Mekanikk
2016-2017 - BYG2251 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet gir en grunnleggende innføring i statikk og fasthetslære, likevekt og elastisitet.
Etter gjennomføring skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses
 • beskrive hva som menes med statisk likevekt
 • forklare forskjellige opplagerbetingelser
 • gjøre rede for materialers elastisitet og stivhet, Hookes lov og Youngs modul

Ferdigheter:

 • sette sammen krefter til en resultant, og dekomponere krefter
 • finne opplagerkrefter og leddkrefter
 • beregne normalkrefter, skjærkrefter, bøyemomenter, torsjonsmomenter
 • beregne bøye-, normal- og skjærspenninger, samt kombinasjon av nevnte spenninger
 • beregne arealsenter, 1. og 2. arealmoment og motstandsmoment, og kunne anvende Steiners teorem

Generell kompetanse:

 • kjenne innholdet i Euler-Bernoulli bjelketeori
 • gjøre rede for Naviers hypotese om plane tverrsnitt

Emnets temaer

STATIKK

 • Statikkens grunnlag
 • Plane kraftsystemer -  Bjelker og enkle rammer
 • Fordelte krefter - Resultanter
 • Plane stavsystemer - Fagverk
 • Normalkraft-, skjærkraft- og momentdiagrammer
 • 3-moment-likningen (innledende, praktisk)
 • Kabler og tau

FASTHETSLÆRE

 • Arealsenter og arealmomenter
 • Spenninger og tøyninger (innledende)
 • Spenninger i bjelker – enkle tverrsnitt
 • Torsjon – sirkulære tverrsnitt
 • Knekking

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campus- og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor(emnelærer).
Ekstern sensor benyttes periodisk til enten retting eller utarbeiding av eksamen. Neste gang: 2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

10-13 øvinger, hvorav alle unntatt to må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre
institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne
medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

I forhold til tillatte hjelpemidler:

 • Godkjent formelsamling: John Haugan: «Formler og tabeller»