Bachelor i økonomi og ledelse, fleksibel - BØKLED-F

Innledning

Økonomi og ledelse er et av Høgskolen i Gjøviks best søkte studier. HiG har tett samarbeid med det tunge industri- og handelsmiljøet i regionen, noe som gjør at våre kandidater får en spesielt verdifull og praktisk tilnærming til sitt fag i tillegg til teoretisk. Våre erfarne forelesere med næringslivsbakgrunn gjør at studentene opplever en nær sammenheng mellom studiets innhold og aktuelle arbeidsoppgaver senere i næringslivet. En bachelorgrad fra HiG gir deg kunnskaper som er etterspurt både regionalt og nasjonalt! Du kan selvfølgelig gå videre og ta mastergrad ved andre utdanningsinstitusjoner etter endt studie ved HiG.

Gjennom den fleksible bachelor i økonomi og ledelse ved HiG tilbyr vi deg som student/arbeidstaker muligheten til å gjennomføre en bachelorutdanning selv om jobb, bosted eller andre forhold som gjør at fulltidsstudiet på campus er utelukket. Studiet går over 4 år, og vil i stor grad være nettbasert. Du trenger med andre ord ikke oppholde deg på campus, og du har stor fleksibilitet angående din egen studiesituasjon.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er et deltidsstudium, og normert studietid er 4 år. Dette innebærer en studieprogresjon på 75 % av  studiebelastningen til  en heltidsstudent.

Studieprogrammet gir totalt 180 studiepoeng i universitets- og høgskolesystemet, noe som tilsvarer tre års heltidsstudier. Studiet er en grunnutdanning og fører frem til graden Bachelor i økonomi og ledelse, og følger anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA).

Forventet læringsutbytte

Studiet har som mål å utdanne ledere med solid bakgrunn innenfor økonomiske og ledelsesmessige fag, og etter endt utdanning skal kandidatene inneha følgende:

Kunnskap

 • Ha kunnskaper om og forståelse for økonomiske og ledelsesmessige teorier, prinsipper, modeller, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal selvstendig kunne oppdatere sin kunnskap, både gjennom litteratursøking og kontakt med fagmiljøer.
 • Kandidaten skal ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.
 • Ha dybdeinnsikt og spesielt god kunnskap om en av profilene handel eller strategi-gjennomføring.

Ferdigheter:

 • Kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Være i stand til å arbeide selvstendig og anvende relevante teorier i praksis gjennom deltagelse i blant annet gruppearbeid og prosjektoppgaver.
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal kunne lede funksjoner innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet 
 • Kandidaten skal gjennom studiet opparbeide og bevisstgjøre seg reflekterte holdninger innen fagfeltet økonomi og ledelse.
 • Kandidaten skal være bevisst miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser i forhold til egne arbeidsoppgaver.
 • Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til egne kunnskaper og ferdigheter, har respekt for andre fagområder og fagpersoner og kan bidra i tverrfaglig arbeid.
 • Kandidaten skal kunne delta aktivt i økonomiske og ledelsesmessige diskusjoner og evne å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innen fagfeltet.
 • Kandidaten skal kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innen fagområde.

Internasjonalisering

Studentene har mulighet til studieopphold ved internasjonalt ledende universiteter / høgskoler som vi samarbeider med. Det er anledning til å ta 3-6 mnd. ved et studiested i utlandet.

Eksempel på internasjonale utdanningsinstitusjoner som vi samarbeider med er: Hawaii Pacific University (USA), Bond University (Australia), Newcastle University (England)

Målgruppe

Studiet er utviklet for å gi studenter/arbeidstagere muligheten til å kombinere studiene med jobb, bosted eller andre forhold som gjør heltidsstudiet vanskelig. Kandidatene bør ha interesse for å lede mennesker og å være med på å utvikle bedrifter gjennom sine fagkunnskaper.

Studiet er først og fremst tilpasset det private næringslivet, men kandidatene kan også være interessante for offentlig sektor. Utdannelsen kvalifiserer først og fremst til ulike mellomlederroller innen handels- og industribedrifter i inn- og utland, og til oppgaver innen:

 • ledelse og administrasjon
 • økonomistyring, investering og finansiering
 • drift og logistikk
 • markedsføring
 • prosjektering
 • konsulent- og rådgivningsvirksomhet
 • bedrifts- og forretningsutvikling

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Nettbasert læring

Studiet går over fire år og det er nettbasert. Nettbasert fleksibel læring vil si at undervisning og veiledning ikke er timeplanfestet på samme måte som i tradisjonell utdanning. Studenten vil ved studiestart bli gitt tilgang til en internettbasert læringsarena. Ved å benytte et tildelt brukernavn og passord, kobles studenten til et lukket "klasserom" på denne nettbaserte arenaen. Her vil man finne all informasjon av både administrativ og faglig art; faglige artikler, forelesninger, oppgaver, verktøy for kommunikasjon og for innlevering av obligatoriske studentarbeider, veiledning/tilbakemeldinger fra lærerne, og diskusjonsrom med andre studenter kan opprettes osv. Det kan også være aktuelt med fysiske samlinger, men oppmøte vil da være valgfritt (ikke obligatorisk).

Progresjonen i hvert emne vil følge det som er vanlig for campusstudentene. Studenten må selv holde seg orientert om ulike hendelser i studiet ved å kontinuerlig besøke læringsarenaen. Det er derfor av avgjørende betydning at studenten på et tidlig tidspunkt tilegner seg ferdigheter og holdninger i bruk av internettet som læringsarena. Studiet er organisert slik at studenter skal kunne gjennomføre dette uavhengig av geografisk tilknytning, og dels uavhengig av tidsmessig gjennomføring.

Den pedagogiske ideen er å benytte vårt handels- og industrinettverk aktivt i læringsarbeidet. For studenter i fleksible løp betyr dette et næringsrelatert pensum og obligatoriske arbeidsoppgaver som man henter og leverer på internett. Ved spørsmål og behov for hjelp, vil faglærer være tilgjengelig på e-post og telefon.

Eksamen gjennomføres enten på campus (HiG) eller på annet egnet sted, etter avtale med eksamenskontoret. Hvis studenten velger å gjennomføre eksamen utenfor campus, er vedkommende selv ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader forbundet med eksamensavviklingen (eksamensvakt etc), samt betale et administrasjonsgebyr, se Retningslinjer for dagseksamen utenfor campus.

Det første studieåret består av grunnleggende emner som økonomistyring og ledelse med arbeidslivsjuss. Gjennom disse emnene skal studentene forstå de grunnleggende prosessene i næringslivet, og bli motivert for emner som følger de tre neste årene i studiet. Videre skal det første året gi et solid grunnlag i matematikk og statistikk som trengs for å kunne mestre emner som kommer seinere i studiet, samt kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder.

Det andre og tredje året gir en solid innføring i fagområder tilpasset næringslivets behov innenfor økonomi- og ledelsesfagene. Disse årene består av emner som bedrifts- og forretningssystemer, mikro-/makroøkonomi, ledelse, investering og finansiering,  markedsføring, prosjektledelse, strategivurderinger og finansregnskap.

I det fjerde studieåret gir høstsemesteret dybdekunnskap innenfor ledelsesfagene. I vårsemesteret velges fordypningsprofil. Bacheloroppgave gjennomføres samtidig innenfor valgt profil.

De ulike profilene:

 • Bærekraft og bioøkonomi: Hvorfor mener mange at bioøkonomi er framtidas svar på miljøutfordringene verden står ovenfor? Hva kjennetegner bioøkonomi og bærekraft, og hvordan kan bærekraft brukes for å oppnå en forretningsmessig fordel?
 • Strategi-gjennomføring: Ledelse av slanke organisasjoner og effektiv bruk av teknologi. Analyser, merkevarebygging, og utvikling og iverksetting av strategier.

Fagmiljøet foretar en årlig interessekartlegging rundt disse to profilene i høstsemesteret for å avgjøre om etterspøreselen er stor nok til at begge profilretningene vil tilbys.

Utgangspunktet er behovet i markedet og hva slags kompetanse bedriftslederne etterspør. Videre har studiets nærhet til industri, handel og internasjonale bedrifter vært avgjørende for oppbygging av studiet. Vi har som målsetting at det skal finnes klare sammenhenger mellom studiet og den virkelighet som møter studenten i bedriften under studiet, og etter at studiet er ferdig.

FoU-aktiviteter

Fagpersonalet skal inngå i nettverk med relevante ledende forskningsmiljøer. Fagpersonalet og studenter skal delta i bedriftsrettede forsknings- og utviklingsprosjekter(FoU)

Videre studier  
Studiet skal gi et godt grunnlag for videre studium på masternivå ved andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at studenten har tilgang på en bærbar PC med standard programvare (Word, Excel, power point), trådløst nettverkskort og tilgang på internett-tilkobling.

Emnetabeller

Emnetabell

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H) S8(V)
SMF1042F Økonomistyring O 10              
REA1131F Grunnleggende matematikk og statistikk O 10              
SMF1181F Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O   10            
SMF2051F Ledelse med arbeidslivsjuss O   10            
SMF2181F Mikroøkonomi O     10          
SMF1301F Bedrifts- og forretningssystemer O     10          
SMF2111F Investering og finansiering O       10        
SMF1261F Merkevarebygging O       5        
SMF2062F Markedsføring O       5        
SMF2211F Foretaksstrategi O         10      
SMF1212F Prosjektledelse O         10      
SMF3011F Endringsledelse O         10      
SMF2151F Finansregnskap O           10    
SMF3021F Makroøkonomi O           10    
TEK2031F Teknologiledelse O             10  
SMF3081F Videregående metodekurs O             5  
SMF3082F Bærekraft og anvendt etikk O             5  
SMF3052F Bærekraft og bioøkonomi V               10
SMF3041F Strategigjennomføring V               10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O               20
Sum: 20 20 20 20 30 20 20 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studieprofil

I 8. semester velger studentene mellom studieprofilene:

 •  Bærekraft og bioøkonomi
 •  Strategigjennomføring

 Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at profilemnene skal avvikles.