Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 3. Allmennsykepleie
2016-2017 - MAL4200 - 10sp

Forutsetter bestått

Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner del 1 og 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

  • sammenfatter og redegjør for avansert forskningsbasert kunnskap om medisinske, behandlingsmessige utfordringer knyttet til valgt pasientgruppe og/eller diagnose
  • analyserer og vurderer økt risiko og behandlingsmessige utfordringer knyttet til tilleggsdiagnoser hos valgt pasientgruppe eller diagnose
  • treffer sykepleiefaglige beslutninger på grunnlag av systematisk innhenting og vurdering av forskningsbasert kunnskap om valgt pasientgruppe eller diagnose

Emnets temaer

  • Fordypning i medisinske utfordringer knyttet til valgt pasientgruppe og/eller medisinsk diagnose

Pedagogiske metoder

Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Hospitering

Nettbasert Læring

Oppgaveløsning

Simulering

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Vurderingsformer

Individuell hjemmeeksamen. Omfang 2500 ord +/-10%

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

1 intern og 1 ekstern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I henhold til eksamensplanen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i simulering

4 skriftlige individuelle studieoppgaver. 1000 ord +/- 10% pr.arbeidskrav

Erstatter

SPL 4131