Bærekraft
2014-2015 - SMF1401 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne:

Kunnskap
• forstå begrepet «bærekraft» og hvordan det har utviklet seg
• kjenne til ulike oppfatninger og forventninger om bærekraft hos mennesker og mellom industri- og utviklingsland;
• ha viten om jordens ressurser og fordelingen og betydningen av disse for framtidige generasjoner
• kjenne til bærekraftens dimensjoner og hvordan dette skal forståes og håndteres av virksomheter
• kjenne til betydningen av styring/organisering, kultur og innovasjon for utvikling av bærekraftighet

Ferdigheter:
• ha evne til å analysere informasjon og perspektiver relatert til bærekraftighet
• bruke enkle modeller, metoder og verktøy i arbeidet med å støtte bærekraftig utvikling

Generell kompetanse:
• ha en bedre forståelse av viktige prosesser i en globalisert verden og sin egen og virksomheters plass i dette bildet
• være seg bevisst sammenhengen mellom visjoner, strategier og handling knyttet til bærekraft

Emnets temaer

• Begrepet bærekraftig utvikling ble internasjonalt kjent da FN rapporten «Vår felles framtid» under ledelse av Gro Harlem Brundtland ble lagt fram i 1987. Emnet vil presentere bakgrunnen for rapporten, dens hovedkonklusjoner og senere oppfølging av begrepet.
• Fra et hovedsakelig miljø- og utviklingsmessig perspektiv er bærekraftig utvikling i dag også søkt satt inn i et økonomisk, teknologisk og sosialt perspektiv. Emnet vil presentere dette helhetlige perspektivet.
• Emnet vil presentere avstanden mellom idealer og det felles beste og de nasjonale og individuelle interesser, ofte betegnet som «the tragedy of the commons» eller NIMBY, «not in my back yard».
• Verden opplever i dag både store og globale miljøproblemer, men også stor teknologiske og økonomiske nyvinninger. Emnet vil presentere klima, biodiversitet, befolkningsvekst, ressurser og forurensing som alvorlige utfordringer, men også ekstraordinære nye muligheter og innovasjon knyttet til virksomheter og myndigheter som for få år siden var utenkelige.
• Etikk og bærekraftighet. Er det i verdens religioner eller livssyn, et sammenfall mellom etiske verdier og bærekraftighet?
• Hva kan du, jeg og vi gjøre? Emnet vil presentere veier til bærekraftighet, både på individuelt, bedriftsmessig og nasjonalt plan. Eksempler på dette er utvikling av fellesskapsløsninger, balansert forbruk, smartere teknologi, vern om biologiske ressurser, osv.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys ved NORCIS/ Udayana University på Bali, under HiG sitt faglige ansvar. Emnet har en forelesningsramme på 50 timer, og i tillegg øvelser, gruppearbeid og feltstudier. Enkelte undervisningstimer vil være på engelsk med personell fra Udayana, mens hovedlærer og hoveddelen av undervisningen vil foregå på norsk. NORCIS/ Udayana har krav om full deltakelse i forelesninger og faglige arrangementer.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Skriftlig underveis-eksamen på 2 timer som teller 40 % av karakteren. Avsluttende skriftlig eksamen på 3 timer som teller 60 % av karakteren. Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Dette vil være klart ved studiestart.

Supplerende opplysninger

Enkelte forelesninger vil være på engelsk.