Byggesakskolen del 1 - BSS1

Innledning

Bygningslovgivningen i Norge har de senere år gjennomgått flere viktige endringer. Det er vedtatt en revidert Plan- og bygningslov, samt to nye forskrifter. Tidligere godkjenningsforskrift og saksbehandlerforskrift er slått sammen til en ny forskrift.

På byggteknisk side er bl.a. kravene til bygningers tillatte energibruk skjerpet, og tilsyn har fått en mer framtredende rolle.

Disse endringene medfører behov for mer kompetanse blant de aktører i byggebransjen som skal befatte seg med myndighetsgodkjenning av byggeprosjekter, enten det er på kommunal saksbehandlerside eller på utbyggersiden. Byggesakskolen del 1 tar for seg de lovmessige rammene rundt gjennomføring av byggesaker samt planlegging og gjennomføring av tilsyn.

Det vil også være i alles interesse at en byggesak gjennomføres så rasjonelt som mulig. En viktig forutsetning for dette vil være at de ulike aktørene kjenner sine roller og dermed vet hvordan disse skal spilles. Samtidig er det ikke nok å kjenne sin egen rolle, for skal en prosess gå bra må man også ha forståelse for de øvrige rollene som inngår i prosessen, og hvilke rammer og interesser som knyttes til disse. Byggesakskolen del 1 fokuserer på roller, aktører og ansvar i gjennomføring av byggeprosjekter.

Gå direkte til emnetabell 

Studiets varighet, omfang og nivå

Varighet

Programmet strekker seg over 1 år, men individuell innpasning er mulig. Studentene må ha gjennomført programmet innen 2 år etter oppstart på første emne.

Omfang

Studieprogrammet gir totalt 30 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet. Det eksisterer ikke en nasjonal rammeplan for studiet.

Nivå

Studiet er på lavere grads nivå.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å:

Kunnskaper:

 • Gjøre rede for de ulike roller og aktører som inngår i en byggeprosess og der oppgaver og ansvar
 • Identifisere og redegjøre for de overordnete bestemmelser i Plan- og bygningsloven knyttet til gjennomføring av tiltak
 • Beskrive strukturen i det offentlige planverk som grunnlag for arealutnyttelse
 • Gjøre rede for grad av utnytting
 • Forklare hvilke krav til søknadsplikt, saksbehandling, kompetanse, styringssystem og kontrollform som kreves for tiltaketIdentifisere tilsynsbehov
 • Angi metoder og rutiner for gjennomføring av tilsyn
 • Evaluere om styringssystemet fungerer og om det er tilstrekkelig for å etterleve offentlige krav
 • Gjøre rede for sentrale forhold innen entrepriserett
 • Identifisere viktige krav til helse, miljø og sikkerhet i byggesaker

Ferdigheter:

 • Vurdere hvilken dokumentasjon som kreves som underlag for saksbehandling av tiltaket
 • Anvende ”ByggSøk-bygning” til utarbeidelse av byggesøknader og saksbehandling
 • Planlegge og organisere kommunal tilsynsvirksomhet
 • Gjennomføre dokumenttilsyn og fagtilsyn
 • Utarbeide tilsynsrapporter
 • Utarbeide styringssystem med rutiner som sikrer at fagområdet blir utført i samsvar med myndighetskrav

Generell kompetanse:

 • Argumentere skriftlig for de avgjørelser som tas
 • Presentere sine faglige synspunkter i akademisk form
 • Innsikt i byggebransjen og kommunal virksomhet

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utveksling av studenter innen dette studieprogrammet.

Målgruppe

Studiets målgruppe er personer som har noe arbeidserfaring fra gjennomføring av byggesaker, både innen offentlig sektor som byggesaksbehandler og som ansvarlig søker eller prosjektutvikler.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studieprogrammet er generell studiekompetanse.

Ved søknad om opptak til studieprogrammet kan det søkes om fritak for emner hvor det allerede er avlagt eksamen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Innhold

Studiet innledes ved en gjennomgang av de ulike roller, aktører og deres ansvar i gjennomføring av byggeprosjekter sett i forhold til både Plan- og bygningsloven, men også som parter i et byggeprosjekt med de avtaleforhold som der gjelder.

Videre gjennomgås den offentlige byggesaksbehandlingen med fokus på tiltakets lovlighet og praktisk bruk av Byggsøk-Bygning.

Tilsynsdelen omfatter tilsyn både som metode og praktisk gjennomføring av fagtilsyn. I fagtilsynet prioriteres energi, brann, fukt og universell utforming.

Sammensetning

Studieprogrammet består av følgende to emner:

Byggesaken    15 studiepoeng

Tilsyn 15 studiepoeng

Læringsformer

Studiet bygger på en studiemodell som tar sikte på å nå studenter som er i en arbeidssituasjon, og som gjennomfører studiet fra sitt hjemsted. Dette krever en modell som er fleksibel med hensyn til tid og sted. Av erfaring legges det imidlertid opp til en relativ fast fremdriftsplan der studentene forventes innenfor noen rammer å følge en felles studieprogresjon innenfor hvert emne.

Samtidig bygger studiemodellen videre på at studentene har med seg praktisk erfaring fra ulike sider av en byggesaksprosess, og at denne erfaringen skal komme alle studentene til gode gjennom aktiv erfaringsutveksling.

Det anvendes en nettbasert studiemodell, men for å legge til rette for en optimal erfaringsutveksling, starter hvert emne i studiet med en samling. Første samlingen ved studiets oppstart går over to dager.

For å fremme faktakunnskap rundt bruk av lovverk og annet regelverk, vil det i de ulike emnene være krav til å gjennomføre flervalgstester på nettet.

Veiledning vil bli gitt via nettet.

En slik studiemodell stiller store krav til studentenes egenaktivitet og selvdisiplin. Modellen vil medføre at studentene i større grad enn vanlig må ta ansvar for egen læring, samtidig som høgskolen får et enda større ansvar i å legge til rette for læring gjennom bruk av ulike virkemidler.

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kommunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:

Hardware:

 • Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web-kamera
 • Nettilkobling

Software:

 • Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel FlashReader, Acrobat Reader etc)

Det kreves videre at studenten har tilgang til en arbeidsplass med datamaskin som har mulighet for å motta webforelesninger. (Dvs at slike sendinger ikke blir hindret av for eksempel brannmurer). Ved gjennomføring av flervalgstester på nettet må studenten selv sørge for sikker nettforbindelse.

Emnetabeller

Obligatoriske emner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
K1174 Byggesaken O 15  
K1175 Tilsyn O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne