Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
2013-2014 - ERG1031 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

emnene i 1. semester

Forventet læringsutbytte

Studentene skal i emnet tilegne seg en grunnleggende kunnskap om hvordan universell utforming og velferdsteknologi kan påvirke utviklingen av helsesektoren, henholdsvis planlegging, demografi og andre påvirkende faktorer. Møtet mellom brukerens perspektiv og samfunnets perspektiv blir diskutert. Grunnleggende kunnskap om offentlig innovasjon introduseres.

Kunnskap: Studenten skal
● vite hvordan universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting
● kjenne til hvordan universell utforming skapes i tverrprofesjonelle team og i samarbeid mellom ulike samfunnssektorer
● ha forståelse for hvordan ulike behov kan oppstå i møtet mellom mellom et brukerperspektiv og et sosialt perspektiv
● kjenne til hvorfor og hvordan velferdsteknologi må utformes med brukernes behov og mestring som utgangspunkt
● kjenne til hvordan teknologi kan anvendes innen helseområdet for å øke menneskers selvstendighet og trygghet
● ha grunnleggende kunnskap om ulike områder der teknologi anvendes av brukere med ulike funksjonshemminger
 
Ferdighet: Studenten skal
● gjøre rede for forholdet mellom helse og menneskers mulighet til deltakelse i samfunnet
● beskrive hvordan tverrprofesjonelle team arbeider med universell utforming
● beskrive hvordan ulike velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og selvstendighet for den enkelte bruker og deres pårørende
● beskrive forholdet mellom velferdsteknologi og samfunnsnytte
● presentere faget muntlig og skriftlig, samt kritisk vurdere andres arbeid (arbeide kunnskapsbasert)

Generell kompetanse: Studenten skal
● kjenne til nasjonale og internasjonale lover og regelverk rundt universell utforming som er avgjørende for hvordan samfunnet utvikler seg, i forhold til alle menneskers rett til å delta i samfunnet
● kjenne til nasjonal og internasjonal utvikling innen området velferdsteknologi
● være orientert om etiske, moralske og kulturelle aspekter innen områdene universell utforming og velferdsteknologi

Emnets temaer

Velferdsteknologi, Universell utforming, helse

Pedagogiske metoder

PBL (Problem Basert Læring)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiet bruker PBL som læringsmetode. Det innebærer i dette emnet ferdighetstrening, arbeid i basisgrupper i tilegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, laboratorieøvelser og selvstudie.

Vurderingsformer

Muntlig fremføring

Vurderingsformer

Muntlig presentasjon av mappe (mappen er obligatorisk arbeidskrav) i mindre grupper, samt opponering på medstudenters arbeider. Vurdereringen gjøres etter en samlet vurdering av framlegg og opponering.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

2 interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger høgskolens hjemmesider. Dette innebærer ny muntlig presentasjon og evt. opponering.

Obligatoriske arbeidskrav

Mappeinnlevering. 1 - 2 arbeider som må være godkjent før studenten får gå opp til muntlig presentasjon. Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Læremidler

Bachelor i ergoterapi ved HiG har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på høgskolens hjemmeside. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.