Organisasjonsarbeid
2015-2016 - SMF2081 - 5sp

Forutsetter bestått

 • Godkjente verv og/eller oppgaver som studentrepresentant i tilknytning til HiG. Eksempelvis tillitsvalgt, medlem av ulike råd og utvalg ved høgskolen, leder for fadderopplegg, UKA eller Huset etc. Vervperioden bør være på minst ett år. Andre verv kan godkjennes etter søknad til emneansvarlige.
 • Nevnte arbeid kan gå samtidig som emnets gjennomføring.

Forventet læringsutbytte

Studenten skal etter gjennomgått emne:

 • Ha kjennskap til grunnleggende ledelsesteorier for organisasjoner.
 • Kjenne til oppbygging av statlig forvaltning og høgskolens plass i denne.
 • Kunne forstå og bruke aktuelle ledelsesteorier i tillitsvalgtes situasjoner, samt kjenne til og finne frem i aktuelle lover og regelverk som er relevant for tillitsmannsrollen.
 • Kunne vurdere og analysere ulike sett av teorier i konkrete situasjoner, samt vurdere og analysere saksbehandlingsprosessen i saker som er relevant for studenter.
 • Kjenne til regler for god møteskikk og kunne demonstrere taleteknikk.
 • Ved avsluttende prosjektrapport fremlegge forslag på forbedringstiltak i forhold til erfaringer med eget verv.

Emnets temaer

 • Organisasjonsteori
 • Ledelsesteori
 • Offentlig forvatning
 • Lov og regelverk
 • Saksbehandling
 • Møter og møteteknikk
 • Retorikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Forelesninger (18 timer totalt). Se supplerende informasjon.
 • Prosjektoppgaver basert på problemstillinger foreslått av studenter og godkjent av emneansvarlig.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av to emnelærere, interne og/eller eksterne.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 • Kontinuasjon/utsatt eksamen august 2016 for skriftlig eksamen
 • Prosjektoppgaven må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Pensumslitteratur oppgis ved start av emnet.

Supplerende opplysninger

Det anbefales sterkt å delta i alle forelesninger.

Prosessen for deltakelse i og godkjennelse av emnet består av følgende trinn:

 • Valg av tillistvalgte til klassene innen 01.09 (klargjør aktuelle tillitsvalgte).
 • For de som ønsker emnet: Påmelding via Studenweb.
 • Fire kurssamlinger på eksempelvis fredag/lørdag og/eller ettermiddag/kveld på andre virkedager.
 • Deltakelse på kvalitetsseminar
 • Ordinær eksamen november.
 • Innlevering prosjektrapport innen 31.05 etterfølgende år.