Bygningsfysikk
2016-2017 - BYG1371 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG2251 Mekanikk

REA2101 Fysikk og kjemi

Forventet læringsutbytte

Emnet viser sammenhengen mellom bygningsfysikk, gode byggtekniske løsninger og myndighetenes miljømål for næringen.

Etter gjennomføring skal studenten ha kunnskaper om fysiske fenomener relater til bygninger, som varmelære, fukttransport, lyd- og lyslære, samt kunnskap om brann. Videre skal studenten kjenne påvirkning på bygninger (klima) og innemiljø, og hvordan man prosjekterer bygninger ut fra dette. Videre skal studenten kunne vurdere tekniske løsninger opp mot forskriftskrav eller andre gitte brukerkrav. 

Kunnskap:

Bygningsfysiske sammenhenger som grunnlag for vurdering og beregning av varme-, luft- og fukttransport i bygningsdeler og av akustiske forhold i bygninger. Generell kunnskap om brannteknikk.

Ferdigheter:

 • Vurdere aktuelle bygningsfysiske krav og påkjenninger
 • Gjennomføre grunnleggende vurderinger og beregninger av bygningsfysiske forhold
 • Beregne energibehov og effektbehov for en bygning 
 • Benytte verktøy for beregning av varmetransport og fukttransport i bygningsdeler 
 • Dimensjonere varme-, fukt- og lydisolasjon 
 • Utføre laboratoriemålinger på et utvalg av bygningsfysiske problemstillinger
 • Utføre branntekniske vurderinger av bygninger, med vekt på hensyn til ivaretakelse av liv og helse.

Generell kompetanse:

 • Gjøre rede for utvikling av byggverk i Norge i et historisk perspektiv
 • En praktisk anvendelig forståelse for krav, påkjenninger og bygningsfysiske og materialmessige sammenhenger som grunnlag for utforming av bygningsdeler og bygninger som oppfyller krav til pålitelighet, funksjonsdyktighet og bærekraft
 • God bakgrunn for å kommunisere med andre fagdisipliner (arkitekt, konstruktør, VVS, EL, Brann etc) som er involvert i prosjektering, bygging og drift av bygninger

Emnets temaer

 • Fysisk grunnlag
 • Uteklima og innemiljø
 • Varmelære
 • Fukt
 • Lydlære
 • Lys
 • Brann

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. 

Det gis veiledning på campus til oppsatte tider. I tillegg tilbys 4 – 6 forelesninger/ veiledninger på internett i form av webkonferanser hvor samtlige studenter som følger emnet kan delta. Opplæring av programvare. Obligatorisk deltakelse på laboratorie-øvelser på campus Gjøvik.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer. Ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

3-5 obligatoriske arbeider som alle må være godkjent. En del av dette innebærer obligatorisk laboratoriearbeid.

Obligatorisk deltakelse i laboratoriearbeid ved campus Gjøvik.

Idèlab24: Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Læremidler

Jan Vincent Thue (2014). Bygningsfysikk - grunnlag . Akademika Forlag.

Byggforsk kunnskapssystemer (studentabonnement bestilles gjennom høgskolen)

Ressurser tilgjengelig på nett som oppgis særskilt.

Supplerende opplysninger

Fra og med høsten 2016 inngår Idélab 24 som obligatorisk arbeidskrav i dette emnet.