Byggesakskolen del 2 - BSS2

Innledning

En byggesak kan betraktes fra ulike synsvinkler avhengig av interesse og ståsted. Den kan sees i et praktisk perspektiv med fokus på økonomi eller teknisk standard, der både gjennomføringen og resultatet av byggesaken måles i økonomisk utbytte eller tekniske løsninger. Byggesaken kan også sees fra et estetisk perspektiv der byggeskikk og stedsforming er i fokus, og resultatet veies mot trivsel, sosialt miljø eller de ulike lokalsamfunnenes struktur og identitet. Man kan også anvende et overordnet etisk perspektiv med vekt på hensyn til innbyggernes og allmennhetens plikter og rettigheter, ofte forbundet med en ønsket samfunnsutvikling som f.eks. omfatter likeverd og tilgjengelighet til samfunnets goder og tjenester. Dette forutsetter i stor grad universell utforming.

Det praktiske perspektivet er i stor grad kvantifiserbart og detaljregulert, mens estetisk og etisk fokus i større grad dreier seg om opplevde kvaliteter. Når byggesakens tema ikke er eksakt, forutsetter kvaliteten i saksbehandling og vedtak en videre faglig kompetanse. Særlig innenfor estetikk forutsetter byggesaksbehandling både begrepsapparat og generell kompetanse som muliggjør en faglig forståelse og kommunikasjon med ulike impliserte parter i byggesaken. Ikke sjelden må skjønnsbaserte vedtak treffes på grunnlag av faglige vurderinger. På grunn av estetikkens karakter er lovteksten kortfattet, men veiledningsmaterialet omfattende og bredt orientert. Universell utforming er inndelt i flere tema tilknyttet ulike brukergrupper, der enkelte krav og forutsetninger er lettere kvantifiserbare enn andre. En god forståelse av tilgjengelighetsproblematikk forutsetter kunnskap om de ulike brukergruppenes opplevelse og behov, og hvordan disse kan imøtekommes gjennom det fysiske miljø.

Studiets varighet, omfang og nivå

Varighet
Programmet strekker seg over 1 år, men individuell innpasning er mulig. Studentene må ha gjennomført programmet innen 2 år etter oppstart på første emne.

Omfang
Studieprogrammet gir totalt 30 studiepoeng i høgskole- og universitetssystemet. Det eksisterer ikke en nasjonal rammeplan for studiet.

Nivå
Studiet er på lavere grads nivå

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført studium skal studenten være i stand til å:

Kunnskaper:
• Kjenne til og forstå lovfestede regler og ulike styringsdokumenter som danner fundament for byggeskikk, estetikk, stedsforming og universell utforming.
• Kjenne til og forstå funksjonshemmedes behov for tilgjengelighet og medvirkning i samfunnet

Ferdigheter:
• Kartlegge og vurdere byggeskikk, stedskarakter og estetiske kvaliteter, beskrive disse ut fra egne faglige vurderinger og håndtere dem sammen med ulike interesser i en byggesak.
• Kartlegge og vurdere spesielle behov med henblikk på bevegelseshemning, orienteringshemning og miljøsensitivitet, beskrive disse ut fra egne faglige vurderinger og håndtere dem sammen med ulike interesser i en byggesak

Generell kompetanse:
• Anvende lovverk og veiledninger som grunnlag for å sikre kvalitet i omgivelsene med henblikk på byggeskikk, estetikk, stedsforming og universell utforming

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utveksling av studenter i dette studieprogrammet.

Målgruppe

Studiets målgruppe er personer som arbeider med plan- og byggesaker i stat eller kommune, ulike prosjekteringsgrupper i byggebransjen, private og offentlige utbyggere og generelt personer som har interesse for emnene.

Opptakskrav og rangering

Opptakskrav til studieprogrammet er generell studiekompetanse.

Ved søknad om opptak til studieprogrammet kan det søkes om fritak for emner hvor det allerede er avlagt eksamen.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Innhold :
Studiet tar utgangspunkt i en helhetlig tilnærming til byggeskikk, estetikk, stedsforming og universell utforming, og har som overordnet mål å skape kunnskap og holdninger hos studentene som er bygd på respekt og forståelse for alle interesser og roller i byggeprosesser og byggesaksprosesser.

Byggeskikk, estetikk og stedsforming er inndelt i 8 tema: Region og landskap/ Stedsanalyse/ Stedets struktur/ Gater og plasser/ Huset/ Huset i omgivelsene/ Økologi og bærekraft/ Kommunens ansvar.

Universell utforming er inndelt i 3 tema: Bevegelseshemning/ orienteringshemning/ miljøsensitivitet.

De ulike tema er innbyrdes relatert, og gjennomgås suksessivt mens de relateres til hverandre. Sentrale problemstillinger blir gjennom dette belyst fra ulike synspunkt; fra utbyggersiden, saksbehandlersiden og brukersiden

Sammensetning :
Studieprogrammet består av følgende to emner:

Byggeskikk, estetikk og stedsforming 15 studiepoeng
Universell utforming 15 studiepoeng

Læringsformer:
Studiet bygger på en studiemodell som tar sikte på å nå studenter som er i en arbeidssituasjon, og som gjennomfører studiet fra sitt hjemsted. Dette krever en modell som er fleksibel med hensyn til tid og geografi.
Samtidig bygger studiemodellen på at studentene har med seg praktisk erfaring fra byggesaksprosesser, prosjekteringsprosesser e.l., og at denne erfaringen skal komme alle studentene til gode gjennom aktiv erfaringsutveksling.

Det anvendes en nettbasert studiemodell, men for å legge til rette for en optimal erfaringsutveksling, starter hvert emne i studiet med en samling. Første samlingen ved studiets oppstart går over to dager, og en av hovedmålsetningene med denne samlingen er å sosialisere studentene for på den måten å bryte eventuelle barrierer for senere kommunikasjon på nettet.

For å fremme faktakunnskap rundt bruk av lovverk og annet regelverk, vil de i de ulike emnene være krav til å gjennomføre flervalgstester på nettet.
Veiledning vil bli gitt via nettet.

En slik studiemodell stiller store krav til studentenes egenaktivitet og selvdisiplin. Modellen vil medføre at studentene i større grad enn vanlig må ta ansvar for egen læring, samtidig som høgskolen får et enda større ansvar i å legge til rette for læring gjennom bruk av ulike virkemidler.

Tekniske forutsetninger

Et nettstudium forutsetter at studenten har nødvendig utstyr og programvare for å kunne arbeide og kummunisere ved bruk av internett. For dette studiet stilles følgende minimumskrav:
-Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Webkamera
-Nettilkobling
-Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (f.eks. FlashReader, Acrobat Reader m.fl.)

Emnetabeller

Obligatoriske emner

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
K1176 Byggeskikk, estetikk og stedsforming O 15  
K1177 Universell utforming O   15
Sum: 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne