.

Systemutvikling, prosjektstyring og markedsorientering

Kandidatene skal kjenne ulike måter å legge opp systemutviklingsprosesser på og ha god kunnskap innen utarbeidelsen av kravspesifikasjon. Videre skal studentene tilegne seg kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og kunne planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter.

Emneoverbyggende prosjekter, valgemner og fordypning

Her vil studentene få mulighet til å løse flere praktiske problem basert på den kunnskap de har opparbeidet seg i tillegg til ressursforelesninger innenfor tidsaktuelle temaer. Gjennom disse fire semestrene vil studentene på tvers av de ulike emner også få god innsikt i rettslige aspekter, fokus på brukeren, brukervennlig løsninger og medienes rolle i det moderne samfunnet.

Studenten skal være i stand til å kombinere kunnskap de tilegner seg i de forskjellige emnene. De skal beherske ulike verktøy, og være i stand til å produsere løsninger på ulike webutviklingsnivåer. De skal også være i stand til å kritisere eget arbeid. I valgemnene gis kandidaten mulighet til å fordype seg innenfor forskjellige områder innen webutvikling som for eksempel spillutvikling, informasjonssikkerhet, markedsføring. Det samme kan kandidaten gjøre i den avsluttende bacheloroppgaven hvor det skal det skal planlegges og utføres en større, selvstendig, selvvalgt oppgave av tverrfaglig og vitenskaplig art, foreslå løsninger og dokumentere disse. I de emneoverbyggende prosjektene skal studentene utvikle forhåndsdefinerte webløsninger, gjerne knyttet til reelle webutviklingsprosjekter i bedrifter studiet samarbeider med. Disse produktene samles i en mappe som følger studenten gjennom studiet og karaktersettes mot slutten av studietiden. Prosjektene kan løpende endres og forbedres.

Som valgemner er studentene anbefalt én av tre følgende retninger:

  •  Valg av emner innen økonomi eller prosjektledelse. Disse emnene finnes ikke blant de obligatoriske i studiet, men inneholder temaer som er viktige for å kunne forstå ulike valg som må gjøres i forbindelse med planlegging og gjennomføring av en produksjon. De fleste studentene vil gå ut i jobber som innebærer en prosjekt- eller mellomlederposisjon. Forståelse for bl.a. markeder, prosjekter og økonomi vil da være en forutsetning.
  •  Fokusere på produksjon og innhold ved å velge emner som utvikler forståelse og ferdigheter i alt fra videoproduksjon til spill, tekst og bildeprosessering.
  •  Fordypning i innen spesifikke områder av webutviklingsområder. Dette kan for eksempel være ulike områder innen informasjonssikkerhet eller å gå dypere inn i programvareutvikling.

Studiets pedagogiske opplegg tar utgangspunkt i ordinære forelesninger. I tillegg baserer studiet seg på ulike arbeidsformer. Dette kan være praktiske øvinger, prosjektarbeid, teoretiske øvingsoppgaver, laboratoriearbeid, og skriving av essay. Studentene vil også delta i større tverrfaglige prosjekter i enkelte emner. Arbeidsformene kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Noe undervisning må påberegnes på engelsk.

Utdanningen er knyttet til Avdeling for informatikk og medieteknikk. Forholdene er lagt til rette for en interessant, tverrfaglig studiesituasjon med tilgang til velutstyrte laboratorier for papirbasert og elektronisk publisering, studioer og laboratorier for multimedieproduksjon, digital video, digital lyd, digital fotografi, fargevitenskap, telepresens og brukskvalitet i digitale medier. Høgskolebiblioteket har et godt utvalg av medietekniske og designfaglige tidsskrifter.

Tekniske forutsetninger

Selv om det vil være en fordel at studentene disponerer egen PC/Mac, er dette ingen forutsetning. Høgskolen stiller maskiner til disposisjon på datalaboratorier.

Studiet inneholder emner som til dels baserer seg på kunnskap om digital teknologi brukt i bearbeiding og formidling av medier. Det er dog ingen forutsetninger at studentene har forkunnskaper om emnene, undervisningen starter på et grunnleggende nivå som gjør at alle skal være i stand til å tilegne seg den samme basiskunnskapen.

Emnetabeller

1. studieår Bachelor i webutvikling 2012/2013

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1281 Medievitenskap O 10          
IMT1291 Webdesign O 10          
IMT1401 Informasjons- og publiseringsteknologi O 5          
IMT1161 Medierett O 5          
IMT1241 Grunnleggende programmering i Java O   10        
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF1261 Merkevarebygging O   5        
IMT2551 Grunnleggende Mobile Systemer O   5        
IMT3391_01 Emneoverbyggende webprosjekter I O   5        
Sum: 30 30 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

2. studieår Bachelor i webutvikling 2013/2014

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O     10      
IMT2601 Webutvikling O     10      
IMT2072 Ergonomi i digitale medier O     10      
IMT2243 Systemutvikling O       10    
IMT3391_04 Emneoverbyggende webprosjekter II O       10    
Valgemne, 10 st.p. V       10    
Sum: 0 0 30 30 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

3. studieår Bachelor i webutvikling 2014/2015

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT3891 Webprosjekt III O         10  
IMT3662 Mobile Development Theory O         5  
IMT3672 Mobile Development Project O         5  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
Valgemne, 10 st.p. V           10
IMT3912 Bacheloroppgave IMT O           20
Sum: 0 0 0 0 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgemner, design- og medieemner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1451 Trykksaksformgiving og digital publisering V       10    
IMT2411 Fargestyring V       5   5
IMT2342 Designhistorie og designteori V       10   10
IMT1461 Akademisk lesing og skriving for mediefag V       5   5
IMT1051 Informasjonsgrafikk V       10   10
IMT1112 Fotografihistorie og bildekommunikasjon V         10  
IMT1101 Typografi V         10  
IMT3541 Veiledet praksis i medie- og informatikkfag V         10 10
SMF1202 Prosjektstyring V         5  
IMT1361 Spilldesign V         10  
IMT1421 Ledelse og innovasjon i mediebedrifter V         5  
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Anbefalte valgemner, tekniske emner (NB: Kan ha tilleggskrav om matematikk R1)

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
IMT1082 Objekt-orientert programmering V       10    
IMT1301 Digital bildereproduksjon og fargestyring V       10    
IMT1132 Risikostyring: metodikk og standarder V       10    
IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet V       10   10
IMT1381 IT Service Management V       5   5
IMT2021 Algoritmiske metoder V         10  
IMT2291 WWW-Teknologi V       10   10
REA1101 Matematikk for informatikkfag V         10  
IMT1121 Innføring i informasjonssikkerhet V         10  
IMT2581 Rask prototyping og innovasjon V         2,5 2,5
Sum: 0 0 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Det vil også være mulig å velge andre valgemner, etter godkjenning fra studieprogramansvarlig.