Konstruksjonsteknikk
2014-2015 - BYG2301 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1141 Matematikk 1
 • BYG2251 Mekanikk
 • BYG1371 Bygningsfysikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • kunne prinsippene ved virkemåten til ulike bæresystemer og fundamenteringsmetoder.
 • kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN), for emnets temaer.

Ferdigheter:

 • bestemme en byggkonstruksjons dimensjonerende laster ved hjelp av NS-EN 1990:2002+NA:2008, egenlaster og nyttelaster ifølge NS-EN 1991-1-1, snølaster ifølge NS-EN 1991-1-3 og vindlaster ifølge NS-EN 1991-1-4. Seismisk last ifølge NS-EN 1998-1 og trafikklast på bruer ifølge NS-EN 1991-2
 • dimensjonere bjelker i tre for aksiallast, moment, skjær, vipping, nedbøyning og lokale effekter samt dimensjonere trykk- og strekkstaver i tre for aksiallast.
 • dimensjonere bjelker i stål for aksiallast, moment, skjær, vipping og nedbøyning, dimensjonere trykk- og strekkstaver i stål for aksiallast samt tverrsnittsklassifisering av stålprofiler

Generell kompetanse:

 • ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.
 • ha en overordnet forståelse for konstruksjonsteknikk.

Emnets temaer

 • Konstruksjonskomponenter
 • Fundamenteringsprinsipper
 • Lastlære
 • Dimensjonering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Vurderingsformer

Eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer. 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, og kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 øvinger, hvorav alle unntatt én må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG2201 Materialer og konstruksjoner, og delvis BYG3281 Stål og trekonstruksjoner