Konstruksjonsteknikk
2016-2017 - BYG2301 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • REA1141 Matematikk 1
 • BYG2251 Mekanikk
 • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunne prinsippene ved virkemåten til ulike bæresystemer og fundamenteringsmetoder.
 • Kjenne til både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN), for emnets temaer.

Ferdigheter:

 • Bestemme en byggkonstruksjons dimensjonerende laster ved hjelp av NS-EN 1990:2002+NA:2008, egenlaster og nyttelaster ifølge NS-EN 1991-1-1, snølaster ifølge NS-EN 1991-1-3 og vindlaster ifølge NS-EN 1991-1-4.
 • Dimensjonere bjelker i tre for ulike lastvirkninger og kombinasjoner av disse, samt lokale effekter. Dimensjonere trykk- og strekkstaver i tre for aksiallast.
 • Dimensjonere bjelker i stål for ulike lastvirkninger og kombinasjoner av disse. Dimensjonere trykk- og strekkstaver i stål for aksiallast. Tverrsnittsklassifisering av stålprofiler.

Generell kompetanse:

 • Ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.
 • Ha en overordnet forståelse for konstruksjonsteknikk.

Emnets temaer

 • Konstruksjonskomponenter
 • Fundamenteringsprinsipper
 • Lastlære - Egen-, nytte-, snø- og vindlast.
 • Dimensjonering av komponenter i stål og tre.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Vurderingsformer

Eksamen teller 100 %.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).

Ekstern sensor benyttes periodisk til enten retting eller til utarbeiding av eksamen. Neste gang: 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen august, muntlig eksamen. Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer.

Tillatte hjelpemidler

Kode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

6 - 8 øvinger, hvorav alle unntatt én må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG2201 Materialer og konstruksjoner, og delvis BYG3281 Stål og trekonstruksjoner

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.