Bachelor i økonomi og ledelse - BØKLED

Innledning

Økonomi og ledelse er et av Høgskolen i Gjøviks (HiG) best søkte studier. HiG har tett samarbeid med det tunge industri- og handelsmiljøet i regionen, noe som gjør at våre kandidater får en spesielt verdifull og praktisk tilnærming til sitt fag i tillegg til teoretisk. Våre erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at studentene opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet. En bachelorgrad fra HiG gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt! Du kan selvfølgelig gå videre og ta mastergrad ved andre utdanningsinstitusjoner etter endt studie ved HiG.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er en heltids utdanning med normert studietid 3 år. Omfanget er 180 studiepoeng. Studiet fører frem til graden ”Bachelor i økonomi og ledelse”, og følger anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA).

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne ledere med solid bakgrunn innenfor økonomiske og ledelsesmessige fag, og etter endt utdanning skal kandidatene inneha følgende:

Kunnskap

 • Ha kunnskaper om og forståelse for økonomiske og ledelsesmessige teorier, prinsipper, modeller, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Ha dybdeinnsikt og spesielt god kunnskap om en av profilene handel, strategi-gjennomføring eller internasjonalisering.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal kunne lede funksjoner innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet
 • Kandidaten skal gjennom studiet opparbeide og bevisstgjøre seg reflekterte holdninger innen fagfeltet økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser i forhold til egne arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid.
 • Kandidaten skal kunne delta aktivt i økonomiske og ledelsesmessige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.
 • Kandidaten skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområde.

Internasjonalisering

Studentene har mulighet til studieopphold ved ca 17 internasjonalt ledende universiteter / høgskoler som vi samarbeider med. Det er anledning til å ta 3-6 mnd. ved et studiested i utlandet i 5. semester.

Eksempel på internasjonale utdanningsinstitusjoner som vi samarbeider med er: Hawaii Pacific University (USA), Bond University (Australia), Newcastle University (England)

Målgruppe

Studiet er utviklet for de som har interesse for å lede mennesker og som ønsker å være med på å utvikle bedrifter gjennom sine fagkunnskaper. Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland, og til oppgaver innen:

 • ledelse og administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • drift og logistikk
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Den pedagogiske ideen er å benytte vårt næringslivsnettverk aktivt i læringsarbeidet, både ved å la våre studenter utføre prosjektarbeid i næringslivet, samt å sørge for at næringslivets behov for kompetanse er ivaretatt i pensum og i obligatoriske oppgaver. Studiet skal ta utgangspunkt i næringslivets behov og krav.

Det første studieåret består av grunnleggende emner. Gjennom disse emnene skal studentene forstå de grunnleggende prosessene i næringslivet og bli motivert for emner som følger de to neste årene i studiet. Dette er områder som ledelse, økonomistyring og markedsføring. Videre skal det første året gi et solid grunnlag i matematikk og statistikk som trengs for å kunne mestre emner som kommer senere i studiet, og kvalitetsledelse med vitenskapelige metode.

Det andre året gir en solid innføring i fagområder tilpasset næringslivets behov innenfor økonomi- og ledelsesfag som prosjektledelse, teknologiledelse, mikroøkonomi, makroøkonomi, finansregnskap, investering og finansiering etc.

Høstsemesteret i det tredje studieåret skal gi studentene dybdekunnskap innenfor ledelse- og strategiemnene. I vårsemesteret velges den profilen som studenten skal fordype seg i; handel, strategi-gjennomføring eller internasjonalisering.

De ulike profilene:

 • Handel: Ledelse av handelsorganisasjoner med ulike kulturer: Analyser, prissetting, merkevarebygging, posisjonering og konkurranse, distribusjonskjeder og kunnskap om kjededrifter.
 • Strategi-gjennomføring: Ledelse av slanke organisasjoner og effektiv bruk av teknologi. Analyser, merkevarebygging, og utvikling og iverksetting av strategier.
 • Internasjonalisering: Hvordan drive næringsvirksomhet og lede bedrifter i en global konkurransesituasjon,  der blant annet kulturforståelse står sentralt.

Fagmiljøet foretar en årlig interessekartlegging rundt disse tre profilene i høstsemesteret for å avgjøre om etterspørselen er stor nok til at alle tre profilemnene kan avvikles.

Bacheloroppgave gjennomføres samtidig innenfor valgt profil i siste semester.

 Fig 1.  

 

 

Figur 1 viser særtrekk ved dette studiet.

Utgangspunktet er behovet i markedet og hva slags kompetanse bedriftslederne etterspør. Videre har studiets nærhet til industri, handel og internasjonale bedrifter vært avgjørende for oppbyggingen av studiet. Vi har som målsetting at det skal finnes klare sammenhenger mellom studiet og den virkelighet som møter studenten i bedriften under studiet, og etter at studiet er ferdig.

FoU-aktiviteter
 • Fagpersonale skal inngå i nettverk med relevante ledende forskningsmiljøer. Fagpersonale og studenter skal delta i bedriftsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter.
 • Vi ønsker å bringe studentene inn i prosjekter i bedriftene hvor de fortrinnsvis skal jobbe sammen med næringslivets folk og høgskolens egne forskere og undervisningspersonell.

Videre studier  
 Studiet skal gi et godt grunnlag for videre studium på masternivå ved andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang på en bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1042 Økonomistyring O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer O 10          
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O   10        
SMF1261 Merkevarebygging O   5        
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss O   10        
SMF2181 Mikroøkonomi O     10      
SMF1212 Prosjektledelse O     10      
TEK2031 Teknologiledelse O     10      
SMF2111 Investering og finansiering O       10    
SMF2151 Finansregnskap O       10    
SMF3021 Makroøkonomi O       10    
SMF2211 Foretaksstrategi O         10  
SMF3011 Endringsledelse O         10  
SMF2191 Ledelse og organisasjonspsykologi O         10  
SMF3041 Strategigjennomføring V           10
SMF3051 Handel V           10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieprofil

I 6. semester velger studentene mellom studieprofilene:

 •  Handel
 •  Strategigjennomføring

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at profilemnene skal avvikles.