Akuttmedisin 1
2016-2017 - PARA1005 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
•    Har kunnskap om patofysiologiske prosesser i hjerte, lunger, sentralnervesystem og endokrine organer.
•    Har kunnskap om behandling av lidelser i hjerte, lunger, sentralnervesystem og endokrine organer.
•    Har kunnskap om strukturert anamneseopptak.
•    Har kunnskap om systematisk pasientundersøkelse.
•    Dokumenterer relevante medisinske data etter etiske og juridiske retningslinjer.

Ferdigheter
Kandidaten
•    Kan gjennomføre et strukturert anamneseopptak.
•    Kan gjennomføre en systematisk pasientundersøkelse.
•    Kan demonstrere relevant medisinsk teknisk utstyr og utføre enkle kliniske undersøkelser.
•    Kan demonstrere en grunnleggende enkel men komplett nevrologisk undersøkelse.
•    Kan demonstrere en grunnleggende enkel men komplett undersøkelse av sirkulasjonssystemet og respirasjonssystemet.
•    Kan føre en tilfredsstillende ambulansejournal.
Generell kompetanse
Kandidaten
•    Har utviklet en helhetlig tilnærming til den akutt syke pasient og kan profesjonelt presentere kunnskaper og ferdigheter for å ivareta pasientens helhetlige behov.
•    Reflekterer faglig over ny kunnskap.

Emnets temaer

I dette emnet introduseres nytt stoff om kroppens utvikling og generelle patofysiologiske prinsipper. Deretter vil det fokuseres på de viktigste organsystemene og diagnostikk og behandling av akutte lidelser i disse. Sentrale temaer vil være epidemiologisk og patofysiologisk kunnskap om sentrale indremedisinske akutte tilstandene, pasientbehandling og behandlingsteknikker. Andre sentrale temaer i dette emnet dekker undersøkelsestekniske og juridiske sider av akutte ambulanseoppdrag, klinisk beslutningstaking og prioriteringer.

Innhold:
•    Anamneseopptak
•    Undersøkelsesteknikk
•    Dokumentasjon
•    Lungesykdommer
•    Hjertesykdommer
•    Endokrine sykdommer
•    Nevrologi
•    Klinisk beslutningstaking og prioritering

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter 3 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen , 4 timer.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og/eller ekstern sensur.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

I august.

Obligatoriske arbeidskrav

1) En gruppeoppgave. Vurderes som godkjent/ikke godkjent
2) 5 dager hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering. Hospiterings- eller simuleringsrapport skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Vurderes som godkjent/ikke godkjent.
3) Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.