Byggstatikk
2016-2017 - BYG2221 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

REA1141 Matematikk 1

BYG2251 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Emnet bygger videre på emnet Mekanikk og går dypere inn i statikk og fasthetslære. Elastisitetsteorien behandles mer grundig, og plastisitetsteori innføres.
Etter gjennomføring av emnet skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • gjøre rede for prinsipper som likevekt og elastisitet
 • beskrive grunnleggende begreper som Euler–Bernoulli bjelketeori og Naviers hypotese
 • kjenne ulike metoder for beregninger av statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner
 • gjøre rede for Tresca og von Mises kriterier for flytning, og bruken av disse

Ferdigheter:

 • beregning av krefter, bøyemomenter og spenninger
 • kunne sette opp en generell momentligning for ulike systemer
 • løse oppgaver om romfagverk og bjelkesystem i rommet
 • benytte Mohr-diagrammet til å bestemme hovedspenninger
 • benytte elastisitetsteori og plastisitetsteori

Generell kompetanse:

 • kjenne til Matrisestatikk og bruk av Elementmetoden og beregningsprogrammer

Emnets temaer

 • Enkle rammer og buer
 • Krefter i rommet
 • Arbeid og energi
 • Hookes lov i to dimensjoner – Poissons tall
 • Materialers mekaniske egenskaper – parametre
 • Deformasjoner i staver og bjelker
 • Statisk ubestemte konstruksjoner
 • 3-moment-likningen (bygger videre på innledningen i emnet Mekanikk)
 • Torsjon – vilkårlige tverrsnitt
 • Spenningsanalyse inkl. Mohrs sirkel
 • Tøyningsanalyse
 • Materiallikninger
 • Spenninger i vilkårlige tverrsnitt
 • Bøyespenninger i krumme bjelker
 • Komposittbjelker
 • Enkel innføring i matrise-statikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campus- og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor(emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk til enten retting eller utarbeiding av eksamen. Neste gang: 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

11-14 øvinger, hvorav alle unntatt to må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesifisert godkjent hjelpemiddel: Godkjent formelsamling: John Haugan: «Formler og tabeller»