BIM Modelleringscase
2016-2017 - BIM2002 - 15sp

Forutsetter bestått

 • BIM1001 Grunnleggende BIM-modellering
 • BIM1012 Digital BIM-modellering

Anbefalt forkunnskap

BIM1023 Praktisk BIM-modellering   

Forventet læringsutbytte

Emnet avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studiets faglige innhold. Studenten skal etter gjennomført evne kunne vise følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

 • Forståelse for metodisk prosjektarbeid og rapportskriving
 • God teoretisk og praktisk BIM-forståelse

Ferdigheter:

 • Evne til selvstendig å planlegge og utføre BIM-prosjekter
 • Anvende teoretisk BIM-fagstoff i kombinasjon med praktisk bruk av programvare

Generell kompetanse:

 • God evne til å kunne anvende fagkunnskap og ferdigheter på selvstendig vis gjennom å vise samarbeidsevne, evne til refleksjon og kritisk tenkning
 • Forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til vitenskapelig vurdering.

Gjennom veiledning skal studenten vise evne til å utarbeide en BIM-problemstilling og gjennomføre en praktisk prosjektløsning.

Etter gjennomført oppgave skal studenten ha kompetanse til å gjennomføre et mindre, selvstendig BIM-prosjekt eller som deltager i større BIM-prosjekter sammen med andre fagpersoner.

Emnets temaer

Reelt case eller annet avtalt utviklingsoppgave i grupper eller enkeltvis. Studenten skal selv være med å bestemme retningen og temaet for casen.

Casen kan inkludere å lage og etablere en intelligent modell av et eksisterende eller umodellert bygg eller anlegg med tanke på hele byggets eller anleggets levetid (planlegging, prosjektering, utføring, forvaltning, drift og vedlikehold).
Det kan også avtales en litt mer teoretisk vinkling. Eksempler på dette er etablering av BIM-strategier i egen organisasjon, utvikling av egne BIM-manualer osv.

Temaene kan gjerne knyttes til egen arbeidssituasjon eller arbeidsplass. Emnevalg skal godkjennes av emneansvarlig.

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert prosjektarbeid med samlinger og veiledning.

Oppgaven kan utføres enten som gruppearbeid eller individuelt.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Innlevert rapport med modeller, samt muntlig fremføring i plenum på sluttsamling. Det gis en helhetlig karakter.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor, eventuell oppdragsgiver, neste gang våren 2018.

Besvarelser vurderes av emnelærere, samt oppdragsgiver.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer og oppdragsgiver

Obligatoriske arbeidskrav

Lage forprosjekt til modelleringscase (se supplerende opplysninger nedenfor) som leveres og godkjennes av emneansvarlig.

Læremidler

 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Diverse utdelte notater
 • Litteratur fra tidligere emner i studiet
 • Diverse BIM-Standarder

Erstatter

BIM2001 Modelleringscase

Supplerende opplysninger

Modelleringscase kan dreie seg en eller flere av følgende:

 • Å gi egenskapsintelligens:
  • til dokumentert bygg
  • til ny byggskisse;
 • Å modellere en eksisterende, men helt udokumentert bygning
 • Modellering av anlegg