Grunnleggende BIM-modellering
2016-2017 - BIM1001 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • Forklare og gjøre rede for sentral BIM-teori og BIM-begreper
 • Forklare BIM-tankesett knyttet til BIM-problemstillinger i samfunnet, BIM-prosesser og aktuelle verktøy og metoder innen fagfeltet
 • Gjengi og drøfte databaseprinsipper og aktuelle databasekonsepter, samhandling og digital dataflyt innen bygg- og anleggsbransjen
 • Redegjøre for ulike samhandlingsmetoder og hvordan BIM kan benyttes i disse
 • Kunnskap om hvor lite som egentlig skal til for å få utbytte av BIM
 • Anvende grunnleggende kunnskap til å vurdere ulike typer BIM-oppgaver innen bygg- og anleggsnæringen
 • Forstå og fortolke praktisk BIM-kunnskap som er relevante for byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører og byggvareprodusenter
 • Beskrive de mest benyttede dataformater innen BIM
 • Vurdere mulige analyser som er mulig å gjøre i en informasjonsberiket modell
 • Vite forskjellen mellom proprietær BIM og åpen BIM og når man kan eller bør bruke det ene eller det andre
 • Grunnleggende kunnskap om praktisk modelletablering og publisering av modell

Ferdigheter:

 • Utarbeide gode rapporter med tilhørende kildehenvisninger knyttet til prosjektarbeid
 • Anvende BIM-terminologi til å presentere fagstoff
 • Kunne bruke innsynsløsninger (IFC-Viewer) for å betrakte på BIM-filer
 • Anvende teoretisk og praktisk BIM-kunnskap til å løse fagrelaterte utfordringer og oppgaver både enkeltvis og gjennom samarbeid.

Generell kompetanse:

 • Vise generell kompetanse om ulike dataformater og datautveksling mellom disse
 • Forstå viktigheten av planlegging og samhandling ved ulike typer BIM-prosjekter
 • Vise selvstendighet og samarbeidsevne, samt evne til refleksjon
 • Etablere grunnleggende forståelse for hvordan tverrfaglige BIM-prosjekt kan planlegges og gjennomføres

Emnets temaer

 • Introduksjon til intelligent modellering, BIM og samhandling
 • Modelleringsprinsipper inkludert objektorientering inndeling i fag og lag
 • Egenskaper, definisjoner
 • Intelligens i modellering – hvordan berike modellen?
 • Database konsepter, generelle database uttrykk
 • Praktisk modelletablering og publisering av modell
 • Dataflyt og samhandling - betydning, metoder og konsekvenser

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til prosjektoppgaver

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

2 prosjektoppgaver som gis én helhetlig karakter

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Besvarelser vurderes av emnelærer
 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor, neste gang høsten 2017

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Læremidler

 • Eastman, Chuck; Teicholz, Paul; Sacks, Rafael; Liston, Kathleen (2011): BIM Handbook. John Wiley & Sons, Inc ISBN 978-0-470-54137-1
 • Statsbygg (2016): BIM-manual, www.statsbygg.no/bim, versjon 2.0
 • BIM-Guide, buildingSMART: www.buildingsmart.no
 • Læremidler eller hjelp fra programvareprodusenter av valgt programvare for modellering og/ eller utveksling

Diverse utdelte notater og tilgjengelige websider gjennom Fronter

Erstatter

GEO1221