Videoproduksjon
2015-2016 - IMT1331 - 10sp

Forventet læringsutbytte

 • Etter gjennomført emne skal studentene ha grunnleggende kunnskaper som muliggjør å kunne initiere, planlegge og gjennomføre en enkel (enkamera) medieproduksjon. De skal ha innsikt i de ulike medietypene som kan inngå i en innholdsproduksjon, og basiskunnskaper teoretisk og praktisk for produksjon av levende bilder, lyd-til-bildeopptak og redigering.
 • Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om fortellerteknikk og dramaturgi.
 • Videre skal studentene ha grunnleggende ferdigheter innen digitalisering, komprimering og distribusjon - samt kunne gjennomføre dette i sin produksjon.
 • Kandidaten skal kunne finne og forholde seg kritisk til fagstoff, samt uttrykke seg skriftlig og muntlig i relevante sammenhenger som synopsis, prosjektbeskrivelser og pitching.

Emnets temaer

 • Produksjonsplanlegging
 • Dramaturgi / analyse
 • Manusutvikling
 • Grunnleggende kameralære
 • Mikrofonlære for reportasjebruk/lyd-til-bilde
 • Redigering
 • Lyssetting
 • Digitalisering, komprimering og distribusjon
 • Oppdragsfilm
 • Teamwork og praktisk arbeid

I arbeidet med emnets temaer vil studenter i medieledelse få egne grunnleggende forelesninger, pensum og oppgaver knyttet til planleggings- og ledelsesdimensjonen av et videoproduksjonsprosjekt. Det vil bli forventet at disse studentene erverver kunnskap om de tekniske aspektene av videoproduksjon gjennom pensum, men det vil ikke bli knyttet ferdighetsmål i opptaks- og redigeringstekniske temaer til denne gruppen studentene.

På samme vis vil de øvrige studentene gjennom workshops og studentveiledning få egne grunnleggende opplæring i bruk av kamera, lyd, lys, redigering, komprimering og distribusjon i tilknytning til et videoproduksjonsprosjekt. Det vil bli forventet at disse studentene erverver kunnskap om planlegging og ledelse gjennom pensum, men det vil ikke bli knyttet ferdighetsmål i disse temaene til denne gruppen studenter.

Pedagogiske metoder

Gruppearbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger med etterfølgende workshops og selvstendig gruppearbeid og veiledning.

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Muntlig eksamen (teller 60%)
 • Mappeprosjekt (teller 40%)
 • Hver av delene må bestås separat  

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Muntlig eksamen: sensureres av to interne sensorer
 • Mappe: sensureres av én sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen for muntlig eksamen i august 2016.

Mappe må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav

• To obligatoriske innleveringer (i tillegg til eksamensfilm)

• Begge må være godkjent

• Obligatorisk deltakelse i 3 workshops tidlig i kurset (1:lyd, 2:lys/kamera, 3:redigering)

Læremidler

Video i praksis av Jarle Leirpoll (siste utgave)
(http://www.leirpoll.com/tv/vip/)
 
The Tools of screenwriting (D. Howard/E. Mabley)
ISBN: 978-0312119089
St. Martin's Griffin

Læremidler i produksjonsplanlegging og ledelse vil bli gjort kjent før studiestart.

Supplerende opplysninger

På bakgrunn av ressurshensyn er emnet kun tilgjengelig for følgende studieprogram:

 • Bachelor i medieproduksjon
 • Årsstudium i medieproduksjon
 • Bachelor i medieledelse
 • Årsstudium i medieledelse

NB: På grunn av gruppearbeid og praktiske produksjons-workshops som starter opp tidlig i emnet, er siste frist for å melde seg opp til dette emnet 5. januar.

Prosjektarbeid i grupper begynner rett etter undervisningstart. Det kreves aktiv deltakelse fra start i gruppearbeidet. Studentene deles inn i grupper av emneansvarlig og samler seg, velger en gruppeleder og en vararepresentant og skriver en gruppekontrakt som regulerer deltakelse i gruppearbeidene. Hver av gruppemedlemmene signerer denne og kontrakten godkjennes av emneansvarlig. Brytes retningslinjene i kontrakten av én gruppedeltaker, innstiller gruppen på eksklusjon av medlemmet. Emneansvarlig tar den endelige avgjørelsen om gruppen får ekskludere et medlem. Ekskluderte medlemmer uten ett eller flere godkjente arbeidskrav, vil ikke bli oppmeldt til eksamen. Emnelærer baserer utfallet på en skjønnsmessig vurdering av årsakene til eksklusjonen, etter at begge parter har avgitt skriftlige redegjørelser.