Statistikk og økonomi
2014-2015 - SMF2251F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1141 Matematikk 1 eller REA1141F Matematikk 1 for fleksibel ingeniørutdanning
 • TØL1001 Ingeniørfaglig innføringsemne

Forventet læringsutbytte

Emnet skal bidra til å utvikle forståelse for riktig informasjonsbehandling og for hvordan statistiske metoder kan nyttes i en planleggings-, kontroll-, tolknings-, og beslutningsfase.

I økonomidelen av emnet skal studentene tilegne seg grunnleggende økonomikunnskaper for å kunne vurdere, og ta hensyn til økonomiske konsekvenser av ulike løsninger og beslutninger. Sammen skal sannsynlighet, statistikk og økonomi gi studenten innsikt i sikkerhet og risikoanalyse.

Kunnskap:

 • ha et faglig grunnlag og en metodisk forståelse i statistikk og økonomi som andre emner kan bygge videre på
 • forstå grunnleggende sammenhenger mellom ulike matematiske, statistiske og økonomiske metoder og anvendelser av disse

  Ferdigheter:

 • ha et relevant begreps- og formelapparat
 • kunne gjøre rede for grunnleggende sannsynlighet, statistikk og økonomi
 • vurdere forretningsmessig lønnsomhet av ulike teknologiske løsninger
 • analysere og anvende ulike data, som for eksempel laboratorieresultater, risiko eller økonomiske data.

 Ferdighetene skal utvikles gjennom anvendelser på de ulike kunnskapsområdene. 

Generell kompetanse:

 • forstå realfaglige og forretningsmessige tenkemåter og  metoder
 • være bevisst sikkerhet og risiko for teknologiske løsninger
 • utvikle ingeniørdannelse og bevisste etiske holdninger

Generell kompetanse i emnet skal utvikle forståelse for at sikkerhet og risiko kan analyseres og påvirkes

Emnets temaer

Statistikk (50%):

 1. beskrivende statistikk: beliggenhets-, sprednings-og samvariasjonsmål, regresjon.
 2. sannsynlighetsregnig: stokastisk modell, betinget sannsynlighet, kombinatorikk, uavhengighet.
 3. sannsynlighetsfordelinger: forventning, varians, kovarians,binomisk-, Poisson-,normal-,Students t-,
  eksponentialfordeling.
 4. metodelære: punkt- og intervallestimering, hypotesetesting: parametre i normalfordeling(en og to variable), binomisk og Poissonfordeling. Lineær modell.

Økonomi (50%):

 1. kostnader og inntekter
 2. lønnsomhetsvurderinger
 3. produktutvalg
 4. investeringsanalyse
 5. budsjettering

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer, som består av statistikk (50%) og økonomi (50%).
Begge deler må imidlertid bestås hver for seg for at totalkarakter settes.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Interne sensorer.
Ekstern sensor benyttes periodisk (hvert 3-4 år) til sensurering og til å evaluere innhold, opplegg og vurderingskriterier

Neste gang ekstern sensor: 2018

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • ordinær kontinuasjon
 • tidligere godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige ved kontinuasjonseksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

 • godkjent kalkulator som ikke kommuniserer med andre
 • formelsamling statistikk, HIG og/eller Haugan: Formler og tabeller;
 • rentetabell
 • lovsamling og/eller enkeltlover.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske innleveringer:

 • 70% av de obligatoriske ukeøvingene i statistikkdelen skal være godkjent
 • 3 av 4 obligatoriske innleveringer i økonomidelen skal være godkjent

Læremidler

 • Løvås, Gunnar G.: Statistikk for universiteter og høgskoler, ISBN 82-15-00224-2
 • Hoff, Kjell Gunnar, Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01320-6
 • Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik, Arbeidsbok til Bedriftens økonomi, Universitetsforlaget, 7. utgave, ISBN 978-82-15-01319-0
 • Lovsamling og/eller enkeltlover

Hornæs, Hans Petter: Formelsamling i Statistikk, HiG

Supplerende opplysninger

 • faglig overlapp med SMF1042 Økonomistyring: 50%
 • faglig overlapp med REA1081 Statistikk: 50%