Psykologi og sosialantropologi/sosiologi
2014-2015 - SPL1092D - 5sp

Forventet læringsutbytte

 Studenten:

 •  Har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid
 •  Har forståelse for at læring, tilhørighet og identitet er grunnleggende behov
 •  Beskriver menneskets psykologiske utvikling fra fødsel til alderdom
 •  Kjenner til teorier om stress, kriser og mestring
 •  Knytter begreper fra teori om stress, kriser og mestring til konkrete situasjoner
 •  Beskriver sosiale rollers betydning i samhandling mellom mennesker
 •  Gjør rede for kultur som fenomen og kultursensitivt helsearbeid
 •  Påviser makt som fenomen i et individ- og samfunnsperspektiv
 •  Beskriver endringer i folkehelsen og velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse
 •  Forklarer sosiale relasjoner og nettverks betydning for helse og livskvalitet

Emnets temaer

 •  Samspill og gruppeprosesser
 •  Kommunikasjon og konflikthåndtering
 •  Utviklings- og personlighetspsykologi
 •  Motivasjon, kriser og helsepsykologi
 •  Velferdsstaten som kontekst for yrkesutøvelse
 •  Kulturelle fortolkningsrammer og tverrkulturell tilnærming til helse og sykdom
 •  Makt, avmakt og myndiggjøring
 •  Sosiale relasjoner, roller og nettverk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Dramatisering Film

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern kvalitessikring av oppgavetekst. Sensureres av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon