Byggeprosjektet
2016-2017 - BYG2213 - 20sp

Anbefalt forkunnskap

BYG1360 Byggteknikk

Forventet læringsutbytte

Emnet omhandler de grunnleggende sider ved gjennomføring av et byggeprosjekt, slik som selve prosessen, ulike roller som inngår og aktører som fyller disse rollene samt deres oppgaver og ansvar. Videre omfatter emnet de offentlige godkjenningsprosesser som kreves for gjennomføring av en byggesak. Et annet aspekt ved emnet er fokus på både skriftlig og muntlig formidling.

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • gjøre rede for sentrale roller og aktører som inngår i gjennomføring av byggeprosjekter og deres oppgaver og ansvar
 • gjøre rede for ulike organisasjonsmodeller og prosesser som oppstår i gjennomføring av byggeprosjekter
 • anvende livsløpskostnadsanalyse som grunnlag for vurdering av alternative løsninger
 • kjenne til livsløpsanalyse og de muligheter dette gir for dokumentasjon av bygningens egenskaper mht bærekraft
 • kjenne til modeller for vurdering av bærekraft som f.eks. BREEAM
 • gjøre rede for byggesaksbehandling og tilsyn som myndighetenes redskap for kvalitetssikring av bygg
 • gjøre rede for de lovmessige sider ved godkjenning av tiltak og ansvarsrett samt sentrale lover, forskrifter og et utvalg av juridiske standarder som danner grunnlag for kontraktsarbeid

Ferdigheter:

 • anvende lovverket til å analysere tvister samt anskaffe og skjøtte tillatelser og ansvarsretter i byggesaker, for på den måten å videreutvikle egen kompetanse
 • finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse:

 • formidle byggfaglig kunnskap på en akademisk måte til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • søke opp og vurdere forskningsresultater innen emnets fagområde

Emnets temaer

 • Organisering og gjennomføring av byggeprosjekter
 • Entrepriserett
 • Plan- og bygningsrett
 • Livsløpskostnader (LCC)
 • Livsløpsanalyser (LCC)

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres etter nettbasert modell, men med egen oppstartsamling. Forelesningene er forhåndsinnspilte videoer, veiledning både synkront og asynkront gjennom læringsplattformen. Det organiseres flere obligatoriske læringsaktiviteter på nett.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell fagtekst. Gjennomføres som hjemmeeksamen over 3 dager.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

1 intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

5-7 oppgaver, både individuelle og gruppebaserte.

Læremidler

 • Johansen, F. (2011). Byggeprosjektet fra A til Å.  Høgskolen i Gjøvik.
 • Tapir: Hvordan skrive gode studentoppgaver
 • Tapir: Vitenskapelig metode
 • Et utvalg av artikler, rapporter og nettressurser
 • Lover, forskrifter og rapporter og artikler

Erstatter

BYG2212 Byggeprosjektet og SMF1181F Kvalitetsledelse med vitenskaplige metoder