Menneske, helse og samfunn I
2016-2017 - SPL1092D - 5sp

Forventet læringsutbytte

 Studenten:

Har forståelse for faget psykologi og kjenner til de sentrale perspektivene i moderne psykologi
Har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid
Kjenner til menneskets psykologiske utvikling
Kjenner til teorier om stress, kriser og mestring og knytter disse til konkrete situasjoner
Kjenner til hovedfaktorene i personlighetspsykologien
Forklarer sosiale rollers betydning i samhandling mellom mennesker og betydningen dette har for helse og livskvalitet
Gjør rede for kultur som fortolkningsramme og kultursensitivt helsearbeid
Påviser makt og avmakt som fenomen i både individ- og samfunnsperspektiv
Beskriver velferdsstaten som kontekst for folkehelse og yrkesutøvelse.
Anvender samfunnsvitenskapelige begreper på en vitenskapelig måte

Emnets temaer

Kognitive prosesser
Kommunikasjon og samspill
Utviklings- og personlighetspsykologi
Helse og mestring
Velferdsstaten
Kulturelle fortolkningsrammer
Makt, avmakt
Sosiale roller og relasjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Film og nettbaserte ressurser

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor sensurerer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Læremidler

Film: "Så som i himmelen". Regi: Kay Pollak, 2004

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.