Årsstudium i GIS - ÅRGIS

Innledning

Geografiske informasjonssystemer (GIS) er betegnelse på systemer for håndtering av stedfestet informasjon, det vil si informasjon som inneholder opplysninger om hvor ting er plassert/foregår. Årsstudium i GIS kan brukes som en introduksjon til GIS og videre studier innen fagområdet eller som en spesialisering eller et verktøykurs for kandidater som allerede har en faglig utdanning eller arbeidserfaring.

Studiets faglige grunnlag og idégrunnlag  

Årsstudiet i GIS er en IKT-utdanning der studentene spesialiserer seg i håndteringen av geografisk informasjon. Denne teknologien brukes aktivt innenfor planlegging og drift av teknisk infrastruktur, eiendomsforvaltning, arealbruk og transportplanlegging. GIS er også mye brukt innenfor naturressursforvaltning i forhold til skog, landbruk, utmark, høyfjell, biologisk mangfold og vannressurser. I tillegg øker interessen for GIS også innen prosjektering, forvaltning og drift av større bygningsmasser, samt innen universell utforming.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et heltidsstudium med normert studietid på 1 år og et omfang på 60 studiepoeng.

Studiet tilbys også nettbasert 

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
 • Studenten har gode kunnskaper om stedfestet informasjon og hvordan den kan modelleres og bearbeides ved hjelp av  geografiske informasjonssystemer.
 • Studenten har god oversikt over gjeldene praksis for produksjon og distribusjon av stedfestede data i Norge.
 • Studenten har god oversikt over teknologi for distribusjon og presentasjon av stedfestede data over internett.
 • Studenten har gode kunnskaper om gjeldene standarder innen fagfeltet.
 • Studenten har kjennskap til markedsledende programvare innen GIS, både kommersiell og fri og åpen programvare.
 • Studenten kan selvstendig oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.
Ferdigheter
 • Studenten har grunnleggende ferdigheter i modellering, innsamling, bearbeiding og analyse av stedfestet informasjon samt forvaltning og presentasjon av denne.
 • Studenten har gode ferdigheter i bruk av markedsledende programvare innen GIS.
 • Studenten har grunnleggende ferdigheter i bruk og utvikling av geografiske web-tjenester.
Generell kompetanse
 • Studenten kan formidle GIS-faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
 • Studenten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid.
 • Studenten kan delta aktivt i GIS-faglige diskusjoner og evner å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling med utenlandske utdanningsinstitusjoner i løpet av studiet.

Målgruppe

Det er først og fremst i kombinasjon med tidligere utdanning, arbeidserfaring eller videre studier at dette årsstudiet kommer til sin rett. Dette fordi GIS i stor grad brukes som et verktøy innen ulike fagdisipliner.

Studiet er aktuelt som kompetanseheving eller videreutdanning for kandidater med arbeidserfaring, fagutdanning eller høyere utdanning. Studiet kan også benyttes som starten på en utdanning innen GIS, IT eller geomatikk. Etter endt årsstudium kan kandidaten fortsette med andre året på Bachelor i Geomatikk. (link)

Studiet er lagt opp som et verktøyfag for personer med behov for å lære seg sentral og praktisk GIS-kunnskap til anvendelse innen ønskede fagfelt.

 Eksempler på kandidater kan være de som

 • er ferdig med videregående skole og ønsker en introduksjon til GIS for å vurdere en karriere innen GIS-relaterte fag.
 • er i jobb eller utdanning som krever bruk av GIS eller der GIS vil gi en merverdi, som for eksempel politi, lærere, helsefag, transportnæring, naturfag, samfunnsfag.
 • har en IT-grad og ønsker en spesialisering innen GIS (for eksempel master/ing. innen IT, medieteknikk).

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

I høstsemesteret er det fokus på modellering, strukturering, lagring og presentasjon av geografiske data. Vårsemesteret omfatter geografisk datafangst, infrastruktur for geografiske data og mulighet for å velge mellom geografisk analyse eller terrengmodellering.
Omtrent halvparten av studiet består av prosjektarbeid. Den andre halvparten er delt mellom undervisning i datalab og mer tradisjonell klasseromsundervisning.
Studiet er bygd opp for å fylle arbeidslivets behov for GIS-kompetanse på et praktisk utøvende nivå.
 

Pedagogiske metoder  

Høgskolen legger opp til at studentene motiveres gjennom moderne, studentaktive undervisningsmetoder. Introduksjonsforelesninger, veiledning i grupper og individuelt, gruppearbeid, prosjektarbeid, mappeoppgaver er undervisnings- og arbeidsformer som gir muligheter til studentaktivitet og problemorientering.
De fleste emnene i studiet tilbys samtidig for flere kull (bl.a. GIS og Bachelor geomatikk), slik at studentene også oppnår læring på tvers av studentkull. IKT brukes intensivt for deler av studiet, og dette krever at kandidatene enten har, eller har evne til raskt å skaffe seg gode ferdigheter i bruk av IKT.

Kvalitetssikring  

Kvalitetssikringen i studiet bygger på følgende:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse
 • Kvalitetssikringssystemer og involvering
 • Forskningsbasert undervisning
 • Sensurordning

Forskningsbasert undervisning  

I flere av emnene trekkes studentene inn i skolens pågående FoU-arbeider. En rekke fagstandarder for gjennomføring, dokumentasjon og presentasjon benyttes i undervisningsopplegget.

Emnetabeller

Emnetabell - Årsstudium i GIS

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
IMT2261 Informasjonsstrukturer og databaser O 10  
GEO2311 Geografisk informasjonsbehandling O 10  
GEO1121 GIS Intro O 10  
GEO1271 Geografisk datafangst I O   10
GEO3131 Geografisk Data Infrastruktur O   10
GEO3101 Geografisk analyse V   10
GEO2121 Terrengmodeller V   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

For studenter med geomatikkbakgrunn vil det være mulig å søke fritak fra GEO1121 - GIS intro.