Byggteknikk
2016-2017 - BYG1360 - 20sp

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler grunnleggende byggteknikk og viser sammenhengen mellom bygningsfysikk, gode byggtekniske løsninger og myndighetenes miljømål for bransjen. Dette krever foruten god kunnskap innen byggteknikk også kunnskap i matematikk og statistikk, samt en del fysikk, noe som blir undervist i emnet.

Etter gjennomføring skal studenten ha kunnskaper om klimalære og innemiljø, bygningens ulike systemer, bygningens egenskaper med hensyn til varme, fukt, lyd, lys og brann. Videre skal studenten kunne vurdere tekniske løsninger opp mot forskriftskrav. 

Ferdigheter:

 • Vurdere aktuelle bygningsfysiske relevante krav og påkjenninger
 • Gjennomføre grunnleggende vurderinger og beregninger av bygningsfysiske forhold
 • Beregne energibehov og effektbehov for en bygning 
 • Utføre laboratoriemålinger på et utvalg av bygningsfysiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Gjøre rede for utvikling av byggverk i Norge i et historisk perspektiv
 • Forståelse av bakgrunnen for bruker-, samfunns- og miljørelaterte krav til bygninger 
 • God bakgrunn for å kommunisere med andre fagdisipliner (arkitekt, konstruktør, VVS, EL, Brann etc) som er involvert i prosjektering, bygging og drift av bygninger

Emnets temaer

 • Grunnleggende matematikk, funksjoner, ligninger, trigonometri, geometri
 • Sannsynlighet, gjennomsnitt, median, normalfordeling, standard avvik, konfidensintervall
 • Energi og effekt
 • Bærekraftig bygging
 • Uteklima og innemiljø
 • Varmelære
 • Fukt
 • Lydlære
 • Lys
 • Brann

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser
Nettbasert Læring
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres som nettbasert læring, men med to obligatoriske samlinger på Gjøvik. Første samling er ved emnets oppstart og den andre i løpet av september/ oktober. Sistnevnte samling er viet laboratorieøvelser. Forelesninger er tilgjengelig som forhåndsinnspilte videoer, og det benyttes både videoer fra emneansvarlige samt andre videoressurser på internett. Noen av videoene kan være på engelsk. Veiledning skjer ved bruk av læringsplattformen, og vil være både i sann tid og asynkront. Det legges opp til flere felles læringsaktiviteter på nett, hvor det forventes at alle deltar. Eksamen gjennomføres på Gjøvik.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

August 2016

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

5 - 6 skriftlige arbeider hvor 1 - 2 er gruppebaserte. Samtlige arbeider må være godkjent før man får fremstille seg til eksamen.

Læremidler

 • Espedal (2014): Bygningsfysikk. Byggenæringens forlag
 • Byggforsk Kunnskapssystemer
 • Et utvalg av artikler, rapporter og nettressurser

Erstatter

BYG1261 Byggteknikk og REA1131F Grunnleggende matematikk og statistikk