Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 2. Allmennsykepleie
2016-2017 - MAL4100 - 5sp

Forutsetter bestått

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1- 5 sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

  • har inngående kunnskap om patofysiologiske prosesser hos personer som er eldre, har kroniske helseplager eller sammensatte sykdomsbilder (multisykdommer)
  • har inngående kunnskap om grunnleggende behandlingsprinsipper knyttet til pasientgrupper og/eller problemstilling som er relevant for egen kliniske praksis.

Ferdigheter

  • analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
  • benytter sin forståelse av patofysiologi og behandling knyttet til målgruppene som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier

Generell kompetanse

  • formidler spesialisert forståelse av utvalgte sykdomsforløp og behandling knyttet til personer som er eldre, har kroniske helseplager eller sammensatte sykdomsbilder (multisykdommer)

Emnets temaer

  • sykdom hos eldre
  • patofysiologiske prosesser ved kroniske sykdommer i alle aldre
  • medisinske utfordringer knyttet til mennesker med sammensatte sykdomsbilder
  • ernæring
  • smerter

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Seminarer

Nettbasert Læring

Oppgaveløsning

Simulering

Gruppearbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

1 intern + 1 ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I henhold til eksamensplanen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i simulering

Godkjent 2 skriftlige studieoppgaver i gruppe. Omfang 1500 ord +/- 10% ord pr oppgave

Deltakelse i 2 seminarer

Erstatter

SPL4131