Vitenskapelig programmering
2014-2015 - IMT3881 - 10sp

Forutsetter bestått

 • TØL1001 Ingeniørrollen
 • IMT1031 Grunnleggende programmering
 • REA1141 Matematikk 1
 • REA2091 Matematikk 2 for data eller REA2081 Matematikk 2 for elektro
 • REA2101 Fysikk og kjemi

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1082 Objekt-orientert programmering
 • IMT2021 Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:

Kunnskaper:

 • beskrive, forklare og utlede metoder for numerisk løsning av utvalgte problemstillinger
 • vurdere hvilke metoder som er egnet for løsning av en gitt problemstilling, og analysere nøyaktigheten av disse

Ferdigheter:

 • implementere numeriske algoritmer i egnede høynivåspråk
 • anvende høynivåspråk til vitenskapelig programmering
 • benytte numeriske metoder for løsning av praktiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • dokumentere metoder og resultater fra tekniske beregninger i form av tekniske rapporter, med passende bruk av figurer, tabeller, ligninger, kryssreferanser og kilder

Emnets temaer

 • Numerisk løsning av
  • bestemte integraler
  • ordinære differensialligninger og systemer av slike
  • diffusjonsligningen
  • ikkelineære algebraiske ligninger
  • minste kvadraters metode
 • Høynivå vitenskapelig programmering for
  • visualisering av flerdimensjonale data
  • lineæralgebra
  • optimalisering
  • statistikk, kombinatorikk og tilfeldige tall
  • interpolasjon
  • signal- og bildebehandling
  • maskinlæring

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Individuell prosjektrapport teller 60%
 • Skriftlig eksamen teller 40%
 • Begge deler må være bestått for å bestå emnet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor med periodisk bruk av ekstern sensor hvert 4. år, første gang 2015.

Læremidler

A. Tveito, H. P. Langtangen, B. F. Nielsen, X, Cai: Elements of Scientific Computing. Springer, 2010

EuroScipy tutorial team: Python Scientific lecture notes. http://scipy-lectures.github.com.