Nettpedagogikk - H_NETTPED

Innledning

Det er mange begreper som benyttes om hverandre når det gjelder læring via nett, og i tillegg brukes engelske begreper på norsk uten oversetting. Vi bruker begrepet Nettpedagogikk synonymt med ”Nettbasert utdanning” som kjennetegnes ved at:

 • lærer og student er atskilte i rom og/eller tid, i motsetning til tradisjonell klasseromsundervisning
 • en utdanningsvirksomhet står bak aktiviteten, i motsetning til selvstudier og privatundervisning
 • datanett blir brukt til å formidle lærestoff
 • datanett blir brukt til reell toveiskommunikasjon i læreprosessen, slik at studentene kan dra nytte av kommunikasjon med hverandre, lærere og administrativt personell (Morten Flate Paulsen (2001): ”Nettbasert utdanning”, NKI forlag.)
 

Med økt fokus på nettpedagogikk ønsker høgskolen å stimulere til utvikling fra tradisjonelle undervisningsformer mot bruk av digitale verktøy. Ikke fordi all opplæring skal foregå nettbasert, men fordi IKT gir nye pedagogiske muligheter. Muligheter lærerne må settes i stand til å drøfte og anvende kritisk.

Studiet i Nettpedagogikk vil også på en god måte møte behovet for økt digital kompetanse i offentlig og privat sektor. Det finnes pr. i dag ikke noe direkte sammenlignbart studietilbud i Norge. Det er derfor god grunn til å anta at studietilbudet vil vekke stor interesse regionalt og nasjonalt.

Studiets varighet, omfang og nivå

Studiet er på totalt 30 studiepoeng, og gjennomføres normert i løpet av 1,5 år. Studieretten løper over tre år. Studiet ligger i 1.syklus.

Forventet læringsutbytte

Studiets mål er at studentene skal tilegne seg pedagogisk og teknologisk kompetanse slik at de selv kan planlegge, utvikle og gjennomføre studieopplegg for læring via nett. Studentene skal etter studiet kunne redegjøre for sentrale pedagogiske problemstillinger knyttet til nettbasert utdanning. Studentene skal også kjenne til de viktigste teknologier og arbeidsformer i nettbasert utdanning og kunne gjøre kvalifiserte valg når egne læringsopplegg utvikles.

Studiet skal også utvikle deltakernes ferdigheter i pedagogisk refleksjon slik at de blir i stand til å arbeide bevisst og målrettet med fleksible læringsformer.

Målgruppe

Studiets målgruppe er medarbeidere i offentlig og privat sektor, som ønsker å øke kompetansen innenfor feltet nettbasert utdanning.

Opptakskrav og rangering

Formelt krav for opptak til Nettpedagogikk 30 sp er generell studiekompetanse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet er delt i to deler. Først setter studenten sammen 4 emner a 5 studiepoeng fra et utvalg på ca 8-10 emner. Deretter utarbeides en fordypningsoppgave på 10 studiepoeng. For å få godkjent Nettpedagogikk som studium med 30 studiepoeng, må studenten ha gjennomført og bestått fire emner og en fordypningsoppgave. Valg av tema for fordypningsoppgaven må godkjennes og skal ha klar sammenheng med valgte emner. Emnet E-pedagogikk er obligatorisk!

Studiet er et deltidsstudium med opptak to ganger årlig, og tilbys i sin helhet via Internett.

Utvalget av emner 2012/2013:
 

 •  E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring
 •  Sosiale medier
 •  Verktøy for digital innholdsproduksjon
 •  Videoproduksjon for nettbasert læring
 •  Animasjonsteknikk
 •  Veiledning og vurdering på nett
 •  M-læring: Læringsproduksjon for mobile enheter

Fullt utvalg av emner er ikke tilgjengelig høsten 2012. Noen emner har som forutsetning at andre emner er gjennomført først, sjekk emneoversikten for mer informasjon. Studiet har felles veiledning via webkonferanse hver uke. Studenten sender inn spørsmål på forhånd.
 

Fordypningsoppgave 10 studiepoeng:

Til slutt utarbeider studenten en problemstilling for fordypningsoppgaven. Problemstillingen skal godkjennes og ha klar sammenheng med valgte emner. Fordypningsoppgaven kan ikke påbegynnes før de fire emnene er gjennomført og bestått.

 Emneoversikt:

 •  E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring (5 studiepoeng)

Nettbasert læring skiller seg fra tradisjonell undervisning på en rekke områder. Dette emnet handler derfor om hvordan en transformerer forskjellige typer tradisjonelle kursopplegg til nettbasert læring. Grunnleggende pedagogiske problemstillinger knyttet til de nettbaserte læringsaktiviteter behandles, med vekt på begrunnelsene for valgene som foretas.
Obligatorisk emne
 

 •  Sosiale medier (5 studiepoeng)

Hoveddelen av emnet gjennomføres via nett med aktiv utforsking og bruk av synkrone og asynkrone digitale medier, studier av litteratur og jevnlige refleksjonsoppgaver. Studenten må, som en del av studieløpet, ta i bruk de forskjellige sosiale mediene og utviklet egne nettbaserte studiesider basert på dem.
Emnet krever at e-pedagogikk er fullført .
 

 •  Verktøy for digital innholdsproduksjon (5 studiepoeng)

Forskjellige verktøy for digital innholdsproduksjon presenteres, problematiseres og prøves ut. Studenten må ta i bruk de digitale produksjonsverktøyene som presenteres og levere en oppgavebesvarelse for hver av dem sammen med et refleksjonsnotat. Emnet krever at studenten installerer programvare på egen pc/mac. Emnet krever at e-pedagogikk er fullført.

 •  Videoproduksjon for nettbasert læring (5 studiepoeng)

Dette emnet behandler grunnleggende teknikker for videoproduksjon og produksjonsflyten fra ide til ferdig resultat. Studenten vil lære om videokamera, lys og lyd, opptaksteknikk og redigering. Aktuelle videoformater for nett presenteres og studenten må vise at han/hun behersker å publisere til ønsket format. Studenten skal løse to mindre og en større oppgave i form av ferdig video for nett. I tillegg leveres refleksjonsnotater til alle innleveringsoppgavene.

 •  Animasjonsteknikk (5 studiepoeng)

Emnet gjennomgår ulike animasjonsteknikker og produksjonsverktøy og prosessen fra idé til ferdig animasjon. Studenten vil måtte sette seg inn i animasjonsteori og skal bli i stand til å ta i bruk animasjoner på en formålstjenlig måte. Emnet er basert på at studenten lager animasjoner for hver animasjonsteknikk som blir behandlet og avslutter med en valgfri animasjon som settes i en pedagogisk sammenheng. I tillegg leveres refleksjonsnotater til alle innleveringsoppgavene.

 •  Veiledning og vurdering på nett (5 studiepoeng)

Emnet er casebasert og studenten arbeider vekselvis med bearbeidede case relatert til pensum og case fra egen praksis. Emnet stiller store krav til egenaktivitet på nett i vekslende roller som student, veileder og evaluator. Til angitte tider gjennomføres hvert semester flere veiledningsøvelser via webkonferanse. Emnet er basert på å utvikle et veilednings- og evalueringsopplegg for eget prosjekt. I tillegg legges det opp litteratur til støtte for den nettbaserte læringsprosessen.
Emnet krever at e-pedagogikk er fullført.

 • M-læring: Læringsproduksjon for mobile enheter (5 studiepoeng)

Dette emnet behandler læring via mobile enheter som mobiltelefon, tablet-pc/iPad og andre mobile enheter med skjerm. Emnet tar for seg særtrekk ved m-læring og grunnprinsippene for gode læringsleksjoner via mobile enheter. Studenten har tre innleveringer innenfor de forskjellige plattformene som behandles og skal i en avsluttende innleveringsoppgave produsere en mindre læringssekvens for fritt valgt mobil enhet.
Emnet krever at "E-pedagogikk" er fullført.
 

 •  Fordypingsemne (10 studiepoeng)

I dette emnet skal studenten utvikle et nettbasert, pedagogisk opplegg, tilpasset en angitt målgruppe. Studenten skal kritisk drøfte og reflektere rundt fordypningsoppgavens valg av mål, innhold, rammefaktorer, arbeidsmåter, vurdering, målgruppe. Dette skal begrunnes med henvisninger til obligatorisk og selvvalgt litteratur.
Emnet krever at fire emner i Nettpedagogikkstudiet, derav “E-pedagogikk”, er gjennomført og bestått.
 

Studiet gjennomføres som et deltids studium via nett. Studenten må forplikte seg på deltakelse i felles faglige aktiviteter på nett i emner hvor det er lagt opp til det. Studiet legger stor vekt på bruk av digitale verktøy og vil kreve at studenten installerer og aktivt anvender de verktøy som behandles.

Det gjennomføres eksamen to ganger i året. Frist for oppmelding til eksamen er 1. februar og 1. september.

Pensumlitteraturen utgjør ca. 2000 sider.

Fastlagt pensum fra høgskolen er ca. 1400 sider og finnes i emnebeskrivelsene. Pensum Ca. 600 sider er studentens selvvalgte pensum og skal godkjennes av høgskolens lærere som et arbeidskrav forut for innlevering av fordypningsoppgaven. Selvvalgt pensumlitteratur kan være knyttet til både teoretiske og praktiske studier, inkludert fordypningsoppgaven. Studenten skal gi en detaljert skriftlig oversikt over selvvalgt pensum med en kortfattet begrunnelse for hvorfor dette er valgt.

Tekniske forutsetninger

Genrelt for alle emner gjelder:

Hardware:

 •  Tilgang til bærbar PC med muligheter for lydavspilling og Web‐kamera
 •  Nettilkobling

Software:

 •  Diverse avspillingsprogrammer som lastes gratis ned fra internett (for eksempel FlashReader, Acrobat Reader, Java, vlc media player, etc)

Det kreves videre at studenten har tilgang til en arbeidsplass med datamaskin som har mulighet for å motta webforelesninger (Dvs at slike sendinger ikke blir hindret av for eksempel brannmurer).

For videre spesifikasjoner, se den enkelte emnebeskrivelse.

Emnetabeller

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V)
K1159 E-pedagogikk: Metodikk for nettbasert læring O 5 5
K1160 Sosiale medier O 5 5
K1161 Verktøy for digital innholdsproduksjon O 5 5
K1162 Videoproduksjon for nettbasert læring O 5 5
K1163 Animasjonsteknikk O 5 5
K1164 Veiledning og vurdering på nett O 5 5
K1166 M-læring O 5 5
K1167 Fordypningsoppgave O 10 10
Sum: 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne