Matematikk Y1
2014-2015 - REA0001Y - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Generell studiekompetanse

Forventet læringsutbytte

Etter endt sommerkurs skal studenten ha kunnskaper tilsvarende R1 ved videregående skoler (Se kompetansemål R1). 

Kunnskap:
•    Opparbeide et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
•    Ha et relevant matematisk symbol- og formelapparat.

Ferdigheter:
•    Regne med tall, symboler og formler, og ha god regneferdighet.

Emnets temaer

 • Aritmetikk og algebra: Potenser og røtter, likninger og likningssystemer, polynomer.
 • Funksjoner:
  • Polynomfunksjoner, logaritmer og eksponentialfunksjoner.
  • Grenseverdier og assymptoter.
 • Derivasjon og funksjonsdrøfting.
 • Trigonometri.
 • Vektorregning
 • Sannsynlighetsregning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Eksamen må være bestått for at Y-VEI studenter skal kunne fortsette med ingeniørutdanning ved HiG. 

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil bli gitt en kontinuasjonsmulighet i uken for oppstart av ordinært høstsemester.
Det gies da ikke flere muligheter før neste sommer.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • Godkjent formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i undervisningen på sommerkurset er obligatorisk.
Det kreves minst 80% frammøte for å kunne gå opp til den avsluttende prøven.

Læremidler

Oldervoll, Orskaug, Vaaje: SINUS Matematikk. Forkurs.
Cappelen, ISBN 978 82 02 29412 0