Samhandling alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem – kunnskap gjennom kartlegging
2014-2015 - K1191 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kan gjøre rede for de vanligste demenssykdommer, affektive lidelser og funksjonelle psykoser hos eldre

Ferdigheter

 • Kan delta i kartlegging og utredning av demens og alderspsykiatriske lidelser i sykehjem

Emnets temaer

Demenssykdommer

 • Diagnostikk, symptomer og forekomst

Ulike skalaer til bruk i kartlegging av

 • Livskvalitet(Qol-AD, Qualid)
 • Nevropsykiatri(NPI, CSDD, CAM)
 • Kognisjon(MMSE, SIB-8, CDR)
 • Funksjonsnivå(PSMS)
 • Somatisk helse(GMHR, SPPB)
 • Smerte(Mobid-2, ESAS-r)
 • Demenstype etter algoritme

Pedagogiske metoder

Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Opplærings – DVD-er

Veiledning ved prosjektsykepleiere

Trening i bruk av kartleggingsverktøy

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Dokumentasjon på bruk av kartleggingsverktøy (når 5 kartlegginger er gjennomført), gjøres ved nevnte prosjektsykepleiere (se eget skjema)

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

1 intern og 1 ekstern sensor foretar en samlet vurdering av dokumentasjon

Obligatoriske arbeidskrav

Test på faktakunnskaper om demens i form av nettbasert ”multiple choice”. Mulighet for ny test etter 14 dager dersom ikke bestått første gang. Dette ivaretas av emneansvarlige.

Læremidler

DVD:

 • Brage Media/ Bergh, Sverre. (2012) MMSE, SIB og KDV: Kartlegging av kognitiv funksjon og grad av demens.Lillehammer. Distribuert av Sykehuset Innlandet HF
 • Brage Media/ Engedal, Knut (2012) Demenssykdommer: Diagnostikk, symptomer og forekomst.Lillehammer. Distribuert av Sykehuset Innlandet HF
 • Brage Media/ Selbæk, Geir (2012) NPI og CORNELL skala: Kartlegging av depresjon og andre nevropsykiatriske symptomer. Lillehammer. Distribuert av Sykehuset Innlandet HF
 • Brage Media/ Sommer, Oskar H. (2012) CAM: Kartlegging av delirium.Lillehammer. Distribuert av Sykehuset Innlandet HF

Bøker:

 • Engedal, K (2008). Alderspsykiatri i praksis: Totalt 57 sider
  Kap 4 Alderspsykiatrisk utredning s.53-78 (25)
  Kap 5 Generelt om legemiddelbehandling s. 81-84 (3)
  Kap 12 Psykoser s.173-194 (21)
  Kap 13 Delirium s.197-205 (8)
  Tønsberg: Forlaget Aldring og helse
 • Engedal, K og P K Haugen (2004). Demens, fakta og utfordringer: Totalt 116 sider
  Kap 1 Demens s.16-30(14)
  Kap 2 Symptomer ved demens s.33-50(17)
  Kap 3 Pasientens subjektive forståelse av demens s. 51-57 (6)
  Kap 4 Demens ved Alzheimers sykdom s.64-94 (30)
  Kap 5 Andre degenerative demenssykdommer s.99-119 (20)
  Kap 6 Vaskulær demens s.125-136 (11)
  Kap 7 Sekundære demenstilstander s.139-149 (10)
  Kap 9 Psykiske lidelser og mental svikt s.171-179 (8)
  Sem: nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens
 • Rokstad, A M Mork og Smebye, K L (2008). Personer med demens: møte og samhandling: Totalt 76 sider
  Kap 1 Å møte personer med demens Kunnskapsbasert praksis, s 15-20 (5)
  Kap 1 Å møte personer med demens Fra betegnelsen ”demente” til ”personer med demens”, s.20-24 (4)
  Kap 3 Utredning og diagnostikk s.48-59 (11)
  Kap 6 Handlingssvikt og tilrettelegging s.115-147 (32)
  Kap 7 Miljøbehandling s.153-177 (24)

Artikler:

 • Selbæk G. (2005) Atferdsforstyrrelser og psykiatriske symptomer ved demens. I:Tidsskrift for den norske legeforening; 125: 1500-1502, Totalt 3 sider
 • Selbæk G. (2007) Store utfordringer krever økte ressurser. I:Demens og Alderspsykiatri,vol.11-nr.1- (3), Totalt 4 sider
 • Selbæk G. (2007) Tidkrevende hodebry eller lærerik kommunikasjon? I:Demens og Alderspsykiatri,vol.11-nr.3- (2), Totalt 2 sider

Totalt pensum: 258 s