Vegplanlegging
2016-2017 - BYG2331 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne:

 • anvende de gjeldende håndbøkene for vegplanlegging og veg- og gateutforming
 • forklare planprosesser, teknisk plan og reguleringsplan
 • drøfte prinsipper for geometrisk utforming og teknisk utførelse av gater, veger, gang- og sykkelveger og kollektivanlegg
 • drøfte linjeføring, vegestetikk og tilpasning til omgivelsene
 • vurdere metoder for utredning av trafikkmengde og støy, og eventuelle skjermingstiltak
 • forklare metoder for kostnadsberegning

Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal kandidaten kunne:

 • bruke faglige kilder og håndbøker ved vegplanlegging og utforming
 • planlegge og gjennomføre enkle planprosesser
 • konstruere enkle gater, veger, gang- og sykkelveger og kollektivanlegg med god tilpasning til omgivelsene
 • beherske dataverktøy som brukes ved utredning og geometrisk utforming

Generell kompetanse:

 • Etter gjennomført emne skal kandidaten ha nødvendig kunnskap til å kunne planlegge og utforme ulike typer gater og veger.

Emnets temaer

 • planprosesser
 • teknisk plan
 • reguleringsplan
 • horisontalkurvatur og kartgrunnlag
 • vertikalkurvatur, sikt og tverrprofil
 • landskapsplanlegging og linjekonstruksjon
 • kryss
 • sideterreng
 • gater, gang- og sykkelveger
 • kollektivanlegg
 • universell utforming
 • mengder og støy
 • kostnader

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

1 intern sensor. Ekstern sensor hvert 4.år, første gang 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Skriftlig eksamen kan bli omgjort til muntlig eksamen ved kontinuasjon. Kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

4-6 skriftlige øvinger

Læremidler

Oppgis ved studiestart

Supplerende opplysninger

Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av forum på læringsplattformen og/ eller gjennomføres individuelt ved Skype eller lignende verktøy, etter avtale med emneansvarlig