Vannkraftanlegg
2013-2014 - ENE1051 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal kjenne hvilke tekniske komponenter som inngår i et vannkraftanlegg, både høytrykks- og lavtrykksanlegg, og kjenne de forskjellige turbintypers anvendelsesområder. Studenten skal kjenne hvilke miljøkonsekvenser en kan forvente og mulige tiltak som kan iverksettes for å minske miljøpåkjenninger. Studenten skal få en liten innføring i hvordan  man lager tilsigsprognoser.

Etter endt emne skal studenten ha:

 Kunnskap om:

  • de tekniske komponentene som inngår i vannveien i et kraftanlegg
  • de forskjellige turbintypers oppbygning og anvendelses område
  • turbintypers virkningsgrader
  • generator og transformator med tanke på vern og sikkerhet

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne beregne potensiell energi og effekt i forbindelse med vannmengde og fallhøyde.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal kunne gjøre rede for miljøaspekter ved vannkraftutbygging, samt konsekvenser og tiltak som kan gjøres 

Emnets temaer

  • Demningstyper, flomløp, luker, ventiler, inntakk, varegrinder, sjakter, svingekamere, lufting etc.
  • Turbintyper
  • Generator og transformator (sikkerhet og vern)
  • Stasjonstrøm
  • Elvekraftverk ,høy eller lavtrykksanlegg med damanlegg
  • Nedbørsfelt, snømagsiner , tilsigsprognoser
  • Miljøaspekter med vannkraftutbygging - konsekvenser og tiltak

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studiebesøk til kraftverk

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det arrangeres egen kontinuasjonseksamen for den skriftlige eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske innleveringer.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart