Universell utforming
2013-2014 - BYG2271 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • BYG1261 Byggteknikk
 • BYG2212 Byggeprosjektet

Forventet læringsutbytte

 Kunnskap:

 • Oversikt over funksjonshemmedes behov for tilgjengelighet og medvirkning i samfunnet.
 • Analysere og forstå hvordan man kan planlegge og prosjektere tiltak som muliggjør gjennomføring.

Ferdigheter:

 • Kartlegging: Studentene skal kunne identifisere hva som trengs av registreringer for å kunne vurdere tilgjengelighet for grupper med særlige behov. De skal også ha kjennskap til hva som er med i vanlige tilgjengelige databaser, og hva som må registreres spesielt.
 • Prosjektering: Studentene skal kunne bidra i byggeprosjekter ved å omsette forskriftskrav til realistiske løsninger. Studenten skal også kunne vurdere et uteområde med hensyn på fysiske tiltak som materialvalg, design, geometri, klima og drift og vedlikehold og deretter kunne drøfte og avgjøre hvilke tiltak som kan settes igang.
 • Regelverk: For å sikre gjennomføring av tiltak, skal studenten kunne finne ut hvordan regelverket kan brukes på en best mulig måte på overordnet- og detaljplan-nivå.

Generell kompetanse:

 • Gjennomføre planarbeid med inkludering av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøsensitive på en bevisst, målrettet og reflektert måte.

Emnets temaer

 • Lover og forskrifter
 • Etikk
 • Bevegelseshemning, orienteringshemning og miljøsensitivitet
 • Kartlegging og registrering (inne og ute, bygninger, trafikk, miljø m.m.)
 • Fysiske tiltak (former, farger, materialer, geometri, forvaltning, drift og vedlikehold (FDV))
 • Universell utforming og fortidsvern
 • Simulering av handikap for å sette seg inn i ulike utfordringer

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Individuelt arbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Faglig tekst

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Alle oppgavene og diskusjonen blir vurdert av veilederne.

Obligatoriske arbeidskrav

 3 individuelle oppgaver. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få karakter i emnet.

Læremidler

 •  Universell utforming som strategi, Husbanken
 •  Motivasjon, Husbanken
 •  Mange bekker små , Husbanken
 •  Bygg for alle, Statens bygningstekniske etat
 •  Tilgjengelige bygg og uteområder, kap 2 og 3 (deler)
 •  Ny plan og bygningslov, Lovdata
 •  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, Lovdata
 •  Lys=å se eller ikke se, Norges blindeforbund
 •  Byggforskblad 327.303, Skilting
 •  Byggforskblad 220.300 Universell utforming, utforming som passer for alle
 •  Byggforskblad 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede

Erstatter

BYG1331 Universell utforming innendørs