Årsstudium i økonomi og ledelse - ÅRØKLED

Innledning

Gjøvik har i en årrekke hatt utdanning innenfor området økonomi og administrasjon. Dette studiet er en videreføring av denne utdanningstradisjonen. Utdanningen har en klar næringslivsprofil, er tverrfaglig og yrkesretta, og retter seg spesielt mot jobber innen næringsliv og offentlig forvaltning.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et årsstudium på lavere grads nivå (syklus 1) med normert studietid 1 år. Omfanget er 60 studiepoeng.

Forventet læringsutbytte

Studiet skal gi en innføring i økonomi og ledelse som kan kombineres med de fleste utdanninger og yrker, og motivere for og gi grunnlag for videre studier.

Etter endt utdanning skal studenten inneha følgende kompetanse:

Kunnskap

 • Ha kunnskap om økonomiske og ledelsesmessige teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagfeltene bedrifts- og forretningssystemer, økonomistyring, matematikk og statistikk, markedsføring og merkevarebygging, ledelse med arbeidslivsjuss og kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om etiske problemstillinger og relevant forskningsarbeid innen nevnte fagområder.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe innen fagområdene.
 • Inneha generell kompetanse for de grunnleggende prosessene i næringslivet.

Internasjonalisering

Det er ikke lagt opp til utveksling med utenlandske utdanningsinstitusjoner i årsstudiet.

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har lyst å jobbe med mennesker og økonomi. Kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring er nyttig i svært mange yrker, og studiet passer for:

 • Søkere fra videregående skole som ønsker å sjekke ut dette fagfeltet uten å binde seg til en treårig utdanning
 • Søkere som vil utdype sin arbeidslivserfaring med teoretisk kompetanse
 • Søkere som ønsker å supplere annen grunnutdanning med økonomi- og ledelsesemner

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Årsstudiet skal ta utgangspunkt i næringslivets behov og krav, og gi en grunnleggende innføring i utfordringer knyttet til økonomi og ledelse. Studiet gir en innføring i mange fagfelt som anses som viktige for næringslivet.

Studiet passer i kombinasjon med annen utdanning, og etter endt årsstudium kan kandidaten fortsette med andre året på Bachelor i økonomi og ledelse. Etter en individuell tilpasning kan man også fortsette med Bachelor i mediemanagement eller Bachelor i teknologidesign og ledelse på HiG.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang til bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer O 10  
SMF1042 Økonomistyring O 10  
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10  
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O   10
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O   10
SMF1261 Merkevarebygging O   5
SMF2062 Markedsføring O   5
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne