Årsstudium i teknologidesign og ledelse - ÅRTEK

Innledning

Årsstudium i Teknologidesign og ledelse, TDL, er et tilbud til studenter som ønsker å ta første studieår i den treårige Bachelor i Teknologidesign og ledelse. Det er mulig etter avtale å gjøre individuell tilpasning ved å bytte ut noen emner med andre linjegodkjente emner. Hvis du ønsker det, kan du fortsette på den treårige Bachelor i Teknologidesign og ledelse. Det er også mulig ved individuell tilpasning å fortsette på studiet Bachelor i økonomi og ledelse, ØKAD.

Bakgrunn for studiet

Studiet Teknologidesign og ledelse, TDL, tar for seg prosessen fra produkt ide til ferdig produsert produkt. For å kunne levere et ferdig produkt kreves det kunnskap om teknologi, design og ledelse. Som student ved TDL årsstudium får du kompetanse og ferdigheter innenfor deler av denne prosessen som du kan benytte inn i en jobbsituasjon eller for eksempel ta med deg inn i en bachelor utdanning. Et produkt kommer fra en ide som er utviklet igjennom en kreativ designprosess.

Vi kan identifisere flere faktorer som påvirker produktets utforming:

 • Design / konstruksjon
 • Produksjon
 • Markedsføring, salg
 • Bruk
 • Destruksjon, gjenbruk
TDL modell 1

Figur som viser at det er mange faktorer som bestemmer sluttproduktet.

Det må velges riktige produksjonsprosesser, produktet må ha riktige dimensjoner og de må kunne monteres sammen. Det må velges riktig emballasje for å få solgt produktet og for å beskytte det, med tanke på miljøet og gjenbruk. Produktet må kunne brukes på en enkel måte, være funksjonsvennlig og ha kun tiltenkt innvirkning på omgivelsene. Etter bruk er det viktig at produktet lar seg destruere på en enkel måte og materialene bør kunne benyttes om igjen i nye eller tilsvarende produkter.

Foruten kompetanse innenfor alle disse områdene som nevnt, må prosessen fra ide til ferdig produkt kunne ledes på en god måte. Det kreves kompetanse om hvordan lede bedrifter generelt, om hvordan lede designprosessen og hvordan lede selve produksjonen.

Flere av faktorene krever også at vi har kunnskap om generell matematikk da det blant annet kreves utført beregninger. Kunnskap om statistikk er for eksempel nødvendig i arbeidet med kvalitetsledelse.  Kunnskap om hvordan bygge merkevarer og hvordan markedsføre produktet.

TDL årsstudium inneholder forskjellige emner som gir deler av den nødvendige grunnkompetansen i prosessen fra ide til ferdig produkt.

TDLårsstudiet består av emner som kan deles inn i:

 • Teknologiemner
 • Designemner
 • Ledelsesemner
 • Basisemner
Emnegruppe TDL

 Figur som viser emnegrupper i TDL i studiet.

Etterspørsel

Uteksaminerte TDL studenter, TDL årsstudium kandidater kan brukes til mange typer jobber. TDL Årsstudium kandidater har kunnskap innenfor områder som formgivning, estetikk, materialer, valg av riktige produksjonsprosesser, kommunikasjon, merkevarebygging, markedsføring og ledelse i teknologibedrifter.

Som TDL årsstudium kandidat vil det derfor være mange jobbmuligheter.

Forankring til fagmiljøer

TDL årsstudium er forankret i faggruppe for Teknologi og Ledelse i avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse (TØL). Faggruppa har også ansvaret for Bachelor i ingeniørfag- maskin med studieretninger Industriell design og Lean manufacturing. Noen av emnene i årsstudiet TDL er felles med de som undervises i disse studiene.

Studiets varighet, omfang og nivå

TDL årsstudium er normert til 1 år fulltid eller 2år deltid, det gir 60 studiepoeng og kan for eksempel bygges videre på til graden Bachelor i Teknologidesign og ledelse, TDL. TDL årsstudium er i stor grad tilpasset næringslivets behov og følger ingen nasjonal rammeplan som for eksempel ingeniørstudiene.

Forventet læringsutbytte

Studentene på årsstudium TDL vil etter endt utdanning tilfredsstille de gjeldene krav til læringsutbytte som er definert i kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsutbytte er de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som TDL årsstudium kandidatene skal ha ved avsluttet utdanning.

Studenter fra årsstudiet TDL skal kjenne til innovasjons- og nytenkingsprosesser.

TDL årsstudium består av emner innenfor de fire hovedgruppene:

 • Teknologiemner (Materiallære og Produksjonsmetoder)
 • Designemner (Analyttisk tegning og form)
 • Ledelsesemner (Kvalitetsledelse)
 • Basisemner (Matematikk, statistikk, merkevarebygging og markedsføring)

I utgangspunktet, hvis det ikke er gjort individuelle tilpasninger, skal TDL årsstudium kandidatene:

Kunnskaper:

 • kunne anvende grunnleggende matematikk og statistikk.
 • ha forståelse av merkevarebygging og markedsføring, skal kunne de grunnleggende elementene i prosjektstyring, prosjektøkonomi, prosjektledelse og teamledelse.
 • ha grunnleggende kunnskap om designmaterialer, oppbygging, behandling, testing, egenskaper og valg.
 • kunne redegjøre for Lean produksjonsfilosofi og helse miljø og sikkerhet (HMS). Skal kunne redegjøre for produksjonsmetoder med hensyn på prinsipper og valg.
 • kunne forstå kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.

Ferdigheter:

 • ha utført praktisk markedsføringsaktivitet, kunne utføre markedsundersøkelser.
 • ha øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging med vekt på kundenes kjøpsadferd.
 • ha praktisk ferdighetstrening i analyttisk tegning, formgivning, farge og overflate.
 • kunne anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.

Generell kompetanse:

 • kjenne til kommersialiseringstankegang som bygges opp gjennom markedsføring og merkevarebygging.
 • kjenne til hvordan anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.

Hvert emne har sin emnebeskrivelse som beskriver bl.a. forventet læringsutbytte, emnets temaer, pedagogiske metoder som benyttes og gradering av prestasjon som gjøres ved hjelp av en karakterskala.

Internasjonalisering

Hvis du som TDL årsstudium-student for eksempel velger å fortsette på den treårige Bachelor i Teknologidesign og ledelse, er det mulig å studere i utlandet i femte semester. Høgskolen har avtaler med flere høgskoler/universiteter i utlandet.
 

Målgruppe

TDL årsstudiums målgruppe er personer som kan jobbe selvstendig og i grupper og er interessert i:

 • Designprosessen fra produkt ide til ferdig produkt
 • Estetisk design og produktutvikling
 • Teknologi/metoder for å lage produkter
 • Ledelse av mennesker og samarbeid i team

TDL årsstudium studenter er ofte studenter som kommer direkte fra videregående skole og studenter med yrkeserfaring og praksis. Dette gir en fin blanding av studenter i forhold til læring og utveksling av erfaringer.

Opptakskrav og rangering

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

TDL årsstudium ser på deler av prosessen fra ide til ferdig produsert produkt. Studiet består av fire grupper emner som gir kunnskap om deler av denne prosessen.

I TDL årsstudium tilegner studentene seg TEKNOLOGI kunnskaper om:

 • Designmaterialer, forholdet mellom struktur, behandling og egenskaper, hvordan velge materialer og hvordan overflatebehandle materialer.
 • Produksjonsmetoder hvor viktigheten av helse miljø og sikkerhet (HMS) og generelt om Lean produksjonsfilosofi inngår.

DESIGN kunnskaper om:

 • Analytisk frihåndstegning som redskap i observasjon, analyse og gjengivelse av tredimensjonal form og rom samt forskjellige formbegreper.

LEDELSE kunnskaper om:

 • Kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.

BASIS kunnskaper om:

 • Grunnleggende matematikk og statistikk. Algebra, funksjoner, derivasjon, logaritmer og rekker.
 • Hvordan anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.
 • Praktisk markedsføringsaktivitet. Kunne utføre markedsundersøkelser.
 • Merkevarebygging der kundens kjøpsatferd er vesentlig.

Det er mulig etter avtale å gjøre individuell tilpasning ved å bytte ut noen emner i årsstudium TDL med andre linjegodkjente emner.

Samarbeid med næringslivet  
 TDL årsstudium har et nært samarbeid med regionale bedrifter og forskningsmiljøet i Raufoss industripark (SINTEF). Bedriftene benyttes som opplæringsarena og de gir forslag til oppgaver og prosjekter. De bidrar også som kompetanseutviklere og til å oppdatere faginnhold i TDL årsstudium.

Pedagogiske metoder   

benytter forskjellige pedagogiske metoder med forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid, ferdighetstrening, laboratoriearbeid, selvstudie og nettbasert læring.

Studiets særegenhet

Sammenlignet med for eksempel emner som undervises i Bachelor i ingeniørfag maskin, skiller TDL årsstudium seg ut med egne designemner og egne designverktøyemner. I studierettede designemner vektlegges formanalyse og formgiving med praktisk ferdighetstrening, kulturforståelse og produktdesign som kommunikasjonsform.

TDL årsstudium er tilrettelagt for kandidater med generell studiekompetanse.

Kvalitetssikring  
 TDL årsstudium er kvalitetssikret ved å ha et kvalitetssystem som er godkjent av departementet (NOKUT). Kvalitetsnivået i studiet bygger på:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse.
 • Forskningsbasert undervisning.
 • Ordning for sensur.
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid som involverer studenter, ansatte og næringsliv.
 • Aktivt bruk av samarbeidspartnere i industri og næringsliv til utvikling og revidering av emner og studieplan.

Forskningsbasert undervisning  
 TDL årsstudium studentene vil igjennom studiet bli introdusert i metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til senere å delta i forsknings- og utviklings prosjekter (FoU).

Videre studier  
TDL årsstudium studenter kan for eksempel fortsette på den treårige Bachelor i Teknologidesign og ledelse.

Det er også mulig ved individuell tilpasning å fortsette på studiet Bachelor i økonomi og ledelse, BØKLED.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at TDL årssutium studenten har tilgang til bærbar datamaskin med standard programvare (Word, Excel, Power Point), trådløst nettverkskort og tilgang til internett.

 Det forutsettes også tilgang til hodesett med høytalere med USB kontakt og minijack (lydkort tilkopling). Datamaskinen bør ha internminne på minst 1Gb, godt skjermkort og god lagringskapasitet (minst 50Gb) for innleggelse av programmer benyttet i for eksempel dataassistert design og nettbasert undervisning.

Ved arbeid i laboratoriet forutsettes det at studenten har og benytter godkjent verneutstyr.

Emnetabeller

Årsstudium i teknologidesign 2012/2013

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10  
TEK2091 Materiallære O 10  
SMF1321 Analytisk tegning, form og farge O 10  
SMF1261 Merkevarebygging O   5
SMF2062 Markedsføring O   5
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O   10
TEK2111 Produksjonsmetoder O   10
Sum: 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Tilpasninger

Individuell utdanningsplan for Årsstudium i teknologidesign kan tilpasses. Emner fra tabellen ovenfor kan byttes ut med linjegodkjente emner - ta kontakt med studieprogramansvarlig.


Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer V 10  
TEK1002 Dataassistert design V 10  
SMF1212 Prosjektledelse V 10  
SMF1042 Økonomistyring V 10  
SMF3011 Endringsledelse V 10  
TEK2031 Teknologiledelse V 10  
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V   10
TEK2082 Fri form fremstilling V   10
SMF2261 Produktdesign marked V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne