Geoteknikk
2016-2017 - BYG1381 - 10sp

Forutsetter bestått

BYG2251 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Faglig innhold

Emnet gir en beskrivelse og anvendelse av jord og fjell for ingeniørmessige formål, og omhandler dannelse av løsmasser, mineraler og bergarter og kvartærgeologi. I tillegg gjennomgås spenninger og spenningsendringer i jord, stivhetsparametre for jord, beregninger av setninger under fundamenter og vegfyllinger, grunnvann og grunnvannstrømning samt en kort introduksjon om styrke av jord og stabilitet.Ut fra dette skal kandidaten kunne drøfte og vurdere resultater omkring geologiske og geotekniske problemstillinger.

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Jordskorpens sammensetning, med spesiell vekt på norske forhold
- Jord- og bergartenes dannelse
- Egenskaper til jord og bergarter som følge av hvordan disse er dannet 
- Klassifisering og identifisering av jord
- Spenninger i jord, inklusive effektivspenninger og poretrykk og hvordan disse påvirker grunnforholdene 
- Setninger ved belastning på jord
- Vannstrømning i jord.

Ferdigheter

Kandidaten skal i emnet:
- Identifisere og vurdere egenskaper til norske mineraler og bergarter ut fra hvordan disse er dannet og ut fra kvartærgeologiske kunnskaper
- Beregne spenninger og setninger under fyllinger og fundamenter og estimere setningenes tidsavhengighet
- Regne på grunnvannsstrømning

Generell kompetanse

Kandidaten skal i emnet:
-  ha kunnskaper om geologi og dannelse av bergarter og løsmasser for å kunne identifisere og vurdere egenskapene til disse

- kunne beskrive problemstillinger og anvende terminologi og metoder innen geoteknikk for å beregne spenninger, poretrykk, setninger og  grunnvannstrømninger i jord.
- Utføre enkle laboratorieforsøk i geologi og geoteknikk
- Samarbeide gjennom gruppearbeid

Emnets temaer

  • geologi med hovedvekt på Norge og kvartærgeologi
  • klassifisering og identifisering av jord
  • totalspenninger, effektivspenninger, poretrykk
  • setninger
  • vannstrømning

Pedagogiske metoder

Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

For nettstudenter vil det være et utvalg av forhåndsinnspilte forelesninger som dekker sentrale deler av emnet og/eller opptak/streaming av de fleste/noen sentrale forelesninger på campus.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor hvert 4. år, første gang i 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved kontinuasjonseksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

4 innleveringsoppgaver

Innleveringsoppgavene må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Læremidler

Arnfinn Emdal: Introduksjon til Geoteknikk, NTNU (kompendium)

Håndbok V 220 Statens vegvesen

http://www.vegvesen.no/_attachment/70057/binary/964918?fast_title=H%C3%A5ndbok+V220+Geoteknikk+i+vegbygging+(18+MB).pdf

Erstatter

BYG3251 med 100 % overlapp

Supplerende opplysninger

Vedr. tillatte hjelpemiddel: Formelsamling følger med oppgavesettet.