Bachelor i teknologidesign og ledelse - BTEK

Innledning

Bakgrunn for studiet

Studiet Teknologidesign og ledelse, TDL, tar for seg prosessen fra produkt ide til ferdig produsert produkt. For å kunne levere et ferdig produkt kreves det kunnskap om teknologi, design og ledelse.

Et produkt kommer fra en ide som er utviklet igjennom en kreativ designprosess. Produkt har en struktur og en form. Det er bygd opp av riktig valgte materialer med bestemte dimensjoner. Det har en bestemt overflate med valgte farger og utseende. Det skal tåle bestemte typer belastning, temperaturer og miljø.

Noen produkter skal også tilfredstile bestemte regler og forskrifter (for eksempel biler, heiser og kraner). Bedriften som lager produktet kan ha sin bestemte målsetting og identitet, (for eksempel Coca Cola, Apple, BMW) som skal ivaretas.

Vi kan identifisere flere faktorer som påvirker produktets utforming:

 • Design / konstruksjon
 • Produksjon
 • Markedsføring, salg
 • Bruk
 • Destruksjon, gjenbruk
TDL modell 1

Figur som viser at det er mange faktorer som bestemmer sluttproduktet.

Det må velges riktige produksjonsprosesser, støpe, slipe, dreie, sveise, lime, lakkere, …

De produserte delene må ha riktige mål, dimensjoner. De må kunne monteres sammen, hva med reservedeler? Det må velges riktig emballasje for å få solgt produktet, for å beskytte det, med tanke på miljøet og gjenbruk.

Produktet må kunne brukes på en enkel måte, være funksjonsvennlig og ha kun tiltenkt innvirkning på omgivelsene. Etter bruk er det viktig at produktet lar seg destruere på en enkel måte og materialene bør kunne benyttes om igjen i nye eller tilsvarende produkter.

Foruten kompetanse innenfor alle disse områdene som nevnt, må prosessen fra ide til ferdig produkt kunne ledes på en god måte. Det kreves kompetanse om hvordan lede bedrifter generelt, om hvordan lede designprosessen og hvordan lede selve produksjonen.

Flere av faktorene krever også at vi har kunnskap om generell matematikk da det blant annet kreves utført beregninger. Kunnskap om statistikk er for eksempel nødvendig i arbeidet med kvalitetsledelse.  Kunnskap om bedrifter generelt er det også greit å ha, hvordan bygge merkevarer og hvordan markedsføre produktet.

TDL studiet inneholder forskjellige emner som gir den nødvendige grunnkompetansen i denne prosessen.

TDL studiet inneholder også et emne, Læring i bedrift (LIB), som gir praktisk innsikt og erfaring ved å være noe ute i en av høgskolens samarbeidsbedrifter, for eksempel en Raufoss-bedrift.

Studiet avsluttes også med en prosjektoppgave, bacheloroppgave, som vanligvis utføres som et gruppeprosjekt ute i en av våre samarbeidsbedrifter. Dette gir studentene ferdigheter i hvordan utføre et virkelig prosjekt i en bedrift med bruk av kunnskap de har tilegnet seg gjennom hele studiet.

TDL emnene kan vi dele inn i:

 • Teknologiemner
 • Designemner
 • Ledelsesemner
 • Basisemner

Figur som viser TDL emnene som undervises i studiet.

Etterspørsel

Uteksaminerte TDL studenter, TDL kandidater, er allsidige og kan brukes til mange typer jobber.

TDL kandidater har kunnskap innenfor mange områder som formgivning, estetikk, materialer, tegning med bruk av dataassisterte tegneprogrammer, produktutvikling, valg av riktige produksjonsprosesser, produksjonsstyring, kommunikasjon, merkevarebygging, markedsføring og ledelse i teknologibedrifter. Som TDL kandidat vil det derfor være mange jobbmuligheter.

TDL kandidater vil for eksempel kunne jobbe som leder eller mellomleder i produksjons- og tjenesteytende bedrifter, spesielt i små og mellomstore bedrifter (SMB). I disse bedriftene kreves det ofte at en har bred kunnskap.

Noen eksempler på stillinger som tidligere TDL studenter har fått:

 • Konstruktør, teknisk tegner, dataassistert konstruksjon (DAK)
 • Kvalitetsleder
 • Utviklingsfunksjonær innen bilproduksjon
 • Møbeldesigner

Noen studenter får også jobb i en bedrift som de har hatt prosjektarbeide i.

Forankring til fagmiljøer

TDL studiet er forankret i faggruppe for Teknologi og Ledelse i avdeling for Teknologi, Økonomi og Ledelse (TØL). Faggruppa har også ansvaret for Bachelor i ingeniørfag- maskin med studieretninger Industriell design og Lean manufacturing.

Noen av emnene i studiet TDL er felles med de som undervises i disse studiene.

Studiets varighet, omfang og nivå

Bachelor i teknologidesign og ledelse (TDL) er normert til 3 år fulltid, det gir 180 studiepoeng og fører fram til graden Bachelor i Teknologidesign og ledelse. Studiet er i stor grad tilpasset næringslivets behov.

I motsetning til Bachelor i ingeniørfag, maskin, har ikke TDLstudiet fordypning i realfag, og gir derfor ingen kompetanse innenfor for eksempel styrkeberegning av produkter/konstruksjoner.

Forventet læringsutbytte

TDL-studentene vil etter endt utdanning tilfredsstille de gjeldene krav til læringsutbytte som er definert i kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Læringsutbytte er de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som TDLkandidatene skal ha ved avsluttet utdanning. TDL-studentene skal kjenne til innovasjons- og nytenkingsprosesser.

TDLkandidatene skal ha grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem i stand til å forstå og delta i designprosessen fra produkt ide gjennom design, produksjon, markedsføring/salg og ledelse til et ferdig kostnadseffektivt, miljøvennlig og resirkulerbart produkt.

Kunnskaper:

Etter endt studium skal kandidaten:

 • kunne anvende grunnleggende matematikk og statistikk.
 • ha forståelse av merkevarebygging og markedsføring, skal kunne de grunnleggende elementene i prosjektstyring, prosjektøkonomi, prosjektledelse og teamledelse.
 • ha grunnleggende forståelse for designprosessen fra ide til tredimensjonal (3D) modell.
 • ha forståelse for produktutvikling med vektlegging på produktdesign. Skal kunne metoder og formgivning. Skal ha grunnleggende kunnskap om designmaterialer, oppbygging, behandling, testing, egenskaper og valg.
 • kunne redegjøre for Lean produksjonsfilosofi og helse miljø og sikkerhet (HMS). Skal kunne redegjøre for produksjonsmetoder med hensyn på prinsipper og valg.
 • ha tilegnet seg kunnskaper innenfor ledelse av produktutviklingsprosessen, produksjon og drift av produksjonssystemer/service.
 • kunne forstå kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.
 • ha kunnskap om hvordan initiere, planlegge, organisere, gjennomføre og dokumentere et praktisk utviklingsprosjekt av tverrfaglig og vitenskapelig art.
 • kunne gi grunnlag eller råd for å gjennomføre planlagte organisasjonsendringer.
 • ha oversikt over prosesser og metoder som grunnlag for sikker økonomistyring av bedrifter.

Ferdigheter:

Etter endt studium skal kandidaten:

 • ha utført praktisk markedsføringsaktivitet, kunne utføre markedsundersøkelser.
 • ha øvelse i å anvende kunnskap om basisprinsipper for merkevarebygging med vekt på kundenes kjøpsadferd.
 • ha praktisk ferdighetstrening i analyttisk tegning, formgivning, farge og overflate.
 • ha øvelse i å anvende kunnskap om formgivning der brukerorienterte løsninger og estetisk opplevelse vektlegges. Skal kunne beherske 3D modellering og kunne kombinere flate- og solidmodellering og ha ferdigheter i å realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon og kunne utføre enkle statiske analyser.
 • ha øvelse i hvordan digitalisere eldre produkter/gjenstander, hvordan behandle dataene i programvare og hvordan bruke disse dataene til å lage nye produktmodeller/produkter.
 • ha øvelse i hvordan planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter.
 • kunne anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.
 • ha ferdigheter om bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger. Prosesser og metoder.
 • kjenne til grunnlaget for bruk av moderne designverktøy og det å kunne gjøre ett selvstendig prosjekt der studiets emner og metoder benyttes.
 • kunne gjennomføre en større praktisk prosjektoppgave (bacheloroppgave). Oppgave som integrerer viktige deler av studiets faglige innhold, som er praktisk og skjer i samarbeid med næringslivet.

Generell kompetanse:

Etter endt studium skal kandidaten kjenne til:

 • kommersialiseringstankegang som bygges opp gjennom markedsføring og merkevarebygging.
 • grunnlag for formanalyse, det å se produkteti samfunnsmessig sammenheng.
 • grunnlaget for å lede designprosesser.
 • hvordan anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.
 • hvordan bruke datateknikk og programvare til dokumentasjon og presentasjon.
 • grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner og løsning av juridiske problemstillinger i arbeidslivet.

TDLstudiet består av en rekke emner innenfor fire hovedgrupper, Teknologi, Design, Ledelse og basisemner. Hvert emne har sin emnebeskrivelse som beskriver bl.a. forventet læringsutbytte, emnets temaer, pedagogiske metoder som benyttes og gradering av prestasjon som gjøres ved hjelp av en karakterskala.

Internasjonalisering

I femte semester (med mulig forlengelse i sjette semester med Bacheloroppgave), er det tilrettelagt for at TDL studenter kan studere i utlandet.

TDLstudenter har tidligere blant annet studert i Tyskland ved Fachhochschule Schmalkalden, i Australia ved University of Wollongong, i USA ved South Dakota School of Mines and Technology i Rapid City og i Sveits ved forskningsmiljøet ved CERN. Det er også etablert et utvekslingssamarbeid med University of Coventry i England. Formålet er å tilrettelegge for engelske studenter sammen med forskningsmiljøet i Raufoss industripark (SINTEF) og tilrettelegge for studenter fra TDL innen produktdesign, bildesign og transportdesign.

Bedrifter konkurrerer i et internasjonalt marked og kandidater som har internasjonal erfaring i fra sitt studium er ansett som attraktive kandidater.

Målgruppe

TDLstudiets målgruppe er personer som kan jobbe selvstendig og i grupper og er interessert i:

 • Designprosessen fra produkt idé til ferdig produkt
 • Estetisk design og produktutvikling
 • Teknologi/metoder for å lage produkter
 • Ledelse av mennesker og samarbeid i team

TDLstudenter er ofte studenter som kommer direkte fra videregående skole og studenter med yrkeserfaring og praksis. Dette gir en fin blanding av studenter i forhold til læring og utveksling av erfaringer.

Opptakskrav og rangering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

TDL studiet ser på prosessen fra idé til ferdig produsert produkt. Studiet består av fire grupper emner som gir kunnskap om denne prosessen.

 

Emnegruppe TDL

Figur som viser TDL emnegruppene studiet består av.

TDL studiet er bygd opp ved at studentene følger emnene i en rekkefølge som bygger opp kunnskap gradvis innen teknologi, design og ledelse med innlagte basisemner underveis.

I første del av TDL studiet tilegner studentene seg:

 • Praktisk ferdighetstrening i analyttisk tegning, formgivning, farge og overflate .
 • Basiskunnskap om produksjonsmetoder.
 • Basiskunnskap om bedrifter.
 • Kommersialiseringstankegang som bygges opp gjennom markedsføring og merkevarebygging.

I neste del av TDL studiet etableres:

 • Grunnlag for formanalyse, det å se produktet i samfunnsmessig sammenheng.
 • Grunnlag for å lede designprosessen.
 • Grunnlag for bruk av moderne designverktøy og det å kunne gjøre ett selvstendig prosjekt der studiets emner og metoder benyttes.

Studieårene:

Første studieår TDL

I første studieår tilegner studentene seg TEKNOLOGIkunnskaper om:

 • Designmaterialer, forholdet mellom struktur, behandling og egenskaper, hvordan velge materialer og hvordan overflatebehandle materialer.
 • Produksjonsmetoder hvor viktigheten av helse miljø og sikkerhet (HMS) og generelt om Lean produksjonsfilosofi inngår.

DESIGNkunnskaper om:

 • Analytisk frihåndstegning som redskap i observasjon, analyse og gjengivelse av tredimensjonal form og rom samt forskjellige formbegreper.

LEDELSE kunnskaper om:

 • Kvalitetssystemer etter internasjonale standarder.

BASISkunnskaper om:

 • Grunnleggende matematikk og statistikk. Algebra, funksjoner, derivasjon, logaritmer og rekker.
 • Hvordan anvende vitenskapelige metoder til å planlegge, gjennomføre og rapportere prosjekter.
 • Praktisk markedsføringsaktivitet. Kunne utføre markedsundersøkelser.
 • Merkevarebygging der kundens kjøpsatferd er vesentlig.

Andre studieår TDL

I andre studieår tilegner studentene seg TEKNOLOGI-, DESIGN- og LEDELSESkunnskaper om:

 • En av våre samarbeidsbedrifter; organisering, elementer som inngår i industriprosessen fra råvare til ferdig produkt, viktigheten av HMS og bruk av datateknikk og programvare til dokumentasjon og presentasjon. (Dette foregår mye ute i bedriften.)

DESIGN kunnskaper om:

 • Designprosessen fra ide til tredimensjonal (3D) modell, modellering og hvordan kombinere flate- og solidmodellering, hvordan realisere et produkt som 3D modell med tegninger og dokumentasjon og enkle statiske analyser.
 • Produktutvikling med vektlegging av produktdesign, metoder for bruker- og målgruppestyrt design (produkt, marked og kulturforståelse), formgivning der brukerorienterte løsninger og estetisk opplevelse vektlegges.
 • Hvordan digitalisere fysiske modeller (produkter), metoder for flatemodellering, overføring og bruk av kurver og flater i verktøy for ”solid” modellering, hvordan bruke data fra skanning av modeller (produkter) for modifisering og hvordan” printe” tredimensjonalt, 3D.

LEDELSESkunnskaper om:

 • Grunnleggende prosjektstyring og prosjektøkonomi. Hvordan planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter, hvordan bruke teknikker og verktøy for styring av prosjekter.

Tredje studieår TDL

I tredje studieår tilegner studentene seg ved eget valg, DESIGNkunnskaper om for eksempel:

 • Hva designbegrepet innebærer; å formgi en detalj for en bedrift, de produksjonstekniske og økonomiske følgene av designvalget, materialbearbeidning, dimensjoner og proporsjoner.
 • Innføring i generell designhistorie- fokus på stilistiske, teknologiske og sosiale aspekter ved design. Designbegrepet og den status design har som aktivitet, produkt og meningsbærer blir også belyst.

Obligatorisk LEDELSES kunnskaper om:

 • Produktutviklingsprosessen og produksjon og drift av produksjonssystemer/service.

Ved eget valg, kunnskaper om for eksempel:

 • Grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner, spesielle ledelsesteorier for serviceorganisasjoner, sentrale arbeidslivsbestemmelser og løsning av juridiske problemstillinger i arbeidslivet.
 • Komplekse og sammensatte endringer i bedriftsorganisasjoner og hvordan gi et bedre grunnlag eller råd for å gjennomføre planlagte organisasjonsendringer.
 • Hvordan initiere, planlegge og organisere prosessen fra behov og ide stadiet til ferdig tjeneste/produkt, hvordan gjennomføre et praktisk utviklingsprosjekt av tverrfaglig og vitenskapelig art, hvordan planlegge, finne løsninger og dokumentere disse.
 • Bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger, prosesser og metoder som grunnlag for sikker økonomistyring av bedrifter og ideologien i universell utforming i økonomistyring.

Ved eget valg BASIS kunnskaper om for eksempel:

 • Bruk av teknisk engelsk språk muntlig og skriftlig. Rapportskriving, skriving av forskjellig dokumentasjon, diskusjon og muntlig fremføring på engelsk.

Studiet avsluttes med en større prosjektoppgave, en bacheloroppgave. Denne oppgaven integrerer viktige deler av det faglige innhold i studiet, gir kompetanse, både kunnskaper og ferdigheter, til å planlegge og til å utføre en selvstendig oppgave. Hvordan formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale.

Samarbeid med næringslivet  
Studiet TDL har et nært samarbeid med regionale bedrifter og forskningsmiljøet i Raufoss industripark (SINTEF). I for eksempel emnet Læring i bedrift, er det tilrettelagt for at en del av opplæringen skal foregå i bedrift. Bedriftene benyttes som opplæringsarena og de gir forslag til oppgaver og prosjekter, Bachelor oppgaver. De bidrar også som kompetanseutviklere og til å oppdatere faginnhold i TDL studiet.

Pedagogiske metoder  

TDL studiet benytter forskjellige pedagogiske metoder med forelesninger, gruppe- og individuelt arbeid, ferdighetstrening, praksisveiledning, laboratoriearbeid, selvstudie og nettbasert læring. Studiet anvender i stor grad prosjekter som arbeidsform.

Et eksempel er emnet Grenseoverskridende design som gjennomføres som et prosjekt. Emnet starter med et sommerkurs i Garpenberg i Sverige hvor TDL studentene er sammen med studenter fra flere andre høgskoler i Norge og Sverige. Studentene får her tildelt designprosjekter fra svenske bedrifter som de skal jobbe videre med på sine høgskoler utover høsten. Dette er et skandinavisk (UNISKA) samarbeid med Högskolan Dalarna og Karlstad Universitet i Sverige.

TDL studentene har tigang til et laboratorium hvor de kan jobbe med sine prosjekter som ofte er praktisk utviklingsarbeid.

Studiets særegenhet

Sammenlignet med for eksempel Bachelor i ingeniørfag maskin med studieretninger industriell design og Lean Manufacturing, skiller TDL studiet seg ut med egne designemner og egne designverktøyemner. I studierettede designemner vektlegges formanalyse og formgiving med praktisk ferdighetstrening, kulturforståelse og produktdesign som kommunikasjonsform.

TDLstudiet er tilrettelagt for kandidater med generell studiekompetanse. Likevel har det egne studierettede tekniske emner som benytter avansert dataverktøy. For eksempel emnet Fri form fremstilling som benytter rapid prototyp maskiner. Det gis helst bedriftsrelaterte oppgaver, gjerne som ledd i utviklingsprosjekter. Dette gir bedriftsrelatert spisskompetanse og en unik fordypning innen bruk av disse verktøyene.

Kvalitetssikring  
TDLstudiet er kvalitetssikret ved å ha et kvalitetssystem som er godkjent av departementet (NOKUT). Kvalitetsnivået i studiet bygger på:

 • Undervisningspersonalets faglige og pedagogiske kompetanse.
 • Forskningsbasert undervisning.
 • Ordning for sensur.
 • Kontinuerlig forbedringsarbeid som involverer studenter, ansatte og næringsliv.
 • Aktivt bruk av samarbeidspartnere i industri og næringsliv til utvikling og revidering av emner og studieplan.

Forskningsbasert undervisning  
TDLstudentene vil igjennom studiet bli introdusert i metoder og tankegang som skal gjøre dem i stand til å delta i forsknings- og utviklings prosjekter (FoU) og selv gjennomføre enkle FoU-arbeider.

I løpet av studiet skriver studentene flere rapporter hvor det legges vekt på god forskningsetikk gjennom selvstendig arbeid og god systematikk i litteratur- og referansebruk. I siste studieår gjennomfører studentene en prosjektoppgave, Bacheloroppgave, hvor hovedelementene fra utdanningen inngår.

Videre studier  
TDLstudentene er kvalifisert for opptak til Master in Sustainable Manufacturing ved Høgskolen i Gjøvik.

I England har vi avtale med University of Coventry for opptak til Master i Product Design.
Det arbeides med avtaler ved andre høgskoler/universiteter i Norge og internasjonalt.

Tekniske forutsetninger

Det forutsettes at TDL studenten har tilgang til bærbar datamaskin med standard programvare (Word, Excel, Power Point), trådløst nettverkskort og tilgang til internett.
Det forutsettes også tilgang til hodesett med høytalere med USB kontakt og minijack (lydkort tilkopling). Datamaskinen bør ha internminne på minst 1Gb, godt skjermkort og god lagringskapasitet (minst 50Gb) for innleggelse av programmer benyttet i for eksempel dataassistert design og nettbasert undervisning.

Ved arbeid i laboratoriet forutsettes det at studenten har og benytter godkjent verneutstyr.

TDL studiet er tilrettelagt for noe opplæringen ute i våre samarbeidsbedrifter. Studentene har selv ansvar for transport til/fra disse bedriftene.

Emnetabeller

Emnetabell for studentkull 2012-2015 Teknologidesign og ledelse

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
SMF1321 Analytisk tegning, form og farge O 10          
REA1131 Grunnleggende matematikk og statistikk O 10          
TEK2091 Materiallære O 10          
SMF1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder O   10        
TEK2111 Produksjonsmetoder O   10        
SMF2062 Markedsføring O   5        
SMF1261 Merkevarebygging O   5        
SMF1212 Prosjektledelse O     10      
SMF1301 Bedrifts- og forretningssystemer O     10      
TEK1002 Dataassistert design O     10      
TEK2082 Fri form fremstilling O       10    
TEK2071 Utviklingsprosjekt, Læring i Bedrift O       10    
SMF2261 Produktdesign marked O       10    
TEK2031 Teknologiledelse O         10  
Valgemne, 10 st.p. V         10  
SMF3011 Endringsledelse V         10  
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss V           10
TØL3901 Bacheloroppgave 20 O           20
Sum: 30 30 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Studierettede valgemner, kan byttes ut med tre valgbare emner i tabellen over.

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
SMF1042F Økonomistyring V 10  
BYG2271 Universell utforming V   10
IMT2342 Designhistorie og designteori V   10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Forbehold - valgemner

Det tas forbehold om igangsettelse av emner dersom for få deltakere (færre enn 10).