Byggeprosjektet
2014-2015 - BYG2212 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1261 Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler de grunnleggende sider ved gjennomføring av et byggeprosjekt, slik som selve prosessen, ulike roller som inngår og aktører som fyller disse rollene samt deres oppgaver og ansvar. Videre omfatter emnet de offentlige godkjenningsprosesser som kreves for gjennomføring av en byggesak. Et annet aspekt ved emnet er fokus på både skriftlig og muntlig formidling.

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • gjøre rede for sentrale roller og aktører som inngår i gjennomføring av byggeprosjekter og deres oppgaver og ansvar
 • forklare grunnlaget i det norske rettssystem for gjennomføring av byggeprosjekter
 • gjøre rede for de lovmessige sider ved godkjenning av tiltak og ansvarsrett samt sentrale lover, forskrifter og et utvalg av juridiske standarder som danner grunnlag for kontraktsarbeid
 • søke opp og vurdere forskningsresultater innen emnets fagområde

Ferdigheter:

 • anvende lovverket til å analysere tvister samt anskaffe og skjøtte tillatelser og ansvarsretter i byggesaker, for på den måten å videreutvikle egen kompetanse
 • finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse:

 • formidle byggfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig

Emnets temaer

 • Byggeprosjektet
 • Entrepriserett
 • Bygningsrett

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres kun etter nettbasert modell. Forelesningene er forhåndsinnspilte videoer, veiledning både synkront og asynkront gjennom læringsplattformen.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell fagtekst. Gjennomføres som hjemmeeksamen over 3 dager.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer.

Ekstern sensor hvert 4. år, neste gang 2017.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 oppgaver, både individuelle og gruppebaserte.

Læremidler

 • Johansen, F. (2011). Byggeprosjektet fra A til Å.  Høgskolen i Gjøvik.
 • Jan Karlsen. (2010) Byggesaksboka.  Byggdata kompetanse
 • Lover, forskrifter og rapporter og artikler