Metodekurs SPSS
2014-2015 - SMF3010 - 3sp

Forutsetter bestått

Se supplerende opplysninger.

Anbefalt forkunnskap

SMF 1181 Kvalitetsledelse med vitenskapelige metoder

Forventet læringsutbytte

Dette emnet har primært som formål at studentene lærer å designe og gjennomføre empiriske undersøkelser. Emnet er skreddersydd for 6. semester studenter som skriver bacheloroppgavene sine.

Etter gjennomført emne skal studenten:

- kjenne styrker og svakheter ved ulike empiriske kilder og undersøkelsesmetoder
- kunne anvende kvantitative og/eller kvalitative metoder i ulike typer problemstillinger
- kunne utføre flere typer statistiske tester og til å bruke dataprogrammet SPSS for å analysere data ved hjelp av regresjonsanalyser

Emnets temaer

DEL 1:
Problemformulering
Sammenheng mellom problemstilling, valg av undersøkelsesmetode, valg av empiri og datakilder
Rapportering av empiriske funn og konklusjoner

DEL 2: Bruk av kvalitative metoder vs kvantitiative metoder
Hva er kvalitative og kvantitaive data?
Kvalitative data og underøkelsens design
Kvantitative data og undersøkelsens design

DEL 3: Bruk av statistikkprogrammer (SPSS)
Opplæring i bruk av programvare SPSS
Hypotesetesting (Anvendelser med bruk av SPSS)
Enkel lineær regresjon. Minste kvadraters metode.
Multippel lineær regresjonsmodell (Anvendt regresjons- og korrelasjonsanalyse med bruk av SPSS)
Litt om logistisk regresjon (anvendelser med bruk av SPSS)

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger
Gruppearbeid
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle hjelpemidler tillatt

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen obligatoriske innleveringer.

Læremidler

Randi Hammervold (2012): En kort innføring i SPSS: Anvendelser innen multivariat statistikk. Tapir. ISBN: 9788251928847

Asbjørn Johannessen, Line Chistoffersen og Per Arne Tufte, «Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag», 3. utgave 2011, Abstrakt forlag

Supplerende opplysninger

Dette emnet er kun tilgjengelig for studenter på studieprogrammet Bachelor i økonomi og ledelse som skal skrive bacheloroppgave våren 2015.